BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2488/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị địnhsố 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 01 Tiêuchuẩn Quốc gia sau đây:

TCVN 7714: 2007

(Codex stan 74-1981 Rev.1-2006)

Thực phẩm chế biến từ ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng