UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2488/QĐ-UB

Huế, ngày 01 tháng 09 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2002/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 củ Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường- Bộ Nội vụ;

- Căn cứ Quyết định số 1861/2003/QĐ-UB ngày 08/07/2003 của UBND tỉnh;

- Theo đề nghị của Trưởng ban- Ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

a) Vị trí và chức năng:

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước,tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạt và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

1-Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạt và bản đồ (sau đây gọi chung là tài nguyên và môi trường) ở địa phương theo phân cấp của Chính phủ.

2-Trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển, chương trình , kế hoạch dài hạ, 5 năm, hàng năm về tài nguyên và môi trường phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội củ địa phương.

3-Trình UBND tỉnh quyết định các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

4-Tổ chức chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình quy hoạch, kế hoạch sau khi được xét duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài nguyên và môi trường.

5-Về quản lý tài nguyên đất và đo đạc bản đồ:

5.1 Giúp UBND tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

5.2 Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xét duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố Huế và kiểm tra việc thực hiện.

5.3 Trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

5.4 Tổ chức thực hiện việc điều tra khảo sát, đo đạt, đánh giá, phân hạng đất và lập bản đồ địa chính; đăng kí đất đai, lập,quản lý chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; đăng ký giao dịch đảm bảo về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức

5.5 Tham gia định giá các loại đất ở địa phương theo khung giá, nguyên tắc, phương pháp định giá các loại đất do Chính phủ quy định.

6-Về quản lý tài nguyên khoáng sản:

6.1 Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và khai thác tận thu khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

6.2 Giúp UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan để khoanh vùng cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trình Chính phủ xem xét quyết định.

7-Về quản lý tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn:

7.1 Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo phân cấp; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

7.2 Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của các công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trên địa bàn; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp phép.

7.3 Tổ chức việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7.4 Tham gia xây dựng phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh.

8-Về quản lý môi trường:

8.1 Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn hoặc thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn theo phân cấp.

8.2 Tổ chức lập báo cáo hiện trạng môi trường, xây dựng và tăng cường tiềm lực trạm quan tắc và phân tích môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8.3 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án; của cơ sở phân cấp.

8.4 Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

9-Về đo đạt bản đồ:

9.1 Thẩm định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc uỷ quyền cấp phép hoạt động đo đạt và bản đồ cho các tổ chức và cá nhân đăng kí hoạt động đo đạt và bản đồ địa phương.

9.2 Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạt và bản đồ địa chính, đo đạt và bản đồ chuyên dùng của tỉnh.

9.3 Tổ chức xây dựng hệ thống điểm đo đạt cơ sở chuyên dụng, thành lập hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng.

9.4 Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót nghiêm trọng về kỹ thuật.

10-Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật

11-Chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài nguyên, môi trường cho cán bộ cấp huyện, xã.

12-Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc bảo vệ các công trình nghiên cứu, quan trắc về khí tượng thuỷ văn,địa chất khoáng sản, môi trường, đo đạt và bản đồ.

13- Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật vè tài nguyên và môi trường theo quy định

14-Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về quản lý tài nguyên và môi trường; tham gia hợp tác quốc tế; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường theo qui định của pháp luật.

15-tham gia thẩm định các dự án, công tình có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

16- Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước các hoạt động của Hội va tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

17- Báo cáo định kì theo quy định và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

18- Quản lý về tổ chức cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh.

19- Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp UBND tỉnh.

20- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao

c/ Về tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và 02-03 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ và đề nghị của Trưởng ban- Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

- Các Tổ chức giúp việc có:

+ Văn phòng

+ Thanh tra Sở

+ Phòng Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất

+ Phòng đăng kí đất đai

+ Phòng đo đạc và Bản đồ

+ Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và khí tượng thuỷ văn

+ Phòng Môi trường

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ Trung tâm thông tin Tài nguyên và Môi trường

+ Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và môi trường

+ Ban quản lý các dự án Tài nguyên và Môi trường

Ngoài ra các đơn vị trên tuỳ theo yêu cầu thực tế của địa phương, UBND tỉnh quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc các đơn vị trực thuộc do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trưởng ban- Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, cấp phó của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Sở quyết định sau khi có thoả thuận bằng văn bản của Trưởng ban- Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

Biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường nằm trong tổng số biên chế hành chính sự nghiệp của tỉnh, do UBND tỉnh phân bổ hàng năm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban- Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện ,thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, Ban, Ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận
- Như điều 3
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- TV tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- CT, PCT/UBND tỉnh
- Lãnh đạo VP, CV: NC, TH, CN
- Lưu VT.

TM/UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Mễ