UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT PHAN XI PĂNG TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khenthưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua,khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày14/6/2005;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số Điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả vàquyền liên quan;

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố Điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều củaLuật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 29/2006/QĐ - UBND ngày 10/04/2006 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về công tác Thiđua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 29 củaQuyết định số 29/2006/QĐ -UBND ngày 10/04/2006 của UBND tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Chỉ tịch HộiVăn học - Nghệ thuật tỉnh và Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoquyết định này bản Quy định về giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păngtỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội đồng Nghệ thuật tỉnh,Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủtrưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 110/2002/QĐ-UB ngày28/3/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định về Giải thưởng Vănhọc - Nghệ thuật Phan Xi Păng tỉnh Lào Cai./.

(Được đưa tin trên các phươngtiện thông tin đại chúng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

QUY ĐỊNH

GIẢITHƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT PHAN XI PĂNG TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của UBND tỉnhLào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

- Giải thưởng Văn học - Nghệthuật Phan Xi Păng là Giải thưởng có ý nghĩa vinh danh của tỉnh Lào Cai để tặngcho những tác giả có tác phẩm Văn học - Nghệ thuật sáng tạo về Lào Cai có giátrị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Qua đó tôn vinh và ghi nhận sự đónggóp của tác giả về lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật đối với sự nghiệp pháttriển của tỉnh Lào Cai.

- Giải thưởng Văn học - Nghệthuật Phan Xi Păng 5 năm xét tặng một lần.

Điều 2. Đối tượng tham giagiải thưởng

Tất cả các tác giả, nhóm tác giả(sau đây được gọi chung là tác giả) là công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài có tác phẩm Văn học - Nghệ thuật sáng tạo về tỉnh Lào Cai, tự nguyện gửitác phẩm dự thưởng theo đúng bản Quy định này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện xét tặnggiải thưởng

1. Các tác phẩm văn học nghệthuật được sáng tạo từ trước đến nay về tỉnh Lào Cai, đúng các chuyên ngành,thể thức, tiêu chuẩn quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quy định nàyđã được công bố nhưng chưa được tặng Giải thưởng Phan Xi Păng đều có thể gửi dựthưởng.

2. Mỗi tác giả được gửi dự Giảithưởng nhiều chuyên ngành, nhưng chỉ được trao tặng 1 tác phẩm trúng thưởng cógiá trị cao nhất, do Hội đồng nghệ thuật của tỉnh đề cử. Mỗi tác giả được gửidự thưởng mỗi chuyên ngành không quá một tác phẩm (do tác giả tự chọn và có đơnđề nghị xét thưởng Giải thưởng Phan Xi Păng).

Điều 4. Các chuyên ngành vàđơn vị tác phẩm

1. Chuyên ngành Văn học - Nghệthuật.

1.1 - Ngành Văn học (gồm vănxuôi, thơ, lý luận phê bình).

1.2 - Ngành Âm nhạc (gồm sángtác và biểu diễn âm nhạc: thanh nhạc, khí nhạc).

1.3 - Ngành Múa (gồm tác phẩmmúa và biểu diễn múa).

1.4 - Ngành Mỹ thuật (gồm tácphẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc).

1.5 - Ngành Nhiếp ảnh (gồm tácphẩm ảnh màu, ảnh đen trắng).

1.6 - Ngành Văn nghệ dân gian(gồm sưu tầm, nghiên cứu).

1.7 - Ngành Kiến trúc (tác phẩmthiết kế các công trình của tỉnh Lào Cai).

1.8 - Ngành Điện ảnh (gồm cácthể loại phim truyện, nhựa, phim phóng sự - truyền hình, Tài liệu - nghệ thuật,phim hoạt hình).

1.9 - Ngành Sân khấu (gồm sânkhấu truyền thống và hiện đại).

2. Đơn vị tác phẩm: Đơn vị tácphẩm được hiểu là một tác phẩm văn học - nghệ thuật hoàn chỉnh về kết cấu, nộidung, ý nghĩa.

Điều 5. Thể thức của các loạihình tác phẩm tham gia dự thưởng

1. Thể thức chung:

- Tất cả các tác phẩm gửi dựthưởng đều phải có đơn của tác giả hoặc người sở hữu tác phẩm hợp pháp.

- Tất cả các tác phẩm đều phảikhai rõ đã công bố lần đầu ở đâu, bằng phương tiện nào, thời gian nào.

- Tác giả phải tự chịu tráchnhiệm về bản quyền tác phẩm. Không xét những tác phẩm đang có tranh chấp bảnquyền. Nếu sau khi trao giải có sự tranh chấp thì giải quyết theo quy định củapháp luật.

2. Thể thức từng chuyên ngành:

2.1 - Về Văn học: Ngoài các tácphẩm đã xuất bản thành sách, các tác phẩm lẻ phải đánh máy vi tính trên khổgiấy A4 hoặc photocopy bản in trên các sách, báo, tạp chí đã đăng tải, mỗi tácphẩm gửi 5 bản.

2.2 - Về Nhiếp ảnh: Những tácphẩm lẻ phải phóng cỡ 25 x 38 (cm) trở lên; không chấp nhận ảnh chắp ghép bằngkỹ thuật (làm sai lệch hiện thực, bối cảnh chụp) hoặc ảnh kỹ xảo điện tử.

2.3 - Về Âm nhạc: Tác phẩm âmnhạc phải có bản nhạc kèm theo đĩa tiếng; về khí nhạc phải có tổng phổ kèm theođĩa tiếng; biễu diễn thanh nhạc phải có đĩa tiếng.

2.4 - Về Mỹ thuật: Cỡ tranh 60cmx 60 cm trở lên, có lồng khung; Tượng phải có chiều cao từ 50 cm trở lên.

2.5 - Về Múa: Phải có bản thuyếtminh nội dung kèm theo đĩa hình (trao giải biên đạo và diễn viên).

2.6 - Văn nghệ dân gian: Tácphẩm sưu tầm, nghiên cứu phải được xuất bản thành sách.

2.7 - Sân Khấu: Kịch bản văn họckèm theo đĩa hình (trao giải đối với tác giả kịch bản và đạo diễn).

2.8 - Điện ảnh: Kịch bản văn họckèm theo đĩa hình (trao giải tác giả kịch bản và đạo diễn).

2.9 - Kiến trúc: Tác phẩm thiếtkế các công trình dân dụng, công nghiệp của tỉnh đã và đang được áp dụng vàothực tiễn, gồm bản vẽ thiết kế, bản vẽ phối cảnh hoặc mô hình tổng thể.

Điều 6. Tiêu chuẩn tác phẩmxét thưởng

Những tác phẩm được trao giảithưởng văn học nghệ thuật Phan Xi Păng phải đạt 3 tiêu chuẩn cơ bản sau:

1. Về đề tài và nội dung tưtưởng:

- Tất cả các tác phẩm có đề tàisáng tạo về tỉnh Lào Cai.

- Nội dung tác phẩm Văn học -Nghệ thuật phải bảo đảm tính khoa học, dân tộc và đại chúng. Phù hợp với chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta. Tác phẩm phảiđem lại những giá trị đích thực, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ có tácdụng sâu sắc, thiết thực trong việc xây dựng nhân cách, phẩm chất, đạo đức conngười xã hội chủ nghĩa.

2. Về nghệ thuật: Tác phẩm phảiđạt được những yếu tố nghệ thuật: Tính chân thực, hình thức thể hiện phải phùhợp với nội dung; giàu tính sáng tạo, có sự tìm tòi và những phát hiện mới;diễn đạt nội dung sinh động; có tính khái quát cao; mang lại nhiều xúc cảm chongười thưởng thức.

3. Tính bền vững: Là tác phẩm đãđược trải qua sự sàng lọc của thời gian mà khẳng định sự bền vững của nó; đượcdư luận công chúng đánh giá cao; đại đa số người thưởng thức mến mộ, yêu thích.Nó đọng lại trong công chúng những giá trị về tư tưởng và thẩm mỹ. Đối với mỹthuật, tính bền vững còn được thể hiện ở chất liệu tạo hình.

Điều 7. Các bước chấm giảithưởng

1. Bước sơ khảo: Do Hội đồngnghệ thuật của Hội Văn học - Nghệ thuật thực hiện. Hội đồng nghệ thuật Hội xétvòng loại và chọn ra những tác phẩm có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào xétchung khảo.

2. Bước chung khảo:

- Sau khi có kết quả sơ khảo,Hội đồng nghệ thuật tỉnh là cơ quan tư vấn của UBND tỉnh thực hiện công việcthẩm định (theo quy định của Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật tỉnh). Tuỳ tình hìnhcụ thể, có thể trưng cầu Hội đồng nghệ thuật của các Hội chuyên ngành ở Trungương tham gia thẩm định tư vấn cho Hội đồng nghệ thuật tỉnh. Căn cứ vào kết quảchấm điểm và cơ cấu giải thưởng, Hội đồng nghệ thuật tỉnh bỏ phiếu kín xét Giảithưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng.

Sau khi thực hiện xong bướcchung khảo, Hội đồng nghệ thuật tỉnh chuyển giao biên bản thẩm định (có chữ kýcủa Chủ tịch, thư ký Hội đồng) cho Hội Văn học - Nghệ thuật hoàn chỉnh hồ sơxét thưởng, trình UBND tỉnh (qua Ban thi đua khen thưởng) xét và quyết địnhtặng thưởng.

Điều 8. Cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng Văn học - Nghệthuật Phan Xi Păng có 27 giải thưởng, được xét tặng cho các tác giả có tác phẩmđủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 ở trên.

- Mỗi chuyên ngành Văn học, Nghệthuật được xét tối đa 01 giải A, 01 giải B, 01 giải C.

- Mỗi tác phẩm Văn học - Nghệthuật đạt giải Phan Xi Păng được tặng Bằng chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh,kèm theo tiền thưởng tương ứng:

Giải A: 10.000.000 đồng (mườitriệu đồng).

Giải B: 5.000.000 đồng (nămtriệu đồng).

Giải C: 2.000.000 đồng (haitriệu đồng).

Điều 9. Kinh phí giải thưởng

1. Kinh phí giải thưởng Văn học- Nghệ thuật Phan Xi Păng do ngân sách tỉnh cấp từ Quỹ thi đua, khen thưởng củatỉnh.

2. Kinh phí cho việc tổ chứctriển khai, xét, trao giải thưởng do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh lập dự toángửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh duyệt. Việc cấp phát, thanh toánthực hiện theo quy định hiện hành.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh là cơ quan Thường trực của Giải thưởng Văn học - Nghệ thuậtPhan Xi Păng, có trách nhiệm phối hợp với Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh hướngdẫn, triển khai tổ chức thực hiện Giải thưởng tới các đối tượng; tập hợp tácphẩm, thực hiện các bước sơ khảo theo đúng quy định trên. Chịu trách nhiệm vềcơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Hội đồng chung khảo và Lễ tổ chứctrao Giải thưởng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánhvề Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giảiquyết.

Điều 11. Sở Tài chính đảmbảo kinh phí cho việc tổ chức triển khai, xét, trao giải thưởng theo kế hoạchđã được UBND tỉnh phê duyệt và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 12. Báo, Đài Phátthanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng khác có trách nhiệmthường xuyên tuyên truyền, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạtđộng, sáng tác tác phẩm Văn học - Nghệ thuật về tỉnh Lào Cai, các tác phẩm đạtgiải Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng.

Điều 13. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc; các tổ chức: Chính trị - Xã hội, Chính trị - Xã hội nghềnghiệp, Xã hội - Nghề nghiệp, Xã hội, phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuậttỉnh tuyên truyền động viên tập thể, cá nhân tham gia các hoạt động, sáng tạotác phẩm Văn học - Nghệ thuật về tỉnh Lào Cai./.