ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2008/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH 4619/2003/QĐ .UB NGÀY 30/12/2003CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứThông tư số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 5/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môitrường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cáccấp;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 427/TTr .SNV ngày 09/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 4619/2003/QĐ .UB ngày30/12/2003 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long.

Lý do:không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi Quyếtđịnh số 3318/2003/QĐ .UB ngày 08/10/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UỷBan nhân dân các huyện - thị xã và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết địnhcó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TTTU,HĐND tỉnh (báo cáo) ;
- CT,PCT. UBT;
- LĐVP UBT;
- Như điều 3 ( thực hiện);
- Báo Vĩnh Long (đăng báo);
- TT Công báo( đăng công báo);
- Các phòng nghiên cứu;
- Lưu: VT; 2.05.07.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu