UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2497/QĐ –UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số: 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nuớcgiai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số: 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtkế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quảnlý nhà nước giai đoạn 2007-201 0;
Công văn số: 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việccông bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tổ chức việc rà soát TTHC tại bộ,ngành, địa phương.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ trưởng Tổcông tác thực hiện Đề án 30 CP của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La.

1. Trường hợpcác thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩmquyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và cácthủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quannhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2.Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưngchưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tụchành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chínhđược công bố tại Quyết định này thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhànước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2.Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La có trách nhiệm chủtrì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnhthường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hànhchính nêu tại Khoản 1 điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủtục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủtục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với cácthủ tục hành chính nêu tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này. Sở Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiệnĐề án 30 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kểtừ khi phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quannhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại quyếtđịnh này hoặc thủ thục hành chính chưa được công bố.

Giao Sở Thôngtin và Truyền thông phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhândân tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn trên Website của tỉnh

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban,ngành của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TCT chuyên trách CCTTHCVPCP;
- TT tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, ĐA30, Sơn 25 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức