ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnchế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Thápquy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô ápdụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu,quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàntỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Mức thu phí đối với xe mô tô(không bao gồm xe máy điện)

a) Loại phương tiện có dung tích xylanh đến 100 cm3: mức thu 50.000 đồng/xe/năm.

b) Loại phương tiện có dung tích xylanh trên 100 cm3: mức thu 105.000 đồng/xe/năm.

2. Quản lý và sử dụng phí

a) Đối với các phường, thị trấnđược để lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được để trang trải chi phí tổ chứcthu theo quy định.

b) Đối với các xã được để lại 20%số phí thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định.

c) Số phí còn lại sau khi trích chođơn vị, cơ quan thu phí phải nộp vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ địaphương mở tại Kho bạc Nhà nước và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịchsố 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanhtoán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ.

3. Các nội dung khác thực hiện theoThông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theođầu phương tiện.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Mức thu phí quy định tại Quyếtđịnh này được áp dụng từ năm ngân sách 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương