ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 25/2007/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 27 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NGHỈ VIỆCVÀ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết Trung ương 7 – Khóa VIII về kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệthống chính trị;
Căn cứ Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫnmột số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chứcxã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhândân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ mười lăm về việc ban hành chính sáchtrợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chínhsách trợ cấp đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn nghỉ việc, nghỉ hưutrước tuổi, cụ thể như sau:

1. Phạm vi đốitượng áp dụng:

Đối tượng hưởng chính sách trợ cấpnghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo quy định này là cán bộ chuyên trách và côngchức cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ, công chức xã); cán bộ khôngchuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố (gọi chung là cán bộ khôngchuyên trách ở xã, ấp) do sức khỏe kém; do trình độ, năng lực, hiệu quả côngtác có nhiều hạn chế; do hoàn cảnh khó khăn nếu tự nguyện nghỉ công tác trướctuổi.

Quy định này không áp dụng chocác đối tượng đã được giải quyết theo chế độ nghỉ hưu trước đây và các đối tượngđã được giải quyết nghỉ việc một lần nếu có tham gia công tác ở cơ sở không đượcgiải quyết nghỉ việc lần hai.

2. Điều kiện và chính sách trợ cấpnghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi:

a. Đối với cánbộ, công chức cấp xã:

- Cán bộ, công chức cấp xã nghỉhưu trước tuổi từ 01 đến 05 năm (nam từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ từ đủ50 tuổi đến dưới 55 tuổi) nếu đủ điều kiện giải quyết chế độ hưu trí thì giảiquyết chế độ hưu trí theo quy định. Nếu chưa đủ điều kiện giải quyết chế độ hưutrí thì áp dụng một trong hai hình thức sau:

+ Nghỉ hưởng nguyên lương cho đếntuổi hưu sẽ được giải quyết chế độ hưu trí.

+ Nghỉ hưởng một lần, mỗi nămcông tác hưởng một tháng lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

Ngoài chế độ hưu trí theo quy địnhtrên, cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi còn được hỗ trợ mỗi năm nghỉ trướctuổi hưu 1.000.000 đồng nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng.

b. Đối với cánbộ không chuyên trách ở xã, ấp:

- Cán bộ không chuyên trách ở xãtự nguyện nghỉ công tác trong độ tuổi từ 55 đến 60 tuổi đối với nam và từ 50 đến55 tuổi đối với nữ được hỗ trợ nghỉ việc một lần, cứ mỗi năm công tác được hưởngmột tháng phụ cấp hiện hưởng và mỗi năm nghỉ việc trước tuổi hưu được hỗ trợ1.000.000 đồng nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng.

- Cán bộ không chuyên trách ở ấp,khu phố không quy định độ tuổi tự nguyện nghỉ công tác, được hỗ trợ nghỉ việc mộtlần, cứ mỗi năm công tác được hưởng một tháng phụ cấp hiện hưởng.

c. Trường hợpcá biệt: tự nguyện nghỉ công tác dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối vớinữ, nếu đủ điều kiện, được Thường trực các huyện, thị, thành ủy chấp thuận thìcũng được giải quyết chế độ như mục a, b nêu trên.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao cho Giám đốcSở Nội vụ chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hộivà Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểmtra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông/bà ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các sở,Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố, các xã, phường, thị trấn cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương