ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 25/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 19 tháng 9 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2005

 từ nguồn vốn kết dư năm 2004 và nguồn vốn bổ sung năm 2005

_________________________

Quyết định 25/2005/QĐ-UBND 1/01/clip_image003 .gif" width="146" />

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 14/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ V/v giao bổ sung, dự toán chi dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu giáo dục năm 2005;

Căn cứ nguồn vốn kết dư năm 2004 và tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư XDCB năm 2005;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 352/KHĐT-TH ngày 10/8/2005 và Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2005 từ nguồn vốn kết dư năm 2004 và nguồn vốn bổ sung năm 2005 tỉnh Điện Biên (chi tiết như biểu kèm theo).

Điều 2. Cứ vào quyết định này, các Chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 67/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2004 và Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 11/3/2005 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh