ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2497/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƯA XẺ GỖ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 24/01/2013của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bìnhgiai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Phát triển xây dựngthương mại Nam Khánh tại Công văn ngày 07/9/2015 (có ý kiến của UBND huyện BốTrạch) về việc đề xuất bổ sung quy hoạch cơ sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn xã TrungTrạch, huyện Bố Trạch;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Công văn số 1463/SNN-CCLN ngày 07/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 01 cơ sở cưa xẻ gỗ tại thôn3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch vào Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh QuảngBình giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch và hoạt động của cơ sở cưa xẻgỗ được bổ sung Quy hoạch tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành củapháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBNDhuyện Bố Trạch; Chủ tịch UBND xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch và Thủ trưởng cácsở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuân