HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 249-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY THIẾT BỊ TOÀN BỘ TRỰC THUỘC BỘ CƠ KHÍ VÀ LUYỆN KIM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 1960;
Căn cứ vào nghị định số 147-CP ngày 19-08-1969 của Hội đồng Chính phủ về quy địnhchức năng và tổ chức bộ máy của Bộ Cơ khí và luyện kim, xét đề nghị của đồngchí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lậpCông ty thiết bị toàn bộ trực thuộc Bộ Cơ khí và luyện kim (trên cơ sở xínghiệp thiết bị toàn bộ cũ).

Điều 2. Công ty thiết bịtoàn bộ là đơn vị sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân, hoạt động theo chếđộ hạch toán kinh tế.

Điều 3. Công ty thiết bịtoàn bộ do một giám đốc phụ trách và một số phó giám đốc giúp việc. Đồng chí Bộtrưởng Bộ Cơ khí và luyện kim có trách nhiệm quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Công ty trên nguyên tắc gọn nhẹ, bảo đảm hoạt động có hiệu quảthiết thực.

Điều 4. Đồng chí Bộtrưởng Bộ Cơ khí và luyện kim có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng