BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2495/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ TIÊUCHUẨN SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE HAI BÁNH GẮN MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy địnhvề tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy;
Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Chiến lược pháttriển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 002/2007/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch pháttriển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm2020;
Căn cứ nội dung Biên bảnkiểm tra số 03/BB-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Đoàn kiểm tra Bộ Công Thươngvề điều kiện doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy tại Công tyTNHH Hồng Đà;
Theo đề nghị của Vụ trưởngVụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận Công ty TNHH Hồng Đàđủ tiêu chuẩndoanh nghiệp sản xuất, láp ráp xe hai bánh gắn máy theo quy định tại Quyết địnhsố 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Địa điểm sản xuất, lắp ráp:

Số 952A, Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân,Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởngcác Vụ: Công nghiệp nặng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính và Giám đốc Công tyTNHH Hồng Đà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào