BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2497/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỳ họp ngày 08/9/2010 về công tác cán bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lã Tuấn Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giữ chức Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 2. Ông Lã Tuấn Nghĩa được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 1,0.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông Lã Tuấn Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát