ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2011/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU SẢN PHẨM TÀI NGUYÊN KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHƯNG YÊN ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyênsố 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ;

Căn cứ kết luận của Chủ tịchtại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 12/12/2011;

Xét đề nghị của Sở Tài chínhtại Tờ trình số 581/TT-STC ngày 15/11/2011 về việc quy định bảng giá tối thiểusản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tàinguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bảng giátối thiểu các sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để làmcăn cứ tính thuế tài nguyên trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tàinguyên không xác định được giá bán tài nguyên khai thác hoặc kê khai thuế tàinguyên theo giá thấp hơn giá tối thiểu quy định tại quyết định này:

STT

Loại tài nguyên

Đ.vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

I

Khoáng sản không phải kim loại:

01

Đất làm gạch, ngói

đ/m3

20.000đ

02

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

đ/m3

15.000đ

03

Cát đen xây dựng

đ/m3

20.000đ

04

Cát để san lấp

đ/m3

15.000đ

II

Nước thiên nhiên:

1

Nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

đ/lít

2.600đ

2

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, trừ nước quy định tại điểm 1 nhóm này

a

Sử dụng nước mặt

đ/m3

1.500đ

b

Sử dụng nước dưới đất

đ/m3

2.000đ

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tài chính chủ trì phốihợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát cập nhật thông tin giácả thị trường của các loại tài nguyên quy định tại Điều 1, lập phương án điềuchỉnh giá tính thuế tài nguyên hoặc bổ sung quy định giá tính thuế tài nguyênđể trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Giao Cục Thuế tỉnh căn cứ quyđịnh hiện hành của Nhà nước và Điều 1 Quyết định này hướng dẫn các tổ chức, cánhân khai thác tài nguyên thực hiện việc kê khai, nộp thuế tài nguyên.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuếtỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Thơi