ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2496/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnhvực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tụchành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc côngbố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngànhtrên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và Tổtưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này bộ thủ tục hành chính được áp dụng tạiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết địnhnày có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành, thì áp dụng theođúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩmquyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khácbiệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền banhành và thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này, thì được áp dụngtheo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để côngbố.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai có trách nhiệm chủ trì,phối hợp với Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh thường xuyên, rà soátcập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản1, khoản 2, Điều 1 Quyết định này.

Thời hạn cập nhật, loại bỏ, công bố thủ tục hành chính trênchậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính cóhiệu lực thi hành hoặc kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủtục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chínhđược công bố tại quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải trênđăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh tại địa chỉ:http://egov.laocai.gov.vn/vpubnd/vn/news/vào mục Đề án 30.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND Tỉnh;
- Như điều 4 QĐ;
- TCT chuyên trách của TTgCP;
- Báo Lào Cai;
- Đài PTTH tỉnh Lào Cai;
- Lưu VT- TCT30.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Vạn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2496/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính được áp dụng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành