ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2007/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTỞ; GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở; GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNHXÂY DỰNG TẠI TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ vềviệc cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Thôngtư số 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướngdẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủvề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xâydựng;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày01 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nộidung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 271/TT-SXD ngày 10 tháng 5năm 2007 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Công văn số 287/STP-DX &KTVBngày 03 tháng 5 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyềnsở hữu công trình xây dựng tại tỉnh Cà Mau.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định cóliên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xâydựng đã ban hành trước đây đều không còn hiệu lực thực hiện.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KT văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau;
- Website Chính phủ;
- Website tỉnh Cà Mau;
- CV các khối;
- Lưu: VT-Li55.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi