ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2014/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM VAY CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH CHƯA SỬ DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, CẤP THIẾT ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN HỒ, HUYỆN SỐP CỘP VÀ THÀNH PHỐ SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành cơ chế, chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La; Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 1450/HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 684/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm vay các nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa sử dụng cho các dự án trọng điểm, cấp thiết để đẩy nhanh tiến độ trên địa bàn huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện Vân Hồ, Sốp Cộp và thành phố Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Như Điều 3;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ + CVCK);
- TT Công báo- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, 60bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

QUY ĐỊNH

TẠM VAY CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH CHƯA SỬ DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, CẤP THIẾT ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN HỒ, HUYỆN SỐP CỘP VÀ THÀNH PHỐ SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích.

Đảm bảo sự thống nhất trong quản lý, sử dụng, nâng cao hiệu quả các nguồn vốn, tạm vay các nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa sử dụng cho các dự án trọng điểm, cấp thiết để đẩy nhanh tiến độ trên địa bàn huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

1. Phạm vi

Quyết định này quy định việc quản lý, thực hiện tạm vay các nguồn ngân sách tỉnh cho các dự án trọng điểm, cấp thiết trên địa bàn huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La; hoàn trả vốn tạm vay đảm bảo đúng thời gian cam kết đối với từng nội dung vay.

2.Đối tượng

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, cấp thiết sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Về nguồn vốn tạm vay, các dự án được bố trí nguồn tạm vay, nguyên tắc tạm vay vốn và sử dụng vốn tạm vay.

1. Về nguồn vốn (tạm thời chưa sử dụng):

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương chi cho đầu tư phát triển.

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh (bao gồm: Nguồn sự nghiệp kinh tế, quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn kết dư ngân sách tỉnh chuyển sang năm sau (vay phần còn lại sau khi đã bổ sung quỹ dự trữ tài chính), các nội dung chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh, nguồn kết dư ngân sách tỉnh, quỹ phát triển đất, các nguồn vốn nhàn rỗi chưa sử dụng của ngân sách tỉnh) ngoài phần đã được đưa vào cân đối chung trong kế hoạch 5 năm và nguồn thực hiện các chế độ, chính sách về an sinh xã hội, đảm bảo xã hội, nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Việc đề xuất tạm vay phải đảm bảo cân đối được nguồn vốn để hoàn trả.

2. Đối tượng, điều kiện được bố trí nguồn vốn tạm vay

2.1. Đối tượng

- Các dự án thuộc danh mục trọng điểm, cấp thiết (giai đoạn 2014 - 2016) của huyện, thành phố theo Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 đã được HĐND tỉnh quyết nghị.

- Các dự án trên địa bàn huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp, thành phố Sơn La phát sinh ngoài danh mục tại Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 đã được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận.

2.2. Điều kiện đề nghị bố trí tạm vay

- Các dự án phải thuộc kế hoạch kế hoạch trung hạn 2016 - 2020.

- Đến thời điểm vay đã giải ngân thanh toán hết kế hoạch vốn giao trong năm và cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Mức vốn tạm vay không vượt quá 30% kế hoạch vốn còn lại của dự án trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020.

3. Nguyên tắc tạm vay và sử dụng vốn tạm vay:

- UBND các huyện Vân Hồ, Sốp Cộp và thành phố Sơn La căn cứ đối tượng được bố trí nguồn tạm vay để đề xuất danh mục, kế hoạch tạm vay vốn và dự kiến nguồn vốn hoàn trả, thời gian hoàn trả vốn tạm vay ngân sách tỉnh.

- Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn tạm vay đảm bảo đúng đối tượng và cam kết; thanh toán, quyết toán vốn tạm vay thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quy trình, thủ tục vay vốn.

1. Hồ sơ đề nghị tạm vay vốn

- Tờ trình đề nghị tạm vay vốn của chủ đầu tư.

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật của cấp có thẩm quyền.

- Báo cáo kết quả giải ngân thanh toán, dư ứng có xác nhận của Kho bạc Nhà nước đến thời điểm đề nghị tạm vay.

- Báo cáo phương án vay vốn và cam kết hoàn trả vốn của chủ đầu tư.

- Các văn bản tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Hồ sơ trên lập thành 03 bộ và gửi về sở Tài chính.

2. Thẩm định hồ sơ đề nghị tạm vay vốn

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh thẩm định hồ sơ đề nghị tạm vay vốn của các chủ đầu tư.

- Nội dung thẩm định: Sự cần thiết phải tạm vay nguồn, xác định rõ nguồn vốn, mức vốn, phương án vay vốn, nguồn vốn để trả, thời hạn vay, thời hạn trả, cam kết hoàn trả.

- Thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị tạm vay vốn không quá 10 ngày làm việc (kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định). Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để thẩm định, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan chủ trì phải có văn bản đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ theo đúng quy định để thẩm định.

3. Rà soát, đề xuất việc tạm vay và hoàn trả

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư xác định, báo cáo UBND tỉnh các nguồn vốn, mức vốn có thể tạm vay trong năm.

Trên cơ sở rà soát các nguồn có thể tạm vay và đề xuất của các chủ đầu tư, sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh việc tạm vay và phương án hoàn trả đối với các chương trình, dự án.

Nội dung trình phải nêu rõ: Sự cần thiết tạm vay nguồn, số vốn bố trí vốn vay cho từng dự án cụ thể, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn vay của từng dự án; khả năng cân đối vốn hoàn trả, thời gian hoàn trả.

Điều 5. Quy trình hoàn trả.

1. Kế hoạch hoàn trả các nguồn vốn sẽ được hoàn trả vào các kỳ phân bổ kế hoạch vốn hàng năm.

2. Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu hoàn trả gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để sắp xếp nguồn vốn trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét cho phép hoàn trả theo quy định.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định.

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án tạm vay và hoàn trả trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi quyết định và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư.

1. Giao sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện Vân Hồ, Sốp Cộp và thành phố Sơn La, hàng năm xây dựng phương án bố trí các nguồn vốn chưa sử dụng cho huyện, thành phố vay để tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, cấp thiết; việc vay vốn và hoàn trả vốn thực hiện theo đúng cam kết trước khi vay và quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm định phương án tạm vay vốn ngân sách tỉnh, cân đối nguồn vốn hoàn trả và thời gian hoàn trả kế hoạch vốn tạm vay.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La, các chủ đầu tư định kỳ rà soát tình hình thực hiện các chương trình, dự án làm cơ sở để đề xuất việc tạm vay kế hoạch vốn; theo dõi, kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các dự án được bố trí nguồn tạm vay.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính về việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân thanh toán các chương trình dự án đề xuất tạm vay.

5.UBND các huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp, thành phố Sơn La, các chủ đầu tư: Tăng cường đôn đốc tình hình thực hiện các chương trình, dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân thanh toán kế hoạch vốn được giao. Định kỳ hàng tháng rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các dự án tạm vay báo cáo UBND tỉnh qua sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Quá trình thực hiện các quy định tại Quyết định này, nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, UBND các huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp, thành phố Sơn La, các chủ đầu tư kịp thời báo cáo bằng văn bản với UBND tỉnh, sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.