ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2014/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 13 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠMTHỜI GIÁ DỊCH VỤ CHỤP CT-SCANNER 64 DÃY TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CÔNGLẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữabệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ LuậtGiá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủquyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hànhmức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 123/HĐND-TT ngày 02/10/2014 của Thường trực HĐND tỉnh vềviệcquy định tạm thời giá dịch vụ chụp CT-Scanner 64 dãy;

Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 củaUBND tỉnhNam Định về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờtrình số 182/TTr-SYT ngày 12/9/2014 về việc đề nghị quy định giá thu dịch vụchụp CT-Scanner 64 dãy của liên doanh, liên kết, Sở Tư pháp tại Văn bản thẩmđịnh số 137/BC-STP ngày 07/10/2014, Sở Tài chính tại Văn bản số 1370/STC-QLG ngày16/9/2014 về việc thẩm định giá dịch vụ chụp CT-Scanner 64 dãy của liên doanhliên kết,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời giá dịch vụ chụp CT-Scanner 64 dãy trong các cơsở khám bệnh chữa bệnh công lập thuộc phạm vi quản của tỉnh Nam Định như sau:

- Giá dịch vụ chụp CT-Scanner 64dãy có tiêm thuốc cản quang là 2.130.000 đồng;

- Giá dịch vụ chụp CT-Scanner 64dãy không có thuốc cản quang là 1.500.000 đồng.

Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tàichính hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện áp dụng giá dịch vụchụp CT-Scanner 64 dãy quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảohiểm xã hội tỉnh Nam Định; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng cáccơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế; Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công báo, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long