BỘ THUỶ SẢN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của

Công ty mẹ - Tổng công ty Hải sản Biển đông

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 100/2006/QĐ-TTg ngày 05/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hải sản Biển Đông sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 24/2006/QĐ-BTS ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Hải sản Biển Đông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Mẹ - Tổng công ty Hải sản Biển Đông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty hải sản Biển Đông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Minh