ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2497/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦVỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 06/5/2013của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bảnsố 855/STP-VBPQ ngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chínhphủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh BìnhĐịnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBNDtỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã,thành phố việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNNGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNGHÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ,toàn diện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành, địa phương, đặcbiệt là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và những người được giao phụ trách côngtác theo dõi, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan,đơn vị, địa phương.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về côngtác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời tổ chức tốtviệc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát,hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan, UBND các cấp trên địabàn tỉnh.

- Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí vàcác điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thờigian hoàn thành và trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản của các cơ quan,tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị địnhsố 16/2013/NĐ-CP .

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơnvị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP

Tổ chức Hội nghị ở cấp tỉnh, cấp huyện để quántriệt, phổ biến, giới thiệu Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và triển khai Kế hoạchcủa UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫnchi tiết thi hành Nghị định.

a. Cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBNDtỉnh tổ chức Hội nghị.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2013.

- Thành phần tham dự:

+ Mời đại biểu Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, cácBan của HĐND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, HộiLiên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và cánbộ pháp chế ngành;

+ Đại diện Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Phòng Tưpháp cấp huyện.

b. Cấp huyện

Do UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Sau Hội nghị do UBND tỉnh tổchức, chậm nhất đến hết 30/10/2013.

- Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thành phầntham dự tương tự như ở cấp tỉnh.

2. Tuyên truyền, giới thiệu Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

Tổ chức biên soạn, phát hành, đăng tải các bài viếtchuyên đề, giới thiệu Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và các văn bản quy định chitiết, hướng dẫn thi hành Nghị định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Báo Bình Định, Đài Phát thanhvà Truyền hình Bình Định.

3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũcán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản

a. Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, côngchức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Sở Tư pháp: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ,khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm quản lý công tác tư pháp, cơ cấu tổchức và biên chế được giao, Giám đốc Sở Tư pháp bố trí biên chế phù hợp, bảođảm thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản để thực hiện các nhiệm vụđược quy định tại Khoản 2, Điều 5 và Điều 32 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Căncứ trách nhiệm thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản được quy địnhtại Khoản 2, Điều 5 và Điều 32 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP; nhiệm vụ, quyền hạncủa tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quy định tại Khoản 2,Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, Thủ trưởng cơquan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chỉ đạo Trưởng phòng Phòng Pháp chế hoặc ngườiđứng đầu đơn vị được giao thực hiện công tác pháp chế tham mưu, thực hiện ràsoát, hệ thống hóa văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa.

- UBND cấp huyện: Căn cứ nhiệm vụ rà soát,hệ thống hóa văn bản của UBND được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Điều 30, Điều32 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm:

+ Bố trí biên chế phù hợp cho Phòng Tư pháp, bảođảm cho việc tham mưu về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của địa phươngđạt hiệu quả.

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phươngtham mưu, thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản theo đúng quyđịnh.

- UBND cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạocông chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu tổ chức, thực hiện rà soát, hệ thống hóavăn bản do HĐND, UBND cấp mình ban hành theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 5,Điều 30 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

b. Tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng cơ bảnvà nâng cao kỹ năng nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản cho cán bộ, côngchức cơ quan Tư pháp các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấphuyện, công chức chuyên trách thuộc UBND cấp xã

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh; UBND cấp huyện.

+ Số lượng, thời gian các đợt tập huấn, bồi dưỡngnghiệp vụ về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giao choSở Tư pháp - cơ quan chủ trì tham mưu, xây dựng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xemxét, phê duyệt.

- Cấp huyện:

Căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể, Chủ tịch UBNDcấp huyện chỉ đạo và xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch về việc mở các đợttập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức Phòng Tư pháp; các cơ quan chuyên mônthuộc cấp mình và công chức chuyên trách thuộc UBND cấp xã.

4. Các nội dung bảo đảm khác

a. Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởngcác cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã cótrách nhiệm bố trí về điều kiện, phương tiện làm việc, bảo đảm tổ chức, triểnkhai thực hiện có hiệu quả việc rà soát, hệ thống hóa văn bản tại cơ quan, đơnvị, địa phương mình.

b. Hàng năm, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện lập dự toán kinh phí gửi cơ quan Tàichính cùng cấp thẩm định, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước báo cáo UBND xem xét, trình HĐND cùng cấp xem xét, phê duyệttheo quy định.

c. Riêng đối với cấp xã, Chủ tịchUBND cấp xã chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm rà soát, hệ thống hóa vănbản của cấp mình trình HĐND cùng cấp thông qua.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí chi tổ chức Hội nghị ở cấptỉnh để quán triệt, phổ biến, giới thiệu Nghị định số 16/2013/NĐ-CP : Giao Sở Tưpháp phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí trình Chủ tịch UBND tỉnh xemxét, quyết định.

- UBND cấp huyện trong phạm vi phâncấp ngân sách, chế độ tài chính theo quy định có trách nhiệm bố trí kinh phíbảo đảm cho việc tổ chức Hội nghị để quán triệt, phổ biến, giới thiệu Nghị địnhsố 16/2013/NĐ-CP và triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh ở địa phương mình.

2. Trách nhiệm thực hiện

a.Chủ tịch UBND cấphuyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng kếhoạch; tổ chức chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này ở địaphương. Xây dựng báo cáo kết quảtổ chức thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày15/11/2013.

b.Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh và các cơ quan liên quan trong phạmvi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các cơquan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả tổchức thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 15/11/2013.

c. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quantổ chức thực hiện có hiệu quảcác nội dung của Kế hoạch này. Riêng việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định tại Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quảgửi UBND tỉnh trước ngày 30/9 hàng năm để xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp và Chínhphủ theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiệnKế hoạch này. Trong quá trình tổ chức triển khaithực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địaphương liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp (qua Phòng Vănbản pháp quy) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.