UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐĂNGKIỂM XE CƠ GIỚI TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAICHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3544/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệtQuy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của toànquốc đến năm 2005;

Căn cứ Văn bản số 807/TTg-ĐMDN ngày 17/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoạt động Kiểm địnhkỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới thuộc danh mục sản phẩm dịch vụ côngích;

Căn cứ Quyết định số 50/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về banhành tiêu chuẩn ngành (Tiêu chuẩn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới: 22TCN-226-2005);

Căn cứ Thông báo số 25/TB-TU ngày 07/03/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Về việc thành lập Trung tâmĐăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lậpTrung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu trực thuộc Sở Giao thông vận tảitỉnh Lai Châu.

1. Trung tâm Đăng kiểmxe cơ giới tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp có thu, có t­ư cách pháp nhân, cócon dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nư­ớc theo quy định hiệnhành. Chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giao thông vậntải và Cục Đăng kiểm Việt Nam.

2. Tổ chức bộ máy vàbiên chế: Biên chế được giao là 10 biên chế, gồm có:

- Giám đốc phụ tráchchung;

- 01 Phó giám đốc giúpviệc Giám đốc;

- 08 cán bộ chuyên môn,nghiệp vụ.

3. Cơ sở vật chất:Trụ sở làm việc và giao dịch của Trung tâm được bố trí tại thị xã Lai Châu.

Việc bổ nhiệm Giám đốc,Phó giám đốc của Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Giao cho Giám đốc SởGiao thông vận tải phối hợp với Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch& Đầu tư và các cơ quan có liên quan lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chấtvà các điều kiện cần thiết trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu:

1. Chức năng:

Trung tâm Đăng kiểm xecơ giới có chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật vàbảo vệ môi trường xe cơ giới, xe chuyên dùng đang lưu hành tại tỉnh Lai Châu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Xây dựng kế hoạch dàihạn, ngắn hạn, hàng năm về công tác kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường xecơ giới, xe chuyên dùng trình Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu;

+ Tổ chức kiểm định vàcấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xechuyên dùng đang lưu hành tại tỉnh Lai Châu;

+ Giám định trạng tháikỹ thuật xe cơ giới theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc củachủ phương tiện;

+ Thực hiện các hoạtđộng dịch vụ tư vấn kỹ thuật xe cơ giới và xe chuyên dùng;

+ Tổ chức thực hiện việcđánh giá và đề nghị bổ nhiệm Đăng kiểm viên của Trung tâm;

+ Tổ chức thu phí, lệphí đăng kiểm, tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn kỹ thuật theo quy định của CụcĐăng kiểm và của pháp luật;

+ Báo cáo Lãnh đạo SởGiao thông vận tải về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn xe cơ giới, xe chuyêndùng đang lưu hành và hoạt động của Trung tâm;

+ Tư vấn, đánh giá chấtlượng giá trị xe cơ giới của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thanhlý, sửa chữa;

+ Quản lý nhân sự, tàisản, thu, chi tài chính trong đơn vị theo quy định của Cục Đăng kiểm và quyđịnh hiện hành của Bộ Tài chính.

+ Được thu và sử dụngphí, lệ phí theo quy định;

+ Thu hồi ấn chỉ đã cấpkhi phát hiện các sai phạm hoặc xe cơ giới hết niên hạn sử dụng;

+ Yêu cầu cơ quan bảo vệpháp luật xử lý các hành vi cản trở hoạt động của Trung tâm;

+ Vốn đầu tư ban đầu donguồn ngân sách địa phương cấp.

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà):Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ tr­ưởng các cơquan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang