ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ nông dân để mua giống lúa lai và tập huấn kỹ thuật

gieo trồng lúa lai vụ Đông Xuân năm 2010 – 2011

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ngày 22/11/2010;

Xét đề nghị của liên ngành Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 162/TTr-LN ngày 26/11/2010 về việc đề nghị hỗ trợ lúa lai phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2010-2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích từ ngân sách tỉnh năm 2010 (nguồn dự phòng ngân sách) số tiền 7.500.000.000đ (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng) tạm hỗ trợ kinh phí cho nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh để mua giống lúa lai gieo trồng 10.000ha vụ Đông Xuân 2010-2011 (30kg/ha; 25.000đ/kg), phân bổ chi tiết như sau:

Tên đơn vị

Diện tích

gieo cấy (ha)

KP hỗ trợ giống (tr.đ)

Huyện Văn Lâm

700

525

Huyện Văn Giang

300

225

Huyện Yên Mỹ

450

337,5

Huyện Mỹ Hào

1.000

750

Huyện Khoái Châu

2.000

1.500

Huyện Kim Động

2.200

1.650

Huyện Ân Thi

1.200

900

Huyện Phù Cừ

800

600

Huyện Tiên Lữ

900

675

TP Hưng Yên

450

337,5

Tổng cộng

10.000

7.500

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ quy định hiện hành của nhà nước và Điều 1 Quyết định này tổ chức giám sát việc hỗ trợ cho nông dân, tổ chức thanh quyết toán kinh phí tạm cấp và báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Thơi