UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2491/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 01 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MATÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngngày 16/9/2015;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày23/07/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện matúy; Số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tạigia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiệnbắt buộc;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 1303/TT-SLĐTBXH ngày 19/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch Cai nghiệnvà quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn2016 – 2020";

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

KẾ HOẠCH

CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚYTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hànhChiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 vàđịnh hướng đến năm 2030; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổimới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Nghịquyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạocông tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hìnhmới. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng Kế hoạchcai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ Angiai đoạn 2016-2020 với các nội dung sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đổi mới, nâng caohiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hạicủa nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảmtỷ lệ tái nghiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vànâng cao sức khỏe nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộngđồng;

b) Nâng cao nhận thức của các cấp ủyđảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trịnghiện, phấn đấu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trịnghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện; 100% cánbộ làm công tác tư vấn về dự phòng và điều trị nghiện được đàotạo và cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại cơ sở điều trịnghiện có đầy đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định về điều trịnghiện;

c) Nâng tỷ lệ số người nghiện được điềutrị so với người nghiện có hồ sơ quản lý trong đó giảm dần tỷ lệđiều trị bắt buộc tại các Trung tâm. Đến năm 2020, 100% người nghiện cóhồ sơ kiểm soát đang có mặt tại địa phương được tổ chức các hình thức cai nghiệnphù hợp hoặc tham gia chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc Methadone;

d) Nâng caochất lượng và hiệu quả công tác cai nghiện vàquản lý sau cai nghiện ma túy. Chú trọng thực hiện các biệnpháp quản lý sau cai tại nơi cư trú; tăng tỷ lệ người nghiện hòanhập cộng đồng có việc làm, phấn đấu 50% số người nghiện ma túy sau caicó nhu cầu việc làm được tư vấn, hỗ trợ vay vốn và tạo việc làm.

đ) 100% số xã, phường, thị trấn trọngđiểm, phức tạp về ma túy được tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến vềmức độ, ít nhất 15% số xã, phường, thị trấn có ma túy trở thành địabàn sạch về ma túy; triệt xóa và làm giảm ít nhất 10% địa bànphức tạp.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạovà vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực củacác tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong việc thựchiện và tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quyđịnh của pháp luật về phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai nói riêng;

b) Việc thực hiện các biện pháp,giải pháp đổi mới về công tác cai nghiện dựa trên quy định của văn bản pháp luậtcủa Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương; đầu tư xây dựng mới,nâng cấp cơ sở vật chất hiện có phục vụ cho công tác cai nghiện ma túy và quảnlý sau cai để đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác cai nghiện trong tình hình hiệnnay;

c) Từng bước xã hội hóa công táccai nghiện, phát huy vai trò của các điểm hỗ trợ cai nghiện matúy tại cộng đồng, dựa vào cộng đồng; xây dựng các mô hình, điển hình vềcông tác cai nghiện và quản lý sau cai; đảm bảo chất lượng các hoạt động cắtcơn, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và quản lýngười nghiện ma túy sau cai.

d) Tăng cườngcông tác thanh, kiểm tra, giám sát về công tác cai nghiện và quản lý sau cai; xây dựng các cơ sở dữ liệu về người nghiện ma túy,các chỉ số giám sát, đánh giá, các chỉ tiêu báo cáo về công tác cai nghiện phụchồi, quản lý sau cai để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh;

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁPTHỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống matúy:

a) Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nộidung phong phú, hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống matúy nói chung và cai nghiện và quản lý sau cai nghiện nói riêng trêncác phương tiện thông tin đại chúng, bằng hình ảnh trên đài truyền hình, loa,đài truyền thanh, bản tin...

b) Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trongcác trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn...Chú trọng tuyên truyền đối với những người có nguy cơ cao đặc biệt là họcsinh, sinh viên trong các trường học, người lao động trong các doanhnghiệp nhằm ngăn ngừa phát sinh người nghiện ma túy mới. Huy động sựtham gia, vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động ngườinghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảmtỷ lệ tái nghiện;

c) Nội dung tuyên truyền: Phổ biến các quy định của pháp luật về côngtác cai nghiện và quản lý sau cai, chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủvà của tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

2. Đẩy mạnh công tác cai nghiệnma túy tại gia đình, cộng đồng

a) Tổ chức thựchiện có hiệu quả mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghịđịnh số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010của Chính phủ;

b) Vận động người nghiện cai nghiệntự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai bắt buộc tại cộng đồng.Tổ chức tốt công tác cai cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng;

c) UBND các huyện, thành, thị căncứ chỉ tiêu cai nghiện tại cộng đồng được giao hàng năm để giao chỉ tiêu chocác xã, phường, thị trấn; tiến hành rà soát, phân loại người nghiện theo mức độ,thời gian và hình thức nghiện để xác định hình thức cai nghiện phù hợp;

d) Tiếp tục duy trì và mở thêmcác Điểm hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo Kế hoạch được giao vớisự phối hợp giữa chính quyền địa phương và Trung tâm có chức năng cai nghiện matúy nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao kết quả điều trị nghiện; tạo điều kiệnthuận lợi cho người nghiện ma túy trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ điều trịnghiện.

3. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại cácTrung tâm có chức năng cai nghiện

a) Tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyển đổicác Trung tâm trên địa bàn tỉnh theo hướng quy hoạch Trung tâm khu vực,đa chức năng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

b) Tổ chức tốt công tác quản lý,giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện ma túy ở các Trungtâm. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn; tăng cường công tác anninh trật tự, chống thẩm lậu, chống tiêu cực trong quảnlý học viên tại Trung tâm, tạo môi trường tốt để người nghiện ma túy yên tâmcai nghiện và tự nguyện xin vào cai nghiện;

c) Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiếtbị đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện cho ngườinghiện ma túy tại các Trung tâm;

d) Tăng cường công tác quản lý, thanh, kiểm tra việcthực hiện các chế độ, chính sách, các quy định pháp luật về công tác cai nghiệnphục hồi tại các Trung tâm có chức năng cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường thực hiện các biệnpháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng

a) Triển khai có hiệu quả Nghị địnhsố 94/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về quản lý sau cai tại nơi cư trú;

b) Tăng cường công tác quản lý saucai tại nơi cư trú đối với người nghiện ma tuý sau cai; chính quyền địa phươngcó người nghiện ma tuý sau cai hoà nhập cộng đồng xây dựng kế hoạch quản lý,theo dõi, phân công người phối hợp với gia đình có người nghiện ma tuý sau caihướng dẫn, giúp đỡ họ hoà nhập cộng đồng bền vững;

c) Tăng cườnghỗ trợ công tác dạy nghề cho người sau cai nghiện tại nơi cư trú, khuyến khích các doanh nghiệptham gia dạy nghề và giải quyết việc làm tạo điều kiệngiúp người nghiện sau cai tại cộng đồng ổn định cuộcsống.

5. Nâng cao năng lực đội ngũcán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai

a) Xây dựng kế hoạch và tiếp tục mở các lớp đào tạo cán bộ làm công tác quản lý, điều trị cainghiện phục hồi và quản lý sau cai tại cộng đồng;

b) Tổ chức các khóa đào tạo, tậphuấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cánbộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, Đội hoạt động xã hộitình nguyện xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các Cơ sởvà tại cộng đồng.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách tỉnh, địa phương vàcác nguồn tài trợ, huy động của cá nhân trong và ngoài nước theo quy định củapháp luật.

III. PHÂN CÔNGNHIỆM VỤ

1. Sở Lao động - Thương binh vàXã hội

a) Thực hiện chức năng quản lý nhànước về công tác cai nghiện ma túy quản lý sau cai trên địabàn tỉnh. Quản lý, chỉ đạo cơ sở điều trị nghiện ma túy hoạtđộng có hiệu quả;

b) Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựngphong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc rà soátcác văn bản pháp quy về cai nghiện và quản lý sau cai của tỉnh đã ban hành đểtham mưu xây dựng, ban hành văn bản mới cho phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cho UBND tỉnh banhành kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

c) Chủ trì phối hợp với cácSở, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụvà các hoạt động khác về công tác cai nghiện phục hồi tại các địaphương, đơn vị;

d) Định kỳ hàng tháng, quý, nămbáo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiệnvà quản lý sau cai nghiện ma túy;

đ) Phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy bannhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí nguồn và phân bổ nguồn kinhphí phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai hàng năm và giai đoạn.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo hướngdẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn thực hiện tốtcông tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện ma túy bắt buộc đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành và vượt chỉ tiêu cai nghiện đượcgiao. Đồng thời phối hợp với các Trung tâmcai nghiện trên địa bàn tỉnh giữ gìn trật tự tại các Trung tâm, truytìm, đưa đối tượng bỏ trốn quay trở lại Trung tâm chấp hành quyết định;

b) Chỉ đạo các trại tạm giam, nhà tạmgiữ thực hiện tốt công tác cai nghiện cho các can phạm nghiện ma túy;

c) Nâng cao hiệu quả quản lý ngườinghiện ma túy, thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàntỉnh để có biện pháp xử lý phù hợp;

d) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phươngphối hợp làm tốt công tác quản lý sau cai nghiện gắn với tổ chứctổng điều tra, rà soát, thống kê, phân loại và quản lý chặt chẽngười nghiện ma túy trên địa bàn. Phối hợp với gia đình, chính quyềnđịa phương quản lý đối tượng trong thời gian chờ làm thủ tục ápdụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tiến hànhcác biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;

3. Sở Y tế

a) Phối hợp với Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ cho cán bộ y tế làmcông tác cai nghiện ma túy về điều trị cắt cơn nghiện ma túy;

b) Tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm,tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổquốc tỉnh thực hiện Kế hoạch điềuchỉnh triển khai thực hiện chương trình điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadonetại Nghệ An giai đoạn 2014-2020 được phê duyệt tạiQuyết định số 3401/QĐ-UBNDVX ngày 22/07/2014 của UBND tỉnh Nghệ An;

c) Chỉ đạo Trung tâm Phòng, chốngHIV/AIDS hướng dẫn nghiệp vụ phòng chống HIV/AIDS và quản lý điều trị ARV cho người nhiễm HIV đang chữa trị giáo dục tại cácTrung tâm có chức năng cai nghiện trên địa bàn tỉnh;

d) Chỉ đạo các bệnh viện phối hợp cácTrung tâm có chức năng cai nghiện làm tốt công tác chữa bệnhcho bệnh nhân vượt qua khả năng điều trị củaTrung tâm cai nghiện, quản lý học viên theo đúng quy chếbệnh viện; khi học viên đã điều trị bệnh ổn định thông báo với Trungtâm đón học viên về tiếptục quản lý.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Tài chính: Hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủnguồn ngân sách để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về cai nghiện vàquản lý sau cai, hướng dẫn sử dụng kinh phí có hiệu quả và thanhquyết toán đúng chế độ.

5. Sở Thông tin và Truyềnthông

Phối hợp với các cơ quan liên quanchỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng vàNhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiệnma túy.

6. Sở Tư pháp

Thực hiện chức năng về lĩnh vực đượcgiao có liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Chỉ đạo các đơn vịcơ sở trực thuộc phối hợp với cơ quan báo, đài, tổ chứccác hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật vềphòng chống tệ nạn ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

7. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quảnlý người nghiện ma túy ở các xã biên giới. Chỉ đạo Bệnh xá Quân dânY Kỳ Sơn tiếp tục tổ chức cai nghiện ma túy cho đối tượng thuộc cácxã vùng biên giới Kỳ Sơn. Đảm bảo hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêuđược giao.

8. UBMTTQ tỉnh, HộiLiên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh và cáctổ chức thành viên tham gia pháthiện, phát giác, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện và cung cấptài liệu tham gia lập hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc. Vận động gia đình, họhàng, làng xóm, đoàn thể phụ trách Đội hoạt động xã hội tình nguyện, các thànhphần kinh tế ở địa phương tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người thựchiện biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú. Tổ chức cáchoạt động tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, nângcao trách nhiệm của gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện đicai nghiện với các hình thức phù hợp. Phân công cho hội viên hoặc tổ phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn đảm nhận quản lý, giúp đỡ trực tiếp từ 1 - 2 ngườinghiện sau cai ở cộng đồng quản lý thời gian từ 1 - 2 năm không tái nghiện.

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,Tòa án nhân dân tỉnh

a) Viện kiểmsát nhân dân tỉnh chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện Kiểm sát nhân dân cấphuyện thực hiện công tác kiểm sát việc lập hồ sơ, thực hành quyền công tố tạiphiên tòa trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cainghiện bắt buộc. Hàng tháng, thực hiện kiểm sát việc đưa người vào cai nghiện tạicác Trung tâm cai nghiện nhằm đảm bảo việc đưa người vào Trung tâm cai nghiệnđúng pháp luật.

b) Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thịxã đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lýhành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với Tổ tư vấn thẩm địnhhồ sơ và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các trường hợp còn vướng mắcvề hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Kiện toàn bộ máy cán bộ, bánchuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội cấp huyện và cộngtác viên truyền thông phòng, chống tệnạn xã hội cấp xã. Tổ chức tốt Đội hoạt động xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn;

b) Tổ chức rà soát theo dõi người đibiến động, lập danh sách người nghiện ma túy của địa phương, xây dựng kếhoạch cai nghiện phù hợp với từng loại đốitượng theo diện áp dụng quản lý tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ; đối tượng cai nghiện ma túy tại giađình, cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc tại cộng đồng; cai nghiện ma túybắt buộc tại Cơ sở; đối tượng áp dụngbiện pháp điều trị thay thếMethadone;

c) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ học viên hết thời hạn cai nghiện matúy bắt buộc tại các Trung tâm có chức năng cainghiện. Tham mưu UBND cấp huyện ban hành quyết định áp dụng biện pháp quản lýsau cai tại nơi cư trú đối với người hết thời hạn cai nghiệnbắt buộc theo đúng quy định tại Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009;

d) Chỉ đạo các phòng, ban cấpxã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác lập hồ sơ người đi cai nghiệnbắt buộc. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phươngphối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộngđồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010;

đ) Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tinvà hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, xã tổ chức tuyêntruyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiệnvà quản lý sau cai nghiện ma túy.

11. Các Trung tâm có chức năng cai nghiện

a) Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chứctiếp nhận, phân loại và tổ chức cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy vàocai nghiện;

b) Phối hợp với các điểm hỗ trợ cainghiện tại cộng đồng tổ chức cai nghiện cho các đối tượng cai nghiệnma túy tại cộng đồng;

c) Phối hợp, liên kết với các Trường, các Trungtâm dạy nghề, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp để tổ chức dạy nghề và tạo việc làmcho người nghiện ma túy sau cai;

d) Thực hiện tốt công tác bàn giao họcviên về địa phương quản lý sau khi chấp hành xong quyết định cai nghiện tạiTrung tâm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện,thành, thị trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao chủ động tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thựchiện ở ngành, địa phương một cách nghiêm túc, hiệu quả;

Định kỳ 6 tháng, 01 năm và độtxuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (quaVăn phòng UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để tổng hợpbáo cáo Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theoquy định.

2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp Vănphòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khaithực hiện Kế hoạch này.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBNDcác huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc; quá trình triển khai thựchiện nếu có vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xãhội, Văn phòng UBND tỉnh) để được hướng dẫn./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại