ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 25/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 18 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA TỈNH HẬUGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Thanh tra tỉnh Hậu Giang, là cơ quan ngang Sở, tham mưu, giúpỦy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanhtra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra vàphòng, chống tham nhũng.

Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chếvà công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra,hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng theo quy định pháp luật.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 17/2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dânlâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Thanh tra thuộc UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanhtra tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện, thị xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể;
- TAND, VKSND;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VB-TT (STP);
- Lưu: VT.HN
D:\2008\QĐPQ\TLTTra

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc