ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 26 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2011/QĐ-UBND NGÀY19/10/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính vàNghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số điều, khoản của Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011củaỦy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việcban hành Quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàntỉnh Gia Lai như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:

Điều 8. Lấy ý kiến về dự thảonghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy bannhân dân tỉnh trình; quyết định, chỉ thị của Ủyban nhân dân tỉnh

1. Căn cứ vào tính chất và nộidung của dự thảo văn bản, cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan,tổ chức liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Đối với dự thảo văn bản quy phạmpháp luật của Ủy bannhân dân tỉnh có quyđịnh về thủ tục hành chính, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham gia góp ý kiến vềnội dung dự thảo và cho ý kiến về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo vănbản quy phạm pháp luật. Nội dung cho ý kiến về quy định thủ tục hành chính chủyếu xem xét các vấn đề được quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính”.

2. Sửa đổi Điều 9 như sau:

Điều 9. Đánh giá tác động củathủ tục hành chính

1. Cơ quan được phân công chủ trìsoạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy bannhân dân tỉnh có quy định về thủ tục hành chính phải tổ chức đánh giá tác độngcủa quy định về thủ tục hành chính theo các tiêu chí sau đây:

a) Sự cần thiết của thủ tục hànhchính;

b) Tính hợp lý của thủ tục hànhchính;

c) Tính hợp pháp của thủ tục hànhchính;

d) Các chi phí tuân thủ thủ tụchành chính.

2. Việc đánh giá tác động của thủtục hành chính quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo hướng dẫn củaBộ Tư pháp.

3. Trườnghợp thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ngoàiđánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính, cơ quan chủ trì soạn thảophải thuyết minh rõ tính đơn giản cũng như những ưu điểm của thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung”.

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 10 như sau:

Điều 10. Thẩm định dự thảonghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy bannhân dân tỉnh trình; quyết định, chỉ thị của Ủyban nhân dân tỉnh

3. Đối với dự thảo quyết định, chỉthị của Ủy ban nhân dân tỉnh có quy địnhthủ tục hành chính thì ngoài thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, cơquan gửi thẩm định phải có Bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo quyđịnh tại Điều 9 Quyết định này và ý kiến góp ý của Sở Tư pháp đối với quy địnhvề thủ tục hành chính”.

4. Sửa đổi khoản 2 và điểm d,khoản 3 Điều 11 như sau:

Điều 11. Phạm vi thẩm định

2. Đối với dự thảo văn bản quyphạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính, ngoài việc thẩm định nội dung dựthảo văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định quy địnhvề thủ tục hành chính và thể hiện nội dung này trong Báo cáo thẩm định.

Nội dung thẩm định thủ tục hànhchính chủ yếu xem xét các tiêu chí quy định tại Điều 9 của Quyết định này.

3. Sở Tư pháp có quyền từ chốithực hiện yêu cầu thẩm định trong các trường hợpsau:

d) Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạmpháp luật có quy định về thủ tục hành chính chưa có Bản đánh giá tác động vềthủ tục hành chính và ý kiến góp ý của Sở Tư pháp”.

Điều 2.Giữ nguyên các nội dung khác của Quyết định số 29/2011/QĐ- UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trìnhban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các sở, Trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Cục Kiểm soát TTHC (BTP);
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng