ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 25/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 27 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝKINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ, CẤP GIẤY PHÉP KHẮC DẤU VÀ KHẮC DẤU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinhdoanh;
Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sửdụng con dấu;
Căn cứ Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quyđịnh mã số thuế;
Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT /BKH-BTC-BCA ngày 27/02/2007 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính-Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quanđăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ ý kiến thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp tại công văn số 314/STP-VBQP ngày 17/5/2007, và xét đề nghị của liên ngành: Sở Kế hoạch và Đầutư, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại công văn số 518/CV-SKHĐT-CT-CAT ngày20/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoquyết định này Quy định về thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinhdoanh, đăng ký thuế, cấp giấy phép khắc dấu và khắc dấu.

Điều 2. Thủ trưởng cácđơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh có trách nhiệm triểnkhai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Công antỉnh, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành chức năngliên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Như điều 4;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, SKHĐT-CT-CA.H.
CCLT-ĐKKD-MST-KD

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

QUY ĐỊNH

VỀTHỰC HIỆN CƠ CHẾ LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ,CẤP GIẤY PHÉP KHẮC DẤU VÀ KHẮC DẤU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 25 / 2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 củaUBND tỉnh Long An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm viáp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định việc thựchiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấpgiấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanhnghiệp; trình tự giải quyết việc đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp,đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lập mới do doanh nghiệpsáp nhập, chia tách, hợp nhất và các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh (gọi tắt là đăng ký kinh doanh) dẫn đến thay đổi nội dung đăng kýthuế hoặc thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Các thủ tục hành chính nhà nướcvề đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu áp dụng theo cácquy định hiện hành.

Tổ chức, cá nhân đăng ký kinhdoanh, đăng ký thuế, đăng ký cấp giấy phép khắc dấu và khắc dấu tự lựa chọnviệc áp dụng trình tự, thủ tục theo cơ chế liên thông của quy định này hoặc ápdụng các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật hiện hành về đăng ký kinhdoanh, đăng ký thuế, cấp giấy phép khắc dấu và khắc dấu.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với cáccơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vựcđăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, cấp giấy phép khắc dấu: Sở Kế hoạch và Đầutư, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh; các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp(gọi tắt là nhà đầu tư) đề nghị thành lập mới doanh nghiệp, chi nhánh, vănphòng đại diện; thành lập mới do doanh nghiệp sáp nhập, chia tách, hợp nhất vàcác trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổinội dung đăng ký thuế hoặc thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, vănphòng đại diện.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện:

1. Các cơ quan quản lý Nhà nướcthực hiện cơ chế liên thông theo nguyên tắc “một đầu mối”, có sự phối hợp chặtchẽ, thông suốt, đồng bộ, nhanh chóng, đảm bảo thời hạn quy định chung đã niêmyết công khai.

2. Phạm vi, mức độ thực hiện cơchế liên thông theo nguyên tắc tự nguyện và ủy quyền của nhà đầu tư.

3. Hạn chế tối đa số lần đi lạivà thời gian của nhà đầu tư để làm thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế,đăng ký cấp giấy phép khắc dấu và khắc dấu.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Cơ quan đầu mối trongthực hiện cơ chế liên thông:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơquan đầu mối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thay nhà đầu tư làm thủtục đăng ký thuế, thủ tục đăng ký cấp giấy phép khắc dấu và khắc dấu.

2. Cơ quan đầu mối trực tiếptiếp nhận, hướng dẫn, hẹn ngày trả kết quả thủ tục hành chính và thay mặt nhàđầu tư thực hiện các thủ tục về đăng ký kinh doanh tại cơ quan đầu mối, đăng kýthuế và nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh, đăng ký cấp giấyphép khắc dấu và khắc dấu tại Công an tỉnh (Phòng PC 13).

3. Cơ quan đầu mối cử và giaonhiệm vụ cho một số cán bộ thuộc đơn vị mình thực hiện, đồng thời thông báodanh sách (có dán ảnh) các cán bộ đó đến Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh. Trườnghợp cán bộ không có tên trong danh sách nói trên mà được giao nhiệm vụ thựchiện việc giao nhận hồ sơ có liên quan đến cơ chế liên thông thì phải có giấygiới thiệu của cơ quan đầu mối.

Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng kýkinh doanh, cơ quan đầu mối có trách nhiệm thông báo về cơ chế liên thông chonhà đầu tư biết để nhà đầu tư tự lựa chọn cần hay không cần việc ủy quyền chocơ quan đầu mối thay mình thực hiện đăng ký thuế và đăng ký cấp giấy phép khắcdấu, khắc dấu.

2. Nếu nhà đầu tư yêu cầu cơquan đầu mối thực hiện thêm đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu, khắc dấudoanh nghiệp và các dấu khác nếu có yêu cầu (dấu tên, dấu chức danh và dấu mãsố thuế, ...) thì cơ quan đầu mối tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, trình tự,thủ tục thực hiện, như sau:

a. Cung cấp các mẫu giấy tờ liênquan đến đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

b. Tiếp nhận và kiểm tra tínhhợp pháp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

c. Hướng dẫn nhà đầu tư kê khaiđăng ký thuế (theo mẫu).

d. Hướng dẫn nhà đầu tư viếtphiếu đề nghị khắc các con dấu (theo mẫu).

đ. Thu phí và lệ phí theo đúngquy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, giấy phép khắc dấu, khắc dấudoanh nghiệp và các con dấu khác (dấu tên, dấu chức danh và dấu mã số thuế,...).

e. Hướng dẫn nhà đầu tư viếtgiấy ủy quyền (theo mẫu) cho cơ quan đầu mối.

Khi hồ sơ đã hợp lệ, cơ quan đầumối tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn giờ, ngày trả hồ sơ.

Điều 5. Hồ sơ cấp Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Giấy phép khắc dấu:

1. Hồ sơ cấp giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh: được quy định tại thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tụcđăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ đăng ký thuế do cơ quanđầu mối chuyển đến Cục thuế tỉnh, bao gồm:

a. Tờ khai đăng ký thuế: Tùytheo loại hình doanh nghiệp, mẫu tờ khai được quy định tại Thông tư số10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính;

b. Bản sao Giấy Chứng nhận đăngký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh hoặc giấy chứng nhậnhoạt động văn phòng đại diện).

3. Hồ sơ cấp giấy phép khắc dấu,khắc dấu do cơ quan đầu mối chuyển đến Công an tỉnh, bao gồm:

a. Bản sao Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh;

b. Văn bản đề nghị khắc dấu củanhà đầu tư;

c. Bản sao Giấy chứng nhận đăngký thuế (trường hợp có khắc dấu mã số thuế).

Điều 6. Về thu phí và lệ phí:

1. Cơ quan đầu mối khi tiếp nhậnhồ sơ hợp lệ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả hồ sơ, đồng thời thu vàviết phiếu thu phí, lệ phí đăng ký kinh doanh, giấy phép khắc dấu và khắc dấu,mức thu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với các khoản lệ phí cấpGiấy phép khắc dấu, chi phí khắc dấu, cơ quan đầu mối thu hộ cho cơ quan Côngan bằng phiếu thu tạm và giao cho người thành lập doanh nghiệp. Khi cán bộ Côngan tại cơ quan đầu mối thực hiện giao trả con dấu và giấy cấp phép khắc dấu thìđồng thời cán bộ Công an giao hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính cho doanhnghiệp để thay thế phiếu thu tạm nói trên.

Hàng ngày, khi chuyển giao hồ sơcho Phòng PC 13-Công an tỉnh, cơ quan đầu mối sẽ chuyển tiền lệ phí, tiền khắcdấu tương ứng với số dấu đề nghị khắc của nhà đầu tư.

3. Các khoản thu phí, lệ phíphải được thông báo, niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đầumối.

Điều 7. Luân chuyển và thờigian xử lý hồ sơ:

1. Luân chuyển hồ sơ:

a- Khi nhận hồ sơ đăng ký kinhdoanh, cơ quan đầu mối tiến hành xử lý và cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinhdoanh.

b- Sau khi cấp Giấy Chứng nhậnđăng ký kinh doanh, cơ quan đầu mối sao y hai bản, một bản sao kèm với hồ sơđăng ký thuế chuyển trực tiếp sang Cục Thuế tỉnh, một bản sao kèm theo phiếu đềnghị khắc dấu chuyển trực tiếp sang Phòng PC 13-Công an tỉnh; thời gian chuyểnvào cuối giờ làm việc ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối vớinhững hồ sơ có yêu cầu khắc dấu mã số thuế, sau khi nhận Giấy chứng nhận đăngký thuế và bản sao do Cục Thuế chuyển sang, cơ quan đầu mối chuyển ngay hồ sơsang Công an tỉnh.

c- Sau khi cấp giấy chứng nhậnđăng ký thuế thì cơ quan thuế chuyển cho cơ quan đầu mối bản chính và một bảnsao, bản chính chuyển trả cho doanh nghiệp, bản sao chuyển cho cơ quan Công anlàm cơ sở khắc dấu mã số thuế (trong trường hợp có khắc dấu mã số thuế).

2. Thời gian xử lý hồ sơ của cáccơ quan liên quan:

a. Đối với cơ quan đầu mối:

- Cấp Giấy Chứng nhận đăng kýkinh doanh thành lập mới doanh nghiệp, thời gian tối đa là 04 (bốn) ngày làmviệc, kể từ khi nhận được hồ sơ.

- Cấp giấy chứng nhận hoạt độngchi nhánh, văn phòng đại diện, giấy đăng ký kinh doanh do thay đổi bổ sung dẫnđến thay đổi nội dung đăng ký thuế, thay đổi mẫu dấu, thời gian tối đa là 02(hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ.

b. Đối với cơ quan có liên quan:

- Thời gian xem xét và cấp Giấychứng nhận đăng ký thuế của Cục Thuế tỉnh tối đa là 03 (ba) ngày làm việc, kểtừ khi nhận được hồ sơ.

- Đối với Phòng PC 13-Công antỉnh, thời gian cấp Giấy chứng nhận mẫu dấu, khắc dấu doanh nghiệp (bao gồm cảgiấy phép khắc dấu), dấu tên, dấu chức danh tối đa là 05 (năm) ngày làm việc,khắc dấu mã số thuế tối đa là 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ chuyểnsang Cục Thuế, Công an tỉnh có thiếu sót, các cơ quan này thông báo trực tiếpcho cơ quan đầu mối để thông báo cho nhà đầu tư biết, bổ sung. Thời hạn giảiquyết trong trường hợp này được tính vào thời hạn cần thiết có thể kéo dàinhưng không quá 15 ngày.

3. Thời gian trả kết quả thủ tụchành chính theo cơ chế liên thông một đầu mối:

- Đối với hồ sơ thành lập mớidoanh nghiệp tối đa là 09 (chín) ngày làm việc.

- Đối với hồ sơ thành lập chinhánh, văn phòng đại diện và các thay đổi bổ sung dẫn đến thay đổi nội dungđăng ký thuế, thay đổi mẫu dấu tối đa là 07 (bảy) ngày làm việc.

Trong trường hợp thật cần thiết,thời hạn trên có thể kéo dài, nhưng không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc và cơquan đầu mối phải thông báo lý do, ngày hẹn trả hồ sơ đến nhà đầu tư.

Điều 8. Trả hồ sơ và kết quảthực hiện thủ tục hành chính cho nhà đầu tư:

1. Nhà đầu tư nhận lại các kếtquả thực hiện các thủ tục hành chính tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ, bộ phận “mộtcửa” của cơ quan đầu mối (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Kết quả thủ tục hành chính,bao gồm:

a. Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh;

b. Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

c. Giấy phép khắc dấu và các condấu (dấu doanh nghiệp, dấu tên, dấu chức danh, dấu mã số thuế, ...).

2. Việc giao Giấy phép khắc dấudấu, các con dấu cho nhà đầu tư được thực hiện tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ củacơ quan đầu mối, do cán bộ của Phòng PC 13-Công an tỉnh trực tiếp thực hiện vàthời gian cụ thể là 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút vào các ngày thứ 2, thứ4, thứ 6 hàng tuần.

Thời gian giao các con dấu đượcquy định như trên cũng là thời gian trả kết quả đăng ký kinh doanh, đăng kýthuế và được ghi vào giấy biên nhận giao cho nhà đầu tư.

3. Khi đến nhận kết quả, ngườiđại diện pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đạidiện phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhậnđăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và ký vào phiếu trả kết quảtheo mẫu quy định. Nếu có yêu cầu, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp cóthể được nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi nhận kết quả giảiquyết các thủ tục đăng ký thuế, cấp giấy phép khắc dấu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của cáccơ quan quản lý Nhà nước thực hiện cơ chế liên thông:

1. Trách nhiệm chung:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuếtỉnh, Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai và cung cấp các hồ sơ,biểu mẫu để thực hiện quy trình này; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năngtổ chức thông tin, phổ biến đến các ngành, các cấp, các nhà đầu tư và các doanhnghiệp.

2. Trách nhiệm cụ thể:

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Có trách nhiệm công khai cácthủ tục hồ sơ tại nơi tiếp nhận và trả hồ sơ, hướng dẫn các nhà đầu tư thựchiện các trình tự thủ tục có liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy phép khắc dấu và khắc dấu.

- Cung cấp mẫu giấy ủy quyềnđăng ký mã số thuế, giấy phép khắc dấu và khắc dấu.

- Bố trí địa điểm, cán bộ tiếpnhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

- Phòng đăng ký kinh doanh thuộcSở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện sao và cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh để thực hiện đăng ký thuế, đăng ký cấp phép khắc dấu và khắc dấu.

b. Công an tỉnh (Phòng PC 13):

- Cung cấp mẫu phiếu đề nghịkhắc dấu và hướng dẫn cho bộ phận một cửa của cơ quan đầu mối.

- Tổ chức tiếp nhận và viết giấybiên nhận hồ sơ do cơ quan đầu mối chuyển sang được quy định tại điểm b, khoản1, điều 7 quy định này.

- Bố trí cán bộ trực tiếp giaoGiấy chứng nhận mẫu dấu, các con dấu, hoá đơn tài chính phí và lệ phí Giấy phépkhắc dấu, khắc dấu tại cơ quan đầu mối theo thời gian quy định tại khoản 2,điều 8 quy định này.

c. Cục Thuế tỉnh:

- Hướng dẫn và cung cấp các mẫuhồ sơ đăng ký thuế cho bộ phận một cửa của cơ quan đầu mối.

- Tổ chức tiếp nhận và viết giấybiên nhận hồ sơ do cơ quan đầu mối chuyển sang được quy định tại điểm b, khoản1, điều 7 quy định này.

- Cung cấp bản chính, sao vàcung cấp bản sao Giấy chứng nhận mã số thuế cho cơ quan đầu mối để chuyển giaocho nhà đầu tư, cơ quan Công an tỉnh.

Điều 10. Xử lý vi phạm vàkhen thưởng:

1. Tổ chức, cá nhân được giaonhiệm vụ thực hiện cơ chế liên thông có hành vi sách nhiễu, không thực hiệntheo đúng tại quy định này, gây phiền hà cho doanh nghiệp thì tùy theo mức độsẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu tránh nhiệm hình sự, nếugây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2, Tổ chức, các nhân có thànhtích xuất sắc trong việc thực hiện cơ chế liên thông này, được khen thưởng theoquy định chung về khen thưởng.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu phát sinh, vướng mắc, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh đến Sở Kếhoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánhgiá kết quả thực hiện, chủ trì phối hợp với cơ quan hữu quan tham mưu, đề xuấtUBND tỉnh xem xét, quyết định.