BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 25/2007/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHCÁC MẪU VĂN BẢN; QUY ĐỊNH TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU, PHƯƠNGTIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN, HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊTRẤN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2007/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 củaChính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xâydựng;

Căn cứ Điều 11và khoản 3 Điều 16 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thànhlập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấntại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mẫu văn bản

1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu văn bản sauđây:

a) Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạmtrật tự xây dựng (Phụ lục I);

b) Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình viphạm trật tự xây dựng (Phục lục II và Phụ lục III);

c) Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trậttự xây dựng (Phụ lục IV).

2. Các mẫu Quyết định xử phạt tiền, Quyết định cưỡng chếthi hành Quyết định xử phạt tiền áp dụng theo Mẫu quyết định số 07, Mẫu quyếtđịnh số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 củaChính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạmhành chính năm 2002.

Điều 2. Trangphục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanhtra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thànhphố Hồ Chí Minh

1. Qui định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, phươngtiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thịtrấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo ChươngIII “Qui định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơquan Thanh tra xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện,thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng” ban hành kèm theo Quyết định số 36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2. Biển hiệu của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã,phường, thị trấn được thực hiện theo Phụ lục V;

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệmcấp và quản lý biển hiệu của cán bộ Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường,thị trấn do mình quản lý.

Điều 3.Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăngCông báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Thanh tra Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Lưu: VP, TTrXD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

PHỤ LỤC I

MẪU BIÊN BẢN NGỪNG THI CÔNG XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyếtđịnh số25./ 2007/QĐ-BXD ngày30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

UBND XÃ (phường,

thị trấn)……………….

THANH TRA XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số:........./BB-TTrXD

, ngày 30 tháng 07 năm 2007

BIÊN BẢN

NGỪNG THI CÔNG XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựngquận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội vàthành phố Hồ Chí Minh;

Hôm nay, hồi ….. giờ…. ngày….. tháng…….năm200……tại……...……….....………………………………………………………..……….,

1. Thanh tra xây dựng phường (xã, thịtrấn)..............................gồm:

(Ghi rõ họ tên, chức vụ của từng cán bộ Thanh tratham gia lập biên bản)

….…...………...…………………………………………..…………….....................

………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………………………….…

* Lực lượng phối hợp (nếu có):…………………………………………………………………………………..……

2. Lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạmtrật tự xây dựng đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số………………….………ngách…….. ngõ……………đường phố (thôn, xóm)……….…. tổ………….phường (xã, thịtrấn)………………….quận (huyện)…………………... thành phố…………………

Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầutư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổchức):……………………

………………………………………………………………………………………..

Và nhà thầu xây dựng là:…………………………………………………………

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổchức):…………… ………………………………………………………………………………………..

3. Đã có hành vi vi phạm sau (ghi rõ từng nội dung viphạm):

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

4. Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng:

a) Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng;

b) Khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng trongthời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản;

5. Sau thời hạn 24 giờ kể từ khi lập Biên bản, nếu không kịpthời thực hiện những nội dung yêu cầu theo Biên bản này thì sẽ bị đình chỉ thicông xây dựng công trình.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được đọc lại cho mọingười có tên cùng nghe nhất trí, ký tên và thực hiện./.

Ghi chú: Trường hợp Chủ đầu tư, nhà thầu thicông xây dựng không ký Biên bản hoặc vắng mặt thì Biên bản vẫn có hiệu lực thihành.

CHỦ ĐẦU TƯ (hoặc đại diện cá nhân, tổ chức vi phạm)

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG


PHỤ LỤC II

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈTHI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số25./2007/QĐ-BXD ngày30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng BộXây dựng)

–––––––––––

UBND XÃ (phường,

thị trấn)……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số:........./BB-TTrXD

, ngày 30 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)………

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xâydựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố HàNội và thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạmtrật tự xây dựng đô thị do Thanh tra xây dựng xã (phường, thịtrấn).....................lập ngày….. tháng….. năm 200…;

Xét thấy chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức)là……………………………..……… đã không thực hiện đúng thời hạn những yêu cầu ghitrong Biên bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạmtrật tự xây dựng đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ………..…đường phố (thôn, xóm)………………….….…. tổ………….phường (xã, thị trấn)………………….quận(huyện)…………………..thànhphố……...………...

Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầutư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổchức):……………………

………………………………………………………………………………………..

Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi viphạm):…………………..…

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nhữngqui định sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngayviệc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24giờ kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình viphạm trật tự xây dựng;

2. Trưởng Công an phường (xã, thị trấn) có trách nhiệm tổ chứclực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người laođộng vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địaphương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của Quyết địnhngay sau khi ký.

Quá thời hạn ba (03) ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày banhành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, côngtrình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.

Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức)………………………………..có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND quận (huyện), TTrXD quận (huyện);

- Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình có GPXD);

- Lưu:……..

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC III

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈTHI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số…25./2007/QĐ-BXD ngày 30. tháng 7 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng)

UBND QUẬN (HUYỆN)

THANH TRA XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số:........./BB-TTrXD

, ngày 30 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

CHÁNH THANH TRA XÂYDỰNG QUẬN (HUYỆN)………..

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựngquận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội vàthành phố Hồ Chí Minh;

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư (ông/bà hoặctổ chức) là……………………………..……… đang tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạmtrật tự xây dựng đô thị nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thịtrấn).............................chưa xử lý kịp thời,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạmtrật tự xây dựng đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ………..…đường phố (thôn, xóm)………………….….…. tổ………….phường (xã, thịtrấn)………………….quận(huyện)…………………..thành phố……...………...

Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầutư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổchức):……………………

………………………………………………………………………………………..

 Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi viphạm):…………………..…...

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nhữngqui định sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngayviệc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24giờ kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình viphạm trật tự xây dựng;

2. Trưởng Công an phường (xã, thị trấn) có trách nhiệm tổ chứclực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người laođộng vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địaphương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của Quyết địnhngay sau khi ký.

Quá thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này,nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bịcưỡng chế phá dỡ.

Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức)………………………………..có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND quận (huyện);

- Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình có GPXD);

- Lưu:……..

CHÁNH THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

MẪU QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾPHÁ DỠ CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết địnhsố25./2007/QĐ-BXD ngày30. tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

UBND QUẬN (huyện, xã, phường,

thị trấn)……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số:........./BB-TTrXD

, ngày 30 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ PHÁ DỠ CÔNGTRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN QUẬN (HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊTRẤN)…..

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 8 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận,huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thànhphố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình viphạm trật tự xây dựng số……/QĐ-UBND ngày…/…./200… của…………………………………..;

Xét thấy hết thời hạn thi hành Quyếtđịnh đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng mà chủ đầutư (ông/bà hoặc tổ chức) là ………………… ……………………………………………………… vẫn cố tình vi phạm,không tự giác chấp hành các qui định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế phá dỡ đối với:

Công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tạisố……………ngách……..… ngõ…………….đường phố (thôn, xóm)……………..………. tổ………….phường (xã,thị trấn)………………….quận (huyện)……………….thành phố……………...

Do ông/bà (hoặc tổ chức)…………………………………………………….. làm Chủ đầu tưxây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổchức):…………………… ………………………………………………………………………………………..

Lý do (nêu rõ hành vi vi phạm, các hình thức xử lý đã áp dụngnhưng không được chủ đầu tư tự giác chấp hành):………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức)là………………………………………... có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thihành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế.

Điều 3. Giao cho Trưởng Công an phường (xã, thịtrấn)……………………..… phối hợp Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và cáccơ quan liên quan khác tổ chức thi hành Quyết định này trong thời hạn năm (05)ngày kể từ ngày ký.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 và Điều 3;

- HĐND, Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…..;

- TTrXD quận (huyện)…….;

- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng;

- Lưu:……….

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Nếu Quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện banhành thì phần nơi nhận bổ sung UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vàThanh tra Sở Xây dựng).


Phụ lục V

MẪU BIỂN HIỆU CỦA THANHTRA XÂY DỰNG QUẬN, HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Kèm theo Quyết địnhsố25./2007/QĐ-BXD ngày 30. tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Màu sắc, kích thước, cách bố trí: tương tự biển hiệucủa Thanh tra Sở Xây dựng theo qui định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BXD ngày24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2. Số biển hiệu:

a) Số biển hiệu của Thanh tra xây dựng quận, huyện gồm 3nhóm số và chữ: ký hiệu nhóm số thành phố trực thuộc Trung ương gồm 2 chữ số(lấy theo mã số đăng ký phương tiện vận tải tại địa phương); nhóm chữ tên củaquận, huyện viết tắt (ví dụ: quận Hoàn Kiếm viết là HK); nhóm số theo thứ tự từ01 đến số cuối cùng của số lượng cán bộ Thanh tra.

Ví dụ: một cán bộ Thanh tra xây dựng có số 18 trong danhsách quản lý thuộc Thanh tra quận Ba Đình, thành phố Hà Nội được viết như sau:29-BĐ-18.

b) Số biển hiệu của Thanh tra xây dựng xã, phường, thịtrấn gồm 4 nhóm số và chữ: ký hiệu nhóm số thành phố trực thuộc Trung ương gồm2 chữ số (lấy theo mã số đăng ký phương tiện vận tải tại địa phương); nhóm chữtên của quận, huyện viết tắt (ví dụ: quận Hoàn Kiếm viết là HK); nhóm chữ têncủa xã, phường, thị trấn viết tắt (ví dụ: phường Hàng Đào viết tắt là HĐ); nhómsố theo thứ tự từ 01 đến số cuối cùng của số lượng cán bộ Thanh tra.

Ví dụ: một cán bộ Thanh tra xây dựng có số 03 trong danh sáchquản lý thuộc Thanh tra xây dựng phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố HàNội được viết như sau: 29-HK-HĐ-03.