ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃTHỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtThanh tra;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dựtoán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồiphát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành quy định mức trích từ cáckhoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhànước trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3768/STC-HCSN ngày 07 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng và mức trích từ các khoảnthu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. Cụthể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Thanh tra thành phố; thanh tra các sở; thanh tra quận, huyện.

2. Mức trích:

a) Đối với Thanh tra thành phố:

- Được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhànước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm tối đa 15% trên tổng số tiền đã thực nộp vàongân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vàongân sách nhà nước đối với số nộp trên 20 tỷ đồng/năm.

b) Đối với thanh tra các sở và thanh tra các quận huyện:

- Được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhànước đối với số nộp đến 1 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vàongân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đến 2 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vàongân sách nhà nước đối với số nộp trên 2 tỷ đồng/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, ChánhThanh tra thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng