ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Tuy Hòa , ngày 16 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆNNHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 về việc tổ chức thực hiệnNghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTư pháp tại Tờ trình số 866 ngày 19/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mốithực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày12/8/2012 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ,công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địabàn tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤKIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kem theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của Uỷ bannhân dân tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vị, đối tượngđiều chỉnh.

Quy chế này quy định, chức năng,nhiệm vụ, trách nhiệm phối hợp công tác của hệ thống cán bộ, công chức, viênchức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt làTTHC) trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệmvụ kiểm soát TTHC theo Quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/ĐNN-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến thủ tục hành chính và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướngChính phủ về tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soátthủ tục hành chính.

Hệ thống cán bộ, công chức, viênchức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của tỉnh bao gồm: cán bộ,công chức, viên chức làm đầu mối tại các Sở, ban, ngành tỉnh (gọi tắt là Tổ đầumối cấp tỉnh); cán bộ, công chức làm đầu mối tại UBND các huyện, thị xã, thànhphố (gọi tắt là Tổ đầu mối cấp huyện) và công chức làm đầu mối tại UBND các xã,phường, thị trấn (gọi tắt là Công chức đầu mối cấp xã).

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, thànhphần của hệ thống cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối về thực hiện nhiệmvụ kiểm soát TTHC.

1. Tổ đầu mối cấp tỉnh do Chủtịch UBND tỉnh thành lập, Lãnh đạo Sở Tư pháp phụ trách; các thành viên là cánbộ, công chức, viên chức làm đầu mối về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tạicác Sở, Ban, Ngành của tỉnh và toàn bộ công chức Phòng kiểm soát TTHC thuộc SởTư pháp.

Phòng kiểm soát TTHC thuộc Sở Tưpháp là bộ phận thường trực của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểmsoát TTHC ở cấp tỉnh.

2. Tổ đầu mối cấp huyện do Chủtịch UBND cấp huyện thành lập, có từ 05-07 thành viên, Tổ trưởng do Chủ tịchUBND cấp huyện quyết định; Phòng Tư pháp cấp huyện là bộ phận thường trực củahệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấphuyện.

3. Công chức đầu mối cấp xã códo công chức Hộ tịch - Tư pháp phụ trách, được Chủ tịch UBND cấp xã thành lập.

Điều 3. Chế độ làm việc.

Cán bộ, công chức, viên chức làmđầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị làm việc theochế độ kiêm nhiệm; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệpvụ của Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp, các Bộ, Ngành Trung ương và Sở Tư pháptỉnh Phú Yên.

Thành viên Tổ đầu mối cấp tỉnh,Tổ trưởng hệ thống cán bộ đầu mối tại cấp huyện, công chức đầu mối cấp xã chịutrách nhiệm về công tác chuyên môn được phân công trước lãnh đạo cơ quan, đơnvị và trước Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰCHIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC

Điều 4. Chức năng của cán bộ,công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

1. Tham mưu, giúp lãnh đạo cơquan, đơn vị mình công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theosự phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, nhằmtriển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC gắn với công tác cảicách TTHC theo quy định của Trung ương, của UBND tỉnh; chịu sự hướng dẫn vềchuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp và truyền đạt đến các phòng, ban trựcthuộc cơ quan, đơn vị để thực hiện.

2. Thường xuyên đôn đốc, kiểmtra, cập nhật kịp thời văn bản của Trung ương, của UBND tỉnh chỉ đạo về côngtác kiểm soát TTHC; báo cáo và đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tuyêntruyền, phổ biến nội dung, nhiệm vụ kiểm soát TTHC; trực tiếp hướng dẫn nghiệpvụ kiểm soát TTHC đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vịđể nắm bắt và thực hiện đúng quy định.

3. Là đầu mối trong quan hệ phốihợp công tác với Sở Tư pháp (thông qua Phòng kiểm soát thủ tục hành chính), đểkịp thời thông tin tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC vàbáo cáo kết quả thực hiện định kỳ tại cơ quan, đơn vị mình.

Điều 5. Nhiệm vụ cụ thể củathành viên thuộc Tổ đầu mối cấp tỉnh.

1. Theo dõi, tham mưu, giúp Thủtrưởng cơ quan, đơn vị kiểm tra các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc cập nhậtcác văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC do Bộ, ngành Trung ương banhành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị, ngành mình; đôn đốc để kịpthời tham mưu bằng văn bản, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố việc sửa đổi, bổsung, huỷ bỏ, bãi bỏ TTHC thực hiện ở 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) theođúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ vềkiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính.

2. Theo dõi, tham mưu, giúp Thủtrưởng cơ quan, đơn vị thực hiện việc đánh giá tác động các quy định về TTHCtại dự thảo văn bản, khi cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phân công nhiệm vụ xâydựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hànhcủa UBND tỉnh theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

3. Theo dõi, tham mưu, giúp Thủtrưởng cơ quan, đơn vị đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, các đơn vị trực thuộcthực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai, đầy đủ, chính xác nội dung cácTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyềncông bố; tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thực hiện hình thứccông khai, niêm yết TTHC một cách khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho ngườidân, doanh nghiệp dể dàng tìm hiểu và tiếp cận; thường xuyên theo dõi, kiểm traviệc công khai địa chỉ cơ quan, hòm thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng củacơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy địnhhành chính tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ tham mưu, giảiquyết TTHC.

4. Tham mưu bằng văn bản, giúpThủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức thuộccác phòng ban, các đơn vị trực thuộc về thái độ giao tiếp và cách ứng xử vănhoá trong quá trình thực thi công vụ; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHCliên quan đến người dân, doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời gian quy định, khôngtự đặt thêm các loại giấy tờ để gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm phát sinh tiêucực; đề nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh và kiến nghị hìnhthức xử lý nghiêm, kịp thời đối với cán bộ, công chức không thực hiện đúng quyđịnh trong thực thi công vụ được giao.

5. Tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan,đơn vị triển khai, thực hiện việc rà soát, đơn giản hoá TTHC theo chỉ đạo củaTrung ương, của UBND tỉnh, nhằm phát hiện và kịp thời kiến nghị UBND tỉnh sửađổi, bổ sung, huỷ bỏ, thay thế những quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hànhcủa UBND tỉnh, hoặc đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xử lý theo thẩmquyền, đối với các TTHC không đảm bảo về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợppháp và chi phí tuân thủ.

6. Là đầu mối trong việc phốihợp với Đoàn kiểm tra của tỉnh, để tham mưu giúp cơ quan, đơn vị mình chuẩn bịđầy đủ các tài liệu, số liệu báo cáo cung cấp theo yêu cầu của đoàn kiểm tra,khi cơ quan, đơn vị được chọn kiểm tra về nhiệm vụ kiểm soát TTHC gắn với côngtác cải cách TTHC hàng năm theo quy định.

7. Là thành viên tham gia tạicác đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo chuyên đề, góp ý,đánh giá tác động TTHC có liên quan do Sở Tư pháp hoặc cấp trên triệu tập.Trong trường hợp cần thiết, cán bộ, công chức làm đầu mối tại các Sở, ban,ngành tỉnh được điều động làm việc tập trung tại Sở Tư pháp tỉnh để thực hiệnnhiệm vụ kiểm soát TTHC, theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

8. Chủ động phối hợp với cácphòng, ban trong đơn vị tham mưu, giúp Thủ trưởng tiếp nhận và xử lý các vănbản chuyển đến từ UBND tỉnh, Sở Tư pháp về các phản ánh, kiến nghị của cá nhân,tổ chức về quy định hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình.Hàng quý tham mưu bằng văn bản giúp Thủ trưởng cơ quan, báo cáo Chủ tịch UBNDtỉnh về tình hình, kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổchực về quy định hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

Điều 6. Nhiệm vụ của thànhviên thuộc Tổ đầu mối cấp huyện.

1. Tham mưu, giúp Chủ tịch UBNDcấp huyện đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc cấp xã thựchiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai, đầy đủ, chính xác nội dung các TTHCthuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền côngbố; tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện về hình thức công khai, niêm yếtTTHC một cách khoa học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanhnghiệp dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận; theo dõi, kiểm tra việc công khai địa chỉcơ quan, hòm thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng của cơ quan tiếp nhận, xửlý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại cácphòng, ban, đơn vị cấp xã trực thuộc có nhiệm vụ tham mưu, giải quyết TTHC.

2. Tham mưu, giúp Chủ tịch cấphuyện thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức các phòng, ban, các đơn vịcấp xã trực thuộc về thái độ giao tiếp và các ứng xử văn hoá trong quá trìnhthực thi công vụ; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC liên quan đến ngườidân, doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời gian quy định, không tự đặt thêm các loạigiấy tờ để gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm phát sinh tiêu cực; tham mưu, đề nghịLãnh đạo cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh và kiến nghị hình thức xử lýnghiêm, kịp thời đối với cán bộ, công chức không thực hiện đúng quy định trongthực thi công vụ được giao.

3. Tham mưu, giúp Chủ tịch UBNDcấp huyện thực hiện việc rà soát TTHC, các quy định về TTHC xác định đang làrào cản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội; đề xuất cấp có thẩm quyền thựchiện việc cắt giảm các quy định về TTHC, đơn giản hoá TTHC theo chỉ đạo củaTrung ương và của UBND tỉnh.

4. Là đầu mối trong việc phốihợp với Đoàn kiểm tra của tỉnh, để tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp huyện chuẩnbị đầy đủ các tài liệu, số liệu báo cáo cung cấp theo yêu cầu của đoàn kiểmtra, khi cơ quan, đơn vị được chọn kiểm tra về nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

5. Chủ động phối hợp với cácphòng, ban tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp nhận và xử lý các vănbản chuyển đến từ UBND tỉnh, Sở Tư pháp về các phản ánh, kiến nghị của cá nhân,tổ chức về quy định hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình.Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyệnbáo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính)về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổchức về quy định hành chính tại đơn vị mình và các đơn vị cấp xã trực thuộc.

6. Các thành viên được phân côngnhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng kếhoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; hướng dẫn,kiểm tra cán bộ, công chức làm đầu mối tại UBND cấp xã triển khai, thực hiệnnhiệm vụ kiểm soát TTHC.

Điều 7. Nhiệm vụ của côngchức đầu mối cấp xã.

1. Tham mưu, giúp Chủ tịch UBNDcấp xã kiểm tra chỉ đạo các bộ phận một cửa của đơn vị thực hiện nghiêm túcviệc niêm yết, công khai, đầy đủ, chính xác nội dung các TTHC thuộc thẩm quyềngiải quyết của đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; tham mưu, giúp Chủtịch UBND cấp xã chỉ đạo về hình thức công khai, niêm yết TTHC một cách thuậnlợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận; theo dõi, kiểmtra việc công khai địa chỉ cơ quan, hòm thư điện tử, số điện thoại chuyên dùngcủa cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quyđịnh hành chính.

2. Tham mưu, giúp Chủ tịch UBNDcấp xã thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức của đơn vị về thái độ giaotiếp và các ứng xử văn hoá trong quá trình thực thi công vụ; thực hiện nghiêmtúc việc giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đảm bảo đúngthời gian quy định, không tự đặt thêm các loại giấy tờ để gây khó khăn, nhũngnhiễu, làm phát sinh tiêu cực. Tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị kịp thời chấnchỉnh sai sót và có hình thức xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức không thựchiện đúng quy định.

3. Tham mưu, giúp Chủ tịch cấpxã triển khai thực hiện việc rà soát TTHC, các quy định về TTHC đang là rào cảnđối với sự phát triển kinh tế, xã hội; các TTHC có nhiều dư luận phản ánh về sựrườm rà, phức tạp; tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện; đề nghị cấp có thẩm quyềncắt giảm mạnh các quy định về TTHC không cần thiết, đảm bảo việc đơn giản hoáTTHC theo chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh.

4. Là đầu mối trong việc phốihợp với Đoàn kiểm tra của tỉnh, của huyện để tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp xãchuẩn bị đầy đủ các tài liệu, số liệu báo cáo cung cấp theo yêu cầu của đoànkiểm tra, khi đơn vị được chọn kiểm tra về nhiệm vụ kiểm soát TTHC gắn với côngtác cải cách TTHC theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Tham mưu, giúp Chủ tịch UBNDcấp xã tiếp nhận và xử lý các văn bản chuyển đến từ UBND tỉnh, Sở Tư pháp vềcác phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thuộc thẩmquyền giải quyết của đơn vị mình.

6. Hàng quý, phối hợp cùng cánbộ đầu mối cấp huyện được phân công, phụ trách, tham mưu bằng văn bản cho Chủtịch UBND cấp xã, báo cáo UBND cấp huyện (qua Phòng Tư pháp) về tình hình triểnkhai và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại đơn vị mình.

Chương III

CHẾ ĐỘ GIAO BAN, THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 8. Chế độ giao ban.

- Hàng quý, các thành viên Tổđầu mối cấp tỉnh, Tổ trưởng Tổ đầu mối cấp huyện tổ chức giao ban tại Sở Tưpháp theo định kỳ vào Thứ 6, tuần thứ 3 của tháng cuối quý do Giám đốc Sở Tưpháp chịu trách nhiệm tổ chức.

- Trước thời điểm tổ chức giaoban định kỳ tại Sở Tư pháp, Tổ trưởng đầu mối cấp huyện tổ chức buổi giao banđịnh kỳ cùng với cán bộ đầu mối cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức các phòng,ban trực thuộc UBND cấp huyện; tổng hợp tình hình, báo cáo trong buổi giao bando Sở Tư pháp tổ chức.

Điều 9. Chế độ báo cáo.

- Định kỳ 6 tháng, các sở, ban,ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh (qua SởTư pháp) về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC để tổng hợp, báo cáocho Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ.

- UBND cấp xã có trách nhiệmthực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo yêu cầu và gửi về UBND cấp huyệnđể tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm thi hành.

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngànhtỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường,thị trấn có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc cơ quan,đơn vị mình, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế này,tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hànhchính hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc, khó khăn các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp,báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệmtheo dõi việc chấp hành Quy chế này; tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lýkịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.