ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2487/QĐ-UBND

Sơn La , ngày 19 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢPLIÊN NGÀNH VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠNLA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành chi tiết một sốđiều của Luật nuôi con nuôi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình số 558/TTr-STP ngày 10 tháng 9 năm 2014 về việc ban hành Quy chếphối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại SơnLa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nướcngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Ngoại vụ,Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trung tâm Bảo trợ xãhội tỉnh Sơn La và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp(B/c);
- Bộ Lao động TB và XH (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục con nuôi - Bộ Tư pháp (B/c);
- Như Điều 3;
- LĐVP (đ/c Q.Muôn, P.Bắc);
- Phòng VHXH( đ/c Nghĩa);
- Lưu: VT, NC, MHòa, 60b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ GIẢIQUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBNDtỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc,hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Sở Laođộng - Thương binh và xã hội, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính,Sở Y tế, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La và cơ quan có liên quan kháctrong việc giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàntỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của pháp luậtvề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôimà Việt Nam là thành viên.

2. Không làm ảnh hưởng đến chứcnăng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan.

3. Chủ động, thường xuyên, chặtchẽ, kịp thời, hiệu quả.

Điều 3. Hình thức phối hợp

Tùy theo nội dung triển khai, hìnhthức phối hợp liên ngành có thể được thực hiện bằng một trong các hình thứcdưới đây:

1. Trao đổi ý kiến bằng văn bảnhoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quanphối hợp (ưu tiên sử dụng hình thức trao đổi thông tin điện tử giữa các cơquan, đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ công việc).

2. Tổ chức họp liên ngành.

3. Tổ chức hội nghị sơ kết,tổng kết.

4. Thành lập các đoàn kiểm traliên ngành.

5. Các hình thức khác.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp trong việc lập Biênbản phát hiện trẻ em bị bỏ rơi; tìm người tạm thời nuôi dưỡng hoặc cơsở nuôi dưỡng; thông báo tìm cha, mẹ đẻ của trẻ

1. Sau khi nhận được thông báocủa người phát hiện trẻ em bị bỏ rơi, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sauđây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc Công an xã, phường, thị trấn (sau đâygọi là Công an cấp xã) nơi trẻ em bị bỏ rơi phải lập Biên bản phát hiện trẻ embị bỏ rơi theo quy định hiện hành.

2. UBND cấp xã nơi trẻ em bị bỏrơi có trách nhiệm tìm người tạm thời nuôi dưỡng trẻ em. Trường hợp không cóngười nhận tạm thời nuôi dưỡng trẻ em thì UBND cấp xã liên hệ ngay với Trungtâm Bảo trợ xã hội để tiến hành thủ tục tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi theo thủ tụctiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp.

Trường hợp người tạm thời nuôi dưỡngkhông còn đủ khả năng tiếp tục nuôi dưỡng, không còn nguyện vọng tiếp tục tạmthời nuôi dưỡng, hoặc hết thời hạn thông báo tìm cha, mẹ đẻ của trẻ em mà khôngtìm được cha, mẹ đẻ hoặc không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thìUBND cấp xã nơi trẻ em bị bỏ rơi lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơivào Trung tâm Bảo trợ xã hội.

3. UBND cấp xã, nơi lập Biênbản phát hiện trẻ em bị bỏ rơi có trách nhiệm thông báo trên Đài phát thanhhoặc Đài truyền hình địa phương 03 lần trong 03 ngày liên tiếp để tìm cha, mẹđẻ của trẻ em. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu khôngtìm thấy cha, mẹ đẻ của trẻ em thì người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc Trungtâm Bảo trợ xã hội có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ em theo quy địnhcủa pháp luật về đăng ký hộ tịch.

Điều 5. Phối hợp trong việc lập danhsách và hồ sơ trẻ em cần tìm gia đình thay thế

1. Trung tâm Bảo trợ xã hội cótrách nhiệm lập danh sách và hồ sơ trẻ em đã được tiếp nhận chính thức vào Trungtâm Bảo trợ xã hội (có Quyết định tiếp nhận của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội) thuộc đối tượng cần tìm gia đình thay thế.

2. Danh sách trẻ em ở Trung tâmBảo trợ xã hội cần tìm gia đình thay thế được lập thành Danh sách 1 (trẻ em cósức khỏe bình thường) theo mẫu TP/CN- 2011/DS .01 và Danh sách 2 (trẻ em khuyếttật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên hoặc hai trẻ em trởlên cùng là anh chị em ruột) theo mẫu TP/CN-2011/DS .02, ban hành kèm theoThông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vềviệc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi connuôi.

3. Đối với trẻ em thuộc Danhsách 1, Trung tâm Bảo trợ xã hội lập hồ sơ và danh sách trẻ em, xin ý kiến SởLao động - Thương binh và Xã hội trước khi gửi Sở Tư pháp. Trong thời hạn 05ngày kể từ ngày nhận được Danh sách, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ýkiến trả lời cơ sở nuôi dưỡng. Sau khi có ý kiến của Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội gửi danh sách và hồ sơ trẻ em cho Sở Tưpháp để thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo quy định.

4. Đối với trẻ em thuộc Danhsách 2, Trung tâm Bảo trợ xã hội lập danh sách trẻ em kèm theo hồ sơ của trẻem, xin ý kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi gửi Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp gửi ngay Danh sách 2 choCục Con nuôi, Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Cục Con nuôi) để Cục Connuôi đề nghị Văn phòng con nuôi nước ngoài hỗ trợ khám sức khỏe chuyên sâu, chămsóc y tế và tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em.

Điều 6. Phối hợp trong việc thôngbáo tìm gia đình thay thế cho trẻ em Danh sách 1

1. Việc thông báo tìm gia đìnhthay thế cho trẻ em ở địa phương theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 15 Luậtnuôi con nuôi có thể được thực hiện trên Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Báo SơnLa.

2. Trong thời hạn 7 ngày kểtừ khi hết thời hạn thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em, nếu khôngcó người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, thì Sở Tư pháp chuyển Danh sáchtrẻ em cần tìm gia đình thay thế cho Cục Con nuôi để tiến hành thủ tục tìm giađình thay thế trên phạm vi toàn quốc.

Điều 7. Phối hợp trong việc xác minhhồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm đềnghị Công an tỉnh xác minh nguồn gốc trẻ em đối với các trường hợp trẻ em bị bỏrơi được cho làm con nuôi nước ngoài.

2. Việc xác minh nguồn gốc củatrẻ em bị bỏ rơi thuộc Danh sách 1 có thể thực hiện đồng thời với việc thôngbáo tìm gia đình thay thế cho trẻ em ngay khi Sở Tư pháp nhận được hồ sơđầy đủ, hợp lệ của trẻ em.

Công an tỉnh có trách nhiệm xác minhvà trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghịcủa Sở Tư pháp. Nội dung trả lời xác minh của Công an tỉnh cần nêu rõ nguồn gốctrẻ em bị bỏ rơi, không xác định được cha, mẹ đẻ. Trường hợp xác định được cha,mẹ đẻ của trẻ em thì nêu rõ họ, tên, nơi cư trú của cha, mẹ đẻ của trẻ em để SởTư pháp tiến hành thủ tục lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻem làm con nuôi nước ngoài.

3. Công an tỉnh rút ngắn tối đathời hạn xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi thuộc diện Danh sách 2 để tạođiều kiện cho trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo sớm tìm được gia đình thaythế ở nước ngoài và được chữa trị, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện y tế hiệnđại.

Điều 8. Phối hợp trong việc xác nhậntrẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài

1. Đối với trẻ em thuộc Danhsách 1: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ củatrẻ em, Sở Tư pháp tiến hành lấy ý kiến của những người liên quan về việc chotrẻ em làm con nuôi nước ngoài. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, thực hiện việc xácminh hồ sơ của trẻ em theo quy định tại Điều 33 của Luật nuôi con nuôi và Điều7 Quy chế này.

Sau khi kiểm tra, xác minh hồ sơ trẻem theo quy định, nếu thấy trẻ em có đủ điều kiện để cho làm con nuôi nướcngoài, Sở Tư pháp xác nhận, lập danh sách trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nướcngoài, gửi Cục Con nuôi. Việc xác nhận phải được thực hiện đối với từng trườnghợp trẻ em cụ thể và phải đảm bảo các yêu cầu tại Điều 16 của Nghị định số19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật nuôi con nuôi.

2. Đối với trẻ em thuộc Danhsách 2: Khi nhận được hồ sơ trẻ em và Danh sách 2, Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơcủa trẻ em, tiến hành lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ emlàm con nuôi nước ngoài. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì Sở Tư phápphải có Công văn kèm hồ sơ đề nghị Công an tỉnh xác minh.

Trường hợp hồ sơ trẻ em đầy đủ, hợplệ, thì xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài và gửi danh sáchkèm theo hồ sơ trẻ em cho Cục Con nuôi để tìm gia đình nước ngoài nhận đíchdanh trẻ em làm con nuôi.

Điều 9. Phối hợp trong việc giớithiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài

Việc giới thiệu trẻ em thuộc Danhsách 1 làm con nuôi người nước ngoài phải bảo đảm các căn cứ để giới thiệu trẻem làm con nuôi nước ngoài quy định tại Điều 35 Luật nuôi con nuôi và thực hiệnnhư sau:

1. Sau khi nhận được hồ sơ củangười nước ngoài nhận trẻ em làm con nuôi:

Sở Tư pháp gửi Công văn kèm theo phụlục tóm tắt hồ sơ của trẻ em và hồ sơ của người nhận con nuôi cho: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâmBảo trợ xã hội có trẻ em được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài, cơ quan quảnlý trực tiếp Trung tâm Bảo trợ xã hội (nếu có) hoặc trong trường hợp cần thiết,Sở Tư pháp có thể xin ý kiến chuyên gia y tế, tâm lý, gia đình, xã hội đề nghịcho ý kiến về các phương án giới thiệu trẻ em cho người nhận con nuôi.

Trong thời hạn 7 ngày kểtừ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, các cơ quan, ban ngành hoặc chuyêngia được hỏi ý kiến có văn bản trả lời Sở Tư pháp. Sở Tư pháp có tráchnhiệm tổng hợp, tiếp thu hoặc giải trình ý kiến của các cơ quan và cá nhân,thống nhất báo cáo kết quả giới thiệu trẻ em làm con nuôi và đề xuất UBNDtỉnh xem xét, quyết định.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kểtừ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, UBND tỉnh có ý kiến về việc đồng ýhoặc không đồng ý với việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài của Sở Tưpháp. Trường hợp UBND tỉnh đồng ý, thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhậnđược ý kiến của UBND tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo kết quả giới thiệu trẻ em làm connuôi nước ngoài cho Cục Con nuôi. Trường hợp không đồng ý, UBND tỉnh thông báorõ lý do để Sở Tư pháp tiến hành giới thiệu lại.

Điều 10. Phối hợp trong việc quản lývà sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết việcnuôi con nuôi nước ngoài

1. Căn cứ vào thông báo của CụcCon nuôi về số lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài và chi phí giảiquyết việc nuôi con nuôi nước ngoài chuyển về địa phương, Sở Tài chính có tráchnhiệm thông báo cho Sở Tư pháp, Trung tâm Bảo trợ xã hội (có trẻ được nhận làmcon nuôi nước ngoài) trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc rút dự toán chi tiêutrong phạm vi số kinh phí được điều chuyển và có trách nhiệm hướng dẫn các đơnvị này sử dụng, chấp hành và quyết toán kinh phí theo quy định tại Thông tưliên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 7 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tư phápvà Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinhphí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thulệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổchức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài.

2. Sở Tư pháp, Trung tâm Bảotrợ xã hội có trách nhiệm sử dụng, chấp hành, quyết toán kinh phí và báo cáoviệc sử dụng kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số146/2012/TTLT-BTC-BTP .

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Chủ trì tổ chức thực hiệnQuy chế này.

2. Cung cấp thông tin, tài liệucần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp.

3. Chủ động xây dựng chươngtrình, kế hoạch hoặc đề xuất nội dung phối hợp liên ngành trong việc giải quyếtviệc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại địa phương.

4. Chủ động chuẩn bị nội dung,tổ chức các cuộc họp liên ngành thường kỳ hoặc đột xuất hoặc trao đổi ý kiếnliên ngành bằng văn bản để đảm bảo hiệu quả của công tác giải quyết việc nuôicon nuôi có yếu tố nước ngoài tại địa phương.

5. Chịu trách nhiệm đảm bảo cơsở vật chất và điều kiện cho các cuộc họp liên ngành do Sở Tư pháp chủ trì.

6. Đôn đốc, theo dõi, đánh giávề công tác phối hợp.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan tổ chức họp liên ngành để tổng kết, đánh giá kết quả việc thựchiện Quy chế, kinh nghiệm, những vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả côngtác giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp khó khăn, vướng mắc hoặcnhững vấn đề phát sinh mới cần được sửa đổi, bổ sung báo cáo UBND tỉnh xem xét,quyết định.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Sở Y tế hướng dẫn, kiểm trachặt chẽ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêmtúc việc cấp các giấy tờ về sự kiện sinh, tử, lập hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi đúngtheo quy định của pháp luật để tránh tình trạng làm hồ sơ giả cho trẻ em làmcon nuôi, mua bán trẻ em.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện thuận lợi trong trường hợp có xác minh lailịch trẻ em bị bỏ rơi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc các sự kiện sinh,tử khác theo yêu cầu của Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặcSở Tư pháp.

Điều 13. Trách nhiệm của Công antỉnh

Công an tỉnh có trách nhiệm xácminh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi người nước ngoài;giúp UBND tỉnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lýhành vi phạm tội trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Điều 14. Trách nhiệm của Văn phòng UBNDtỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội và các cơquan có liên quan

Căn cứ vào đề nghị của cơ quan chủtrì, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng ủy ban nhân dântỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội và các cơquan có liên quan có trách nhiệm:

1. Tham gia, thực hiện theochức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các nội dung phối hợp.

2. Cử cán bộ tham gia họp liênngành và tham gia Đoàn công tác liên ngành (nếu có) đúng thành phần và tạo điềukiện cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đôn đốc, theo dõi, đánh giávà báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp trong lĩnh vực quản lý của mình,gửi cơ quan chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo chung theo Quy chế này.

4. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh,Báo Sơn La thực hiện thông báo miễn phí việc tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi theođề nghị của UBND cấp xã hoặc thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở địaphương.

Điều 15. Kinh phí thực hiện

1. Hàng năm, căn cứ vào kếhoạch công tác và nhiệm vụ được giao, các đơn vị thực hiện việc dự toán ngânsách đảm bảo cho việc thực hiện Quy chế.

2. Sở Tài chính có trách nhiệmbố trí ngân sách đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế này./.