ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2483/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT CÁC TRẠM TRUYỀN THANH KHÔNG DÂYVÀ CỤM LOA TRUYỀN THANH CHO CÁC XÃ, THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sáchnăm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh về việc chuyển số dư dự toán một sốnguồn vốn thuộc niên độ năm 2011 sang thực hiện trong năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh về việc chuyển kinh phí thực hiện Chương trình trợgiá giống cây trồng năm 2011 sang thực hiện năm 2012 và phân bổ kinh phí năm2012;

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí dự phòngthực hiện Chương trình trợ giá giống cây trồng năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí lắp đặttrạm truyền thanh dây và cụm loa truyền thanh tại các thôn thuộc xã đặc biệtkhó khăn thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 2359/TTr-STC ngày 02/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí đầutư lắp đặt các trạm truyền thanh không dây và cụm loa truyền thanh cho các xã,thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2013, như sau:

1. Tổng kinh phí năm 2013 phân bổ:3.576,695 triệu đồng

Trong đó:

a) Đầu tư mới 08 trạm truyền thanhkhông dây tại các xã thuộc các huyện Lạc Dương, Đơn Dương và Đạ Huoai: 2.400,00triệu đồng.

b) Đầu tư 160 cụm loa truyền thanhtại các xã thuộc các huyện Bảo Lâm, Lạc Dương, Đơn Dương và Đạ Huoai: 800,00triệu đồng.

c) Đầu tư 13 hệ thống biên tập lưutrữ dữ liệu Chương trình tại các xã, thôn thuộc huyện Di Linh: 344,50 triệuđồng.

d) Sửa chữa 01 trạm truyền thanhkhông dây (do bị sét đánh tại xã Lộc Bảo) thuộc huyện Bảo Lâm: 30,00 triệuđồng.

đ) Kinh phí dự phòng: 2,195 triệuđồng.

2. Chi tiết mức vốn phân bổ chotừng công trình: theo Phụ lục đính kèm.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếpcho hộ nghèo theo Quyết định số 102/2008/QĐ-TTg còn thừa chưa sử dụng theoQuyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 và Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày14/5/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng: 871,5 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ dầu lửa cònthừa chưa sử dụng theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 02/12/2011: 316,266triệu đồng.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ lắp đặttrạm truyền thanh và cụm loa truyền thanh không dây còn thừa chưa sử dụng theoQuyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 và Quyết định số 24912/QĐ-UBND ngày16/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng: 71,506 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí trợ giá cây trồngcòn thừa chưa sử dụng theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 và Quyếtđịnh số 1822/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng: 2.317,424 triệuđồng.

Điều 2.

1. Giao Ban Dân tộc phối hợp cácsở, ngành có liên quan hướng dẫn các huyện lập thủ tục đầu tư và thực hiện đầutư theo đúng quy định hiện hành.

2. Giao Sở Tài chính thực hiện thủtục cấp kinh phí; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, thanh quyết toán theo quyđịnh.

3. Giao UBND các huyện: Bảo Lâm,Lạc Dương, Đơn Dương, Đạ Huoai và Di Linh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩntrương hoàn tất thủ tục đầu tư và kịp thời thanh toán, giải ngân hết nguồn vốnđược bố trí trong năm kế hoạch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Dân tộc; Khobạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Bảo Lâm, Lạc Dương, Đơn Dương, ĐạHuoai và Di Linh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP;
- Lưu: VT, KH, TC, NN, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

PHỤ LỤC

PHÂNBỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT TRẠM TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY VÀ CỤM LOA TRUYỀNTHANH CHO CÁC XÃ, THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND tỉnhLâm Đồng)

Đơnvị: triệu đồng

STT

ĐƠN VỊ

CỤM LOA TRUYỀN THANH

TRẠM TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY

HỆ THỐNG BIÊN TẬP

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ

SỐ LƯỢNG (cụm)

KINH PHÍ

SỐ LƯỢNG (trạm)

KINH PHÍ

SỐ LƯỢNG (hệ thống)

KINH PHÍ

I

HUYỆN BẢO LÂM

70

350

1

30

380

1

Lộc Thành

10

50

50

2

Lộc Đức

10

50

50

3

Lộc Quảng

10

50

50

4

Lộc Ngãi

10

50

50

5

Lộc An

10

50

50

6

Lộc Tân

10

50

50

7

Lộc Thắng

10

50

50

8

Lộc Bảo

1

30

30

Sửa chữa

II

HUYỆN LẠC DƯƠNG

20

100

3

900

1.000

1

Xã Lát

1

300

300

2

Đa Nhún

1

300

300

3

Đưng K 'Nớ

1

300

300

4

Đạ Sar

10

50

50

5

Đạ Chais

10

50

50

III

ĐƠN DƯƠNG

20

100

2

600

700

1

P'ró

1

300

300

2

Đa Ròn

1

300

300

3

Tu tra

10

50

50

4

Ka Đô

10

50

50

IV

ĐẠ HUOAI

50

250

3

900

1.150

1

Đạp Loa

1

300

300

2

Đoàn Kết

1

300

300

3

Phước Lộc

1

300

300

4

Đạ Oai

10

50

50

5

Đạ Tồn

10

50

50

6

Hà Lâm

10

50

50

7

Đạm Ri

10

50

50

8

Mađaguôi

10

50

50

V

HUYỆN DI LINH

13

344,5

344,5

1

Sơn Điền

1

26,5

26,5

2

Gia Bắc

1

26,5

26,5

3

Đinh Trang Thượng

1

26,5

26,5

4

Tân Thượng

1

26,5

26,5

5

Tân Lâm

1

26,5

26,5

6

Tân Nghĩa

1

26,5

26,5

7

Gia Hiệp

1

26,5

26,5

8

Đinh Lạc

1

26,5

26,5

9

Bảo Thuận

1

26,5

26,5

10

Gung Ré

1

26,5

26,5

11

Hòa Bắc

1

26,5

26,5

12

Hòa Trung

1

26,5

26,5

13

Tam Bố

1

26,5

26,5

VI

DỰ PHÒNG

2,195

TỔNG CỘNG

160

800

9

2.430

13

344,5

3.576,695