ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2014/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2010CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀNƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2012/QĐ-UBND NGÀY11 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦAQUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Cãn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhànước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 352/TTr-STNMT ngày 03 tháng 10 năm 2014 và Báo cáo thẩmđịnh số 237/BC-STP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điều 14; bãi bỏ Khoản 3,Điều 13 và Điều 26 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhànước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số04/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định vềbồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh CàMau như sau:

“1. Sửa đổi Điều 14 như sau:

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất vườn, ao trongcùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư, nhưng không được công nhận là đất ở;đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùngthửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông; đất nông nghiệptrong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cưnông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khudân cư thì ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được hỗ trợ bằng tiềnbằng 3,5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bịthu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tạiđịa phương”.

2. Bãi bỏ Khoản 3, Điều 13 và Điều 26.

Điều 2.Bổ sung Khoản 9 vào Điều 18 được sửađổi, bổ sung tại Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết địnhsố 04/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy địnhvề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnhCà Mau như sau:

“9. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chấp hànhtốt chủ trương, chính sách, kế hoạch bồi thường của Nhà nước, di chuyển và giaomặt bằng đúng thời hạn thì được hỗ trợ bằng tiền với mức hỗ trợ là 3.000.000đồng/hộ”.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Đối với những quy định về bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được quy định cụ thể trong Luật Đất đainăm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ vàThông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môitrường thì áp dụng trực tiếp theo các quy định này. Đối với những quy định vềbồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mà Chính phủ giaocho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thì áp dụng theo các quy định tạiQuyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010, Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010, Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm2012, Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhândân tỉnh và Quyết định này.

2. Đối với những dự án thuộc trường hợp Nhà nướcthu hồi đất thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quyđịnh của pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục thựchiện theo các quy định tại các Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01năm 2010, Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010, Quyết định số08/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 và Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày07 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc SởXây dựng; Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người sử dụngđất và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất trên địa bàn tỉnh CàMau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướngmắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môitrường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sungcho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Cà Mau;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin Chính phủ;
- Cổng thông tin tỉnh Cà Mau;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng Nông nghiệp - Nhà đất;
- Lưu: VT, M, L36/10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng