BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Pháp lệnh cảnh sát cơ động;
Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014;

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng 02 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật:
1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Phụ lục 1)
2. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Phụ lục 2)
Điều 2.Kinh phí xây dựng Nghị định của Chính phủ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành và các nguồn kinh phí khác.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, Cục BVTV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

PHỤ LỤC 1:

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 249/QĐ-BNN-BVTV ngày 21 tháng 02 năm 2014
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT
Những nội dung công việc chính
Sản phẩm
Phân công
Thòi gian (1)
Ghi chú
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Bẳt đâu
Hoàn thành
1
Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập
Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
01/2014
28/02/2014
2
Xây dựng kế hoạch soạn thảo Nghị định
Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
15/02/2014
28/02/2014
3
Họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập
Góp ý Dự thảo 1, 2, 3
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
3/2014
11/2014
(2)
4
Gửi xin ý kiến Bộ trưởng, các địa phương, các đơn vị có liên quan
Dự thảo 1
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
3/2014
4/2014
5
Tổng hợp ý kiến góp ý
Bản tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý
Cục Bảo vệ thực vật
4/2014
5/2014
6
Xây dựng báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính
Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính
Cục Bảo vệ thực vật
4/2014
5/2014
7
Chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định
Dự thảo 1
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
5/2014
6/2014
8
Tổ chức khảo sát, hội thảo lấy ý kiến góp ý của địa phương và các Bộ, ngành
Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện Dự thảo 1
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
5/2014
6/2014
9
Lấy ý kiến Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp
Báo cáo Đánh giá tác động thủ tục hành chính
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
5/2014
6/2014
10
Lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đăng tải trên trang web của Bộ, Văn phòng SPS về Dự thảo 1;
Bảng tổng hợp ý kiến
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
5/2014
7/2014
11
Hoàn thiện dự thảo Nghị định
Dự thảo 2
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
7/2014
8/2014
12
Gửi Bộ Tư pháp thẩm định
Công văn + Dự thảo 2 + Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
8/2014
8/2014
13
Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp
Báo cáo giải trình, tiếp thu; hoàn thiện Dự thảo 3
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
9/2014
9/2014
14
Trình Chính phủ
Tờ trình + Dự thảo 3 + Hồ sơ dự thảo Nghị định
Cục Bảo vệ thực vật
Vụ Pháp chế
10/2014
14/10/2014
Ghi chú:
(1) Thời gian: đơn vị xây dựng thời gian chi tiết cho từng hoạt động cụ thể
(2) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập: Số cuộc họp tùy vào từng Nghị định, thời gian có thể xen giữa các hoạt động khác.

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?