ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNHCHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý,sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 11tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ2011-2016, kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phốĐà Nẵng tại Tờ trình số 855/TTr-STC ngày 15 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tụchành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan kiểm soátthủ tục hành chính, bao gồm:

- Sở Tư pháp thành phố;

- Sở Nội vụ thành phố;

- Các cơ quan, đơn vịkhác được giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có);

- Ủy ban nhân dân cácquận, huyện;

- Ủy ban nhân dân các xã,phường.

2. Các trường hợp khôngthuộc phạm vi áp dụng mức chi kiểm soát thủ tục hành chính:

- Hoạt động kiểm soát thủtục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quanhành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hànhchính cho cá nhân, tổ chức;

- Hoạt động kiểm soát thủtục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nộidung bí mật nhà nước.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn ngân sách được bố trí trong dự toán chithường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp và nguồn thu hợppháp khác được để lại theo quy định của các cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phốihợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện Quyết định này.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và thay thế Quyết định số 7883/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy địnhnội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địabàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhànước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TVTU, TT HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tp;
- UBMTTQVN TPĐN và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tp;
- Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- TT Công báo TP Đà Nẵng;
- Chánh Văn phòng UBND tp;
- Lưu: VT, NCPC, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

PHỤ LỤC

MỨCCHI BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG
(Kèm theo Quyết định số: 25 / 2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủyban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Stt

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

a

Chi cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập trang thông tin điện tử nhằm duy trì thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

b

Chi công bố, công khai thủ tục hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

2

Chi cho ý kiến đối với TTHC quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương

Vận dụng mức chi góp ý văn bản quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

a

Đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân

200.000 đồng/văn bản

b

Đối với dự thảo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân

150.000 đồng/văn bản

3

Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy định về TTHC

a

Chi lập mẫu rà soát

Áp dụng mức chi lập mẫu phiếu điều tra tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

b

Chi điền mẫu rà soát

Áp dụng mức chi điền mẫu phiếu điều tra tại Thông tư 58/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

4

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa TTHC

a

Người chủ trì cuộc họp

150.000 đồng/người/buổi

b

Các thành viên tham dự họp

100.000 đồng/người/buổi

5

Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực

a

Thuê theo tháng

7.000.000 đồng/người/tháng

b

Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

300.000-600.000 đồng/văn bản

6

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Phụ lục quy định mức chi đặc thù bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng

7

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động kiểm soát TTHC

Theo quy định hiện hành về chế độ khen thưởng

8

Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC

Theo quy định hiện hành về chế độ chi trả nhuận bút

9

Chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ …

Theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

10

Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách TTHC

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11

Chi dịch thuật

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 6/10/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành định mức chi tiêu trong việc đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

12

Chi làm thêm giờ

Chi theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức

13

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các Sở, quận huyện, xã phường

20.000 đồng/người/ngày

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC phải được UBND thành phố, quận huyện, xã phường phê duyệt

14

Chi tổ chức hội nghị; chi các đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC ở trong nước

Thực hiện theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 08/02/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

15

Chi tổ chức các đoàn ra nước ngoài tìm hiểu nghiên cứu, học tập kinh nghiệm kiểm soát TTHC

Theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

16

Chi điều tra, khảo sát về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

17

Chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách thành phố

18

Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC

Chi theo quy định hiện hành bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp