ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNGQUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-UBND NGÀY 04/8/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHVĨNH PHÚC VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNGTRẺ.

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 117/1999/NĐ-CP ngày22/12/1999 của Chính phủ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ xãhội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Quyết định số 56/2000/QĐ-BTC ngày19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chínhquỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bảnsố 741/STP-XD &KTVB ngày 23/5/2007 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung văn bảnQuy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Quyết định số50/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh và Quy định về quản lý và sử dụngquỹ phát triển tài năng trẻ ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-UBNDngày 04/8/2006 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung vào phần căn cứ của Quyết định số50/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quyđịnh quản lý và sử dụng quỹ phát triển tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc, gồm nộidung sau:

" Căn cứ Nghị định số 117/1999/NĐ-CP ngày22/12/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹxã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Quyết định số 56/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ xãhội, quỹ từ thiện;".

2. Sửa đổi một số nội dung của bản Quy định về quảnlý và sử dụng quỹ phát triển tài năng trẻ ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND tỉnh, gồm:

a) Sửa khoản 2 Điều 6: Đối tượng được quỹ hỗ trợ,như sau:

"2. Hỗ trợ có hoàn trả:

Chủ doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ (không quá45 tuổi) được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹthuật vào sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả, giá trị kinh tế - xã hội cao".

b) Sửa "10%" quy định tại điểm a khoản 2Điều 10 thành: "5%".

Điều 2. Tỉnh đoàn thanh niên Vĩnh Phúc cótrách nhiệm quản lý và sử dụng quỹ theo đúng quy định. Phần chi quản lý đã sửdụng nếu vượt quá 5% phải được hoàn trả lại quỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư tỉnh đoàn, Giámđốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chứcvà cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Ái