ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2494/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 07 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘIĐỒNG THANH LÝ RỪNG TRỒNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊNĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 73/2006/NQ-QH11 kỳ họpthứ 10 Quốc hội Khóa XI về việc điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án trồngmới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Công văn số 414/BNN-LN ngày 08/02/2007của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấn chỉnh việc quản lý chỉđạo Dự án 661 theo Nghị quyết 73 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chứcthực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày19/3/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & Pháttriển nông thôn tại Tờ trình số 122/TTr-SNN ngày 31/8/2007 về việc thành lậpHội đồng thanh lý rừng trồng bằng vốn ngân sách của các chương trình, dự ántrên địa bàn tỉnh Bình Phước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thanh lý rừngtrồng bằng vốn Ngân sách Nhà nước của các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh(gọi tắt là Hội đồng thanh lý rừng trồng), gồm các ông (bà) có tên sau:

1.

Ông Bùi Văn Danh

PCT. UBND tỉnh

Chủ tịch

2.

Ông Nguyễn Văn Tới

Giám đốc Sở NN & PTNN

Phó Chủ tịch

3.

Ông Nguyễn Thanh Bình

PGĐ. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

4.

Ông Nguyễn Song Đoàn

PGĐ. Sở Tài nguyên & Môi trường

Thành viên

5.

Ông Nguyễn Văn Biểu

PGĐ. Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thành viên

6.

Ông Nguyễn Tuấn Ninh

Chuyên viên, Sở Tài chính

Thành viên

7. Các ông (bà) là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã

Điều 2. Hội đồng thanh lý rừng trồng cónhững nhiệm vụ sau:

- Thống nhất quy trình thanh lý rừng trồng bằngvốn Ngân sách Nhà nước của Chương trình 661 và Dự án 327; đồng thời, thanh lýtoàn bộ diện tích rừng trồng có chất lượng kém, không thể phát triển thành rừngtrên địa bàn tỉnh;

- Phân tích, tổng hợp, báo cáo kết quả thanh lýrừng trồng và tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp xử lý đối với diện tích rừngtrồng được thanh lý;

- Nhiệm vụ của các thành viên do Chủ tịch Hộiđồng thanh lý rừng trồng phân công; Hội đồng thanh lý rừng trồng tự giải thểsau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính,Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các ông (bà) có tên tại Điều 1 vàThủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng