ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2011/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG TIỆN Ô TÔ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 ngày 26 tháng 4 năm2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảivề việc ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại Công văn số 1752/TC - GCS ngày 14 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trênđịa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mức cước quy định trên chưa baogồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định sau:

- Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổiBiểu đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàntỉnh Quảng Bình;

- Điều 1 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vềviệc quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàntỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Giám đốcKho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp ;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh Quảng Bình;
- Lưu VT, XDCB, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

PHỤ LỤC

BIỂUCƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG TIỆN Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số: 25/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Bình)

Đơn giá cước cơ bản:

Biểu cước này dùng để tính giácước vận tải bằng phương tiện ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (riêng giá cướcvận chuyển đất, cát đắp nền, san lấp sân bãi được tính theo định mức xây dựngcơ bản hiện hành và không được vượt quá giá cước tại Phụ lục này với cự lytương ứng).

1. Đơn giá cước cơ bản đối vớihàng bậc 1:

Hàng bậc 1 bao gồm: Cát, sạn(sỏi), đá xây, gạch xây các loại.

Đơnvị tính: Đồng/Tấn/Km

 Loại đường

Cự ly

Đường
loại 1

Đường
loại 2

Đường
loại 3

Đường
loại 4

Đường
loại 5

Đường
loại 6

1

7.949

8.347

9.182

10.100

12.119

14.544

2

4.950

5.199

5.719

6.290

7.548

9.058

3

3.958

4.155

4.570

5.027

6.033

7.240

4

3.562

3.740

4.114

4.525

5.432

6.518

5

3.407

3.577

3.936

4.328

5.194

6.234

6

3.233

3.395

3.735

4.107

4.928

5.914

7

3.123

3.278

3.606

3.966

4.760

5.712

8

3.048

3.201

3.521

3.873

4.648

5.578

9

2.997

3.147

3.461

3.808

4.570

5.484

10

2.965

3.113

3.426

3.767

4.520

5.425

11

2.905

3.050

3.356

3.691

4.429

5.314

12

2.849

2.990

3.290

3.619

4.344

5.212

13

2.783

2.922

3.215

3.536

4.243

5.092

14

2.722

2.858

3.143

3.458

4.150

4.979

15

2.664

2.797

3.077

3.385

4.061

4.874

16

2.598

2.727

2.999

3.300

3.959

4.752

17

2.560

2.689

2.958

3.254

3.905

4.685

18

2.538

2.664

2.931

3.225

3.869

4.643

19

2.506

2.632

2.895

3.184

3.822

4.585

20

2.462

2.586

2.844

3.128

3.754

4.505

21

2.389

2.509

2.759

3.036

3.643

4.371

22

2.321

2.436

2.681

2.948

3.538

4.247

23

2.261

2.373

2.611

2.871

3.446

4.136

24

2.208

2.319

2.552

2.807

3.368

4.041

25

2.159

2.268

2.494

2.744

3.291

3.951

26

2.101

2.205

2.426

2.669

3.203

3.844

27

2.042

2.144

2.358

2.594

3.113

3.735

28

1.982

2.081

2.288

2.518

3.021

3.626

29

1.924

2.021

2.224

2.445

2.934

3.521

30

1.873

1.967

2.164

2.380

2.856

3.429

31- 35

1.817

1.907

2.100

2.309

2.771

3.324

36 - 40

1.768

1.856

2.042

2.246

2.695

3.233

41- 45

1.729

1.814

1.996

2.196

2.635

3.162

46 - 50

1.693

1.778

1.955

2.151

2.581

3.097

51 - 55

1.661

1.744

1.918

2.110

2.533

3.038

56 - 60

1.632

1.714

1.885

2.074

2.489

2.987

61 - 70

1.608

1.586

1.856

2.042

2.451

2.941

71 - 80

1.586

1.666

1.833

2.016

2.419

2.902

81 - 90

1.569

1.647

1.812

1.992

2.392

2.870

91 - 100

1.554

1.632

1.795

1.975

2.370

2.844

>=101

1.544

1.622

1.783

1.962

2.353

2.824

2. Đơn giá cước cơ bản đối vớihàng bậc 2: Được tính bằng 1,1 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 2 bao gồm: Xi măng,ngói, lương thực đóng bao, đá các loại (trừ đá xay), gỗ cây, than các loại,quặng các loại, sơn các loại, tranh, tre, nứa, lá, bương, vầu, hóp, sành, sứ,các thành phẩm và bán thành phẩm bằng gỗ (cửa, tủ, bàn, ghế, chấn song...), cácthành phẩm và bán thành phẩm kim loại (thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn,ống (trừ ống nước),...)

3. Đơn giá cước cơ bản hàng đốivới hàng bậc 3: Được tính bằng 1,30 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 3 bao gồm: Lương thựcrời, vôi các loại, phân bón các loại (trừ động vật), xăng dầu, thuốc trừ sâu,trừ dịch, thuốc chống mối mọt, thuốc thú y, sách, báo, giấy viết, giống câytrồng, nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựađường, cột điện, ống nước (bằng thép, bằng nhựa).

4. Đơn giá cước cơ bản đối vớihàng bậc 4: Được tính bằng 1,4 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũtương, muối các loại, thuốc chữa bệnh, phân động vật, bùn, các loại hàng dơbẩn, kính các loại, hàng tinh vi, hàng thủy tinh, xăng dầu chứa bằng phi.

5. Trường hợp vận chuyển các mặthàng không có tên trong Danh mục 4 bậc hàng nêu trên thì chủ hàng và chủ phươngtiện căn cứ vào đặc tính của mặt hàng tương đương để xếp vào bậc hàng thích hợpkhi tính cước vận chuyển.