ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2498/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ DI DÂN KHẨN CẤP RA KHỎI VÙNG THIÊN TAI VÀ ỔN ĐỊNH DÂNDI CƯ TỰ DO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-TTg ngày 22/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện didân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai và ổn định dân di cư tự do tại các địaphương;

Căn cứ văn bản số 9658/BKHĐT-KTNN ngày 29/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục dự án đầutư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân dicư tự do,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ vốn hỗ trợdi dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai và ổn định dân di cư tự do trên địa bàntỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư phân bổ: 10.000triệu đồng (mười tỷ đồng);

2. Bố trí cho các dự án: 10.000triệu đồng, gồm có:

a) Dự án ổn định dân di cư tự do xãHòa Bắc - Hòa Nam, huyện Di Linh: 5.000 triệu đồng.

b) Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùngđặc biệt khó khăn thôn 3 - 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên: 5.000 triệu đồng

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư:

1. Căn cứ kế hoạch nêu tại Điều 1Quyết định này hướng dẫn, đôn đốc địa phương, chủ đầu tư triển khai thực hiệnvà thanh toán giải ngân hết nguồn vốn bố trí trên trước ngày 31/3/2014.

2. Phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhànước tỉnh báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng vốn về Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúngquy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Di Linh, Cát Tiên,Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP;
- Lưu VT, KH, TC, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S