ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2497/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀMỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG GIAOKHOÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG; KHOANH NUÔI TÁI SINH VÀ BẢO VỆ RỪNG TỰ NHIÊN – NGUỒNKINH PHÍ HỖ TRỢ CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 5 TRIỆUHA RỪNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 661/QĐ-TTg ngày29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ “Về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chứcthực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng”; Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu, chính sách và tổ chức thựchiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Tờ trình số 150/TT-SNNNT ngày 21/9/2007 về việc đềnghị mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng năm2, 3, 4, khoán Quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng tựnhiên – nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung ương, thuộc Dự án trồng mới 5triệu ha rừng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức đầu tư trồngvà chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng, khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanhnuôi tái sinh và bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sáchTrung ương, thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng như sau:

1. Về phương thức, quy trình kỹ thuật:Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Mức hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn ngânsách Trung ương (thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng):

a. Trồng và chăm sóc rừng phòng hộ, đặcdụng năm thứ 1: 3.500.000 đ/ha

Trong đó thiết kế phí: 150.000đ/ha

b. Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng nămthứ 2: 1.100.000 đ/ha

c. Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng nămthứ 3: 900.000 đ/ha

d. Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng nămthứ 4: 500.000 đ/ha

e. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng: 100.000đ/ha/năm

f. Khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừngtự nhiên: 100.000 đ/ha/năm

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2007

Điều 2. Các chủ Dự án cơ sở, cácsở, ngành chức năng có trách nhiệm thực hiện và sử dụng đúng định mức đầu tư đãquy định.

Định mức đầu tư trên được dùng để xâydựng kế hoạch hàng năm và thanh quyết toán đối với các Dự án thuộc Chương trìnhtrồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này thay cho Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cụclâm nghiệp, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, NL (Dương)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thanh Tương