ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL /UBTVQH ngày 20/4/2007 củaỦy ban Thườngvụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã,phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành LuậtĐấtđai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại vềđất đai;

Căn c Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sungvề quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, h trợ và tái định cư;

t đềnghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 91/TTr-TNMT ngày 16/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định vviệc thực hiệndân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, htrợ vàtái định cư khi trin khai dự án đầutư trên địa bàn tnh Kon Tum.

Điều 2. SởTài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND cáchuyện, thành phvà các Sở, ban, ngành có liên quan hướngdẫn, tchức thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở,ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tchức,hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 07/2011/QĐ- UBND ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KT văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND tnh;
- UBMT T quốc Việt Nam tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Ban Dân vận Tnh ủy;
- BCĐ XD và thực hiện QCDC cơ sở tnh;
- CT, các Phó CT UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Lãnh đạo VPUBND t
nh;
- Chi cục Văn thư lưu trữ tnh;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử;
- Lưu VT- KTN 4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNHCƯ KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 25/2013/QĐ-UBNDngày 03/06/2013 củaUBND tnh)

I. NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy địnhnày áp dụng đối với trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đthực hiện các dự án đầu tư có một hoặc tất cả các hạng mục về bồithường, htrợ, tái định cư, hỗ trợ chuyển đi nghề nghiệp và tạo việc làm cho cá nhân, hộ gia đình có đất bị thuhồi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Quy định này không áp dụngcho các trường hợp thu hồi đất quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 Điều 38 Luật Đất đai 2003.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chủ đầu tư dự án; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc UBND các huyện, thànhphố; Trung tâm phát triển quỹ đt thuộc Sở Tài nguyên vàMôi trường; Tổ chức phát triển quỹ đất thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp huyện,UBND cấp xã; Người bị thu hồi đất.

II. NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN DÂN CHỦ

Điều 3. Thông báo thu hồi đất

Căn cứ văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư hoặc văn bản phê duyệt kếtquả lựa chọn chủ đầu tư có sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuậnđịa đim của y ban nhân dân cấphuyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân tỉnhthực hiện thông báo thu hồi đất theo phân cấp tại Công văn số 712/UBND-KTN ngày 16/4/2010 của y ban nhân dân tỉnh.

Nội dung thông báo thu hồi đất gồm:lý do thu hồi đất, diện tích và vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địachính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và dự kiến về kếhoạch di chuyển.

Giao nhiệm vụ cho tổ chức làm nhiệmvụ bồi thường, htrợ và tái định cư và nhà đầu tư đthực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quyđịnh;

Cho phép nhà đầu tư được tiến hànhkhảo sát để lập dự án đầu tư và tiến hành khảo sát, đo đạc lập bản đồ khu vựcdự án ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư để phục vụ việc lập vàtrình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, thu hồi đất và lập phương án bồi thường tổng th, hỗ trợ, tái định cư.

Việc thông báo thu hồi đất được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và niêmyết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dâncư nơi có đất bị thu hồi. Đồng thời gửi thông báo thu hồi đt đến chủ đầu tư dự án, đơnvị thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bng, BanDân vận Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi có đất bị thuhồi; Ủy ban nhân dân, y ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi và các đơn vị kháccó liên quan đcó cơ sở thực hiện.

Điều 4. Tổ chức đo đạc diện tích đất và kiểm đếm tài sản gắn liền vi đất

Chủ đầu tư và tổ chức làm nhiệm vụbồi thường xây dựng kế hoạch khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản gn liền với đất và đăng ký với y ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi để thông báocho người bị thu hồi đất biết phối hợp.

Làm việc trực tiếp với người bị thuhồi đất để xác định ranh giới sử dụng đất làm cơ sở đo đạc và kiểm đếm tài sản gn liền với đt bịthiệt hại và lập thành biên bản.

Điều 5. Công khai phương án bồithường, hỗ tr và tái định cư

1. Nội dung phương án bồithường, hỗ trợ và tái định cư gồm:

a. Tên, địa chỉ của người bị thu hồiđất;

b. Diện tích, loại đất, vị trí, nguồngốc của đất bị thu hồi; slượng, khối lượng, tỷ lệ phầntrăm chất lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại;

c. Các căn cứ tính toán số tiền bồithường, h trnhư giá đất tính bồithường, giá nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độtuổi, số lượng người được hưởng trợ cấp xã hội;

d. Số tiền bồi thường, hỗ trợ;

đ. Việc bố trí tái định cư;

e. Việc di dời các công trình của Nhànước, của tchức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dâncư;

g. Việc di dời mồ mả;

f. Phương án chuyển đổi nghề nghiệpvà tạo việc làm.

2. Hình thức lấy ý kiến về phương án bồi thường, htrợ và tái định cư:

a. Tng hợp cácnội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Quy định này, số tiền bồi thường vàthông tin về tái định cư theo từng người có đất bị thu hồi và gửi đến người cóđất bị thu hồi;

b. Tổ chức họp phổ biến trực tiếp chocác hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, niêm yết công khai phương án bồithường, htrợ và tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dâncấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bịthu hồi đất và những người có liên quan tham gia ý kiến đốivới tất cả các nội dung của phương án bồi thường, htrợ và tái định cư;

c. Việc niêm yết phải được lập thànhbiên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện thôn, tdân phố,đại diện nhng người có đất bị thu hồi;

d. Thời gian niêm yết và tiếp nhận ýkiến đóng góp ít nhất là hai mươi (20) ngày, kể từ ngày đưa ra niêm yết.

3. Hoàn chỉnh phương án bồithường, htrợ và tái định cư:

a. Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhậný kiến, Tchức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằngcó trách nhiệm tng hợp ý kiến đóng góp bằngvăn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượngý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tchức làm nhiệm vụ bồi thường phối hợp với y bannhân dân cấp xã, các trưng thôn nơicó đất thu hồi làm việc trực tiếp với những người chưa thống nhất với phương ánbồi thường, htrợ, tái định cư để thống nhất những nộidung của phương án và được lập biên bản. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hoànchỉnh và gi phương án đã hoàn chỉnh kèm theo bản tng hợp ý kiến đóng góp đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thm định;

b. Trường hợp còn nhiều ý kiến khôngtán thành phương án bồi thường, htrợ và tái định cư thìTchức làm nhiệm vụ bồi thưng, giảiphóng mặt bng cần xem xét từng trường hợp cụ th đgiải thích rõ hoặc xemxét, điều chỉnh phù hợp theo đúng quy định trước khi chuyncơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định;

c. Trường hợp sau khi tổ chức làmnhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã giải thích, thuyết phục nhưng ngườibị thu hồi đt vẫn không chấp thuận đối với kết quả bồithường, hỗ trợ và không thđiều chỉnh phương án bồithường, hỗ trợ thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm báo cáo cơquan có thm quyền phê duyệt phương án bồi thường, htrợ và tái định cư để xem xét trước khitrình thẩm định, phê duyệt phương án theo quy định.

4. Cơ quan tài nguyên và môitrường chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồithường, htrợ và tái định cư và chunbị hồ sơ thu hồi đất theo quy định sau:

a. Sở Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm định phương ánbồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án phải thực hiện thu hồi đất liênquan từ hai huyện, thành phố thuộc tỉnh trở lên và chuẩn bị hồ sơ thu hồi đấttrình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đấtđối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức,cá nhân nước ngoài;

b. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hp với cơ quan có liên quan thm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án phảithực hiện thu hồi đất không thuộc trường hợp tại đim akhoản này và chuẩn bị hồ sơ thu hồi đt trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và đất nông nghiệpthuộc quỹ đất công ích của xã, phưng,thị trấn.

5. Thuhồi đất:

a. Thu hồi đất thuộc thm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Trong thời hạn không quá ba (03) ngàylàm việc kể từ ngày phương án bồi thường, htrợ và táiđịnh cư được thm định, Phòng Tài nguyên và Môi trườnghoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đểthu hồi đất;

Trong thời hạn không quá năm (05) ngàylàm việc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định thuhồi đất quy định tại điểm b Khoản 4Điều này.

b. Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân tỉnh:

Việc thu hồi đất của tổ chức đượcthực hiện cùng với việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, thời gian thực hiện không quá hai mươi (20) ngày làm việc, đi với đất có rừng thì không quá hai mươi lăm (25) ngàylàm việc;

c. Quyết định thu hồi đất phải gửiđến người có đất bị thu hồi.

6. Phê duyệt phương án bồithường, hỗ trợ và tái định cư:

Trong thời hạn không quá năm (05)ngày làm việc, ktừ ngày ra quyết định thu hồi đất, giaođất hoặc cho thuê đất, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt và công bố công khai phương án bồi thường, htrợ và tái định cư theo quyđịnh sau:

a. Sở Tài nguyên và Môi trường trìnhỦy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bi thường, htrợ và tái định cư đối với trường hp thu hồi đất liên quan từ hai huyện, thành phố trở lên;

b. Phòng Tài nguyên và Môi trườngtrình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm akhoản này.

7. Thông báo kết quả phê duyệtphương án bồi thường, htrợ và tái định cư:

a. Trong thời hạn không quá ba (03)ngày, ktừ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặthàng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phbiến và niêm yết công khai quyết định phê duyệtphương án bồi thường tại trụ sở Ủy bannhân dân cấp xã và địa đim sinh hoạt khu dân cư nơi cóđất bị thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người cóđất bị thu hồi, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí nhà hoặcđất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợvà thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho Tổ chức làm nhiệmvụ bồi thường, gii phóng mặt bng;

b. Trường hợp điều chỉnh phương ánbồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cácbước thực hiện dân chủ phải thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 vàđim a Khoản 7 của Điều này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Xử lý các trường hp chuyển tiếp

Đối với các dự án đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày quy địnhnày có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất đthực hiện dự án đầu tư theo quy định. Đối với cácdự án đã có chủ trương đầu tư và đang triển khai các côngtác đo đạc, lập phương án bồi thường, htrợ tái định cưthì phải thực hiện dân chủ cơ sở trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗtrợ, tái định cư theo quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm của chủ dự ánvà tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường

Chủ dự án và tổ chức làm nhiệm vụ bồithường, trực tiếp tổ chức thực hiện các bước dân chủ trong công tác thu hồi,bồi thường hỗ trvà tái định cư.

Quá trình thực hiện dân chủ cơ sở chủđầu tư và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải phối hợp chặt chẽ với chínhquyền địa phương; Ban Dân vận Huyện ủy, Thành ủy; Mặt trận T quc Việt Nam và các đoàn thể cấp xã nơi có đấtbị thu hồi.

Các bước thực hiện dân chủ phải báocáo đến Ban Dân vận Huyện ủy, Thành ủy đ theo dõi và giám sát.

Điều 8. Trách nhiệm của các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, y ban nhân dân xã, phường, thị trấn

1. Đnghị BanDân vận Huyện ủy, Thành ủy: Theo dõi, giám sát việc thực hiện dân chủ, phối hợpvới chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và xác nhận kết quả thực hiện dân chủ theoquy định này làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhph: Chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện dân chvà tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn: Phối hợp với chủ đầu tư, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thườngtổ chức thực hiện các bước dân chủ theo quy định này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quổc Việt Namvà các đoàn thể cấp xã: Phối hp với y ban nhân dân xã, phường, thị trn vận động nhân dân thực hiện dân chủ theo quy định này.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các Sở, ban, ngành, yban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định này.

6. Trong quá trình thực hiện Quy địnhnày, nếu có khó khăn vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đ xem xét.