ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2015/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiếtvề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số: 46/TTr-STC ngày 26 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Đơngiá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnhBình Dương.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhàở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đấttrên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về Đơn giá bồithường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khinhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 58/2011/QĐ-UBND .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốccác Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường,Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Giao thông - Vận tải, Thông Tin và Truyềnthông, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NNPTNT, TNMT, XD, CT, GTVT;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; các Đoàn thể;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; Cục Thuế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website tỉnh Bình Dương; HCTC;
- LĐVP, Tiến, Lm, KTTH, VHXH, TD, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

QUY ĐỊNH

vỀ Đơn giá bỒi thưỜng, hỖ trỢ tài sẢntrên đẤt khi Nhà nưỚc thu hỒi đẤt trên đỊa bàn tỈnh Bình Dương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày22 tháng 07 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnhvà phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định về đơn giá bồi thường, hỗtrợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương theoquy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

2. Đối với những dự án, hạng mục dự án đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và đã tổ chức thực hiệnquyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày Quyết định này cóhiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh theo Quyết định này.

3. Trong từng dự án cụ thể đối với những loại tài sảnkhông có trong quy định này thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặtbằng chịu trách nhiệm áp giá tính toán của tài sản cùng nhóm hoặc tương đương.Trong trường hợp không áp được mức giá bồi thường, hỗ trợ tài sản cùng nhóm hoặctương đương thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứbiên bản xác định hiện trạng của Tổ công tác (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấpxã nơi thu hồi đất) thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân đủ năng lực căn cứvào hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình hoặc lập lại thiết kế dự toán (trườnghợp không có hồ sơ hoàn công hoặc thiết kế của công trình, quyết toán) để lập dựtoán xây dựng công trình mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trên cơ sở hồsơ bản vẽ hiện trạng, dự toán xây dựng mới của đơn vị tư vấn lập, Tổ chức làmnhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng gửi Phòng Quản lý đô thị thẩm tra, báocáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xem xét, trình Ủy ban nhân dâncùng cấp, đề xuất mức giá cụ thể để Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quanquản lý chuyên ngành và các ngành liên quan xem xét thẩm định, trình Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Nguyên tắc bồi thường,hỗ trợ và xử lý các tài sản sau khi bồi thường, hỗ trợ

1. Chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ tài sản tồn tạitrên đất bị thu hồi trước ngày có thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấpcó thẩm quyền được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cóđất bị thu hồi; đồng thời đã được kiểm kê của cơ quan chức năng. Không bồi thường,hỗ trợ tài sản do người bị thu hồi đất xây dựng, trồng hoặc nuôi sau ngày cóthông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

2. Đối với tài sản là nhà ở, công trình và vật kiếntrúc sau khi được bồi thường, hỗ trợ được xử lý như sau:

- Đối với nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác củahộ gia đình, cá nhân: Chủ sử dụng tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trống và được sửdụng toàn bộ vật liệu bị phá dỡ. Nếu chủ sử dụng không tự tổ chức tháo dỡ, bàngiao mặt bằng trống thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án tổchức tháo dỡ, thu hồi vật liệu bị phá dỡ (nếu có) để bán nộp ngân sách nhà nướcsau khi trừ các chi phí có liên quan;

- Đối với các loại tài sản của các tổ chức, doanhnghiệp như công trình điện, nước, thông tin liên lạc, công trình xây dựng, nhàxưởng, vật kiến trúc sau khi bồi thường thì phải thu hồi. Việc thu hồi, thực hiệnquản lý và tổ chức bán đấu giá các tài sản nêu trên sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định đối với từng dự án cụ thể theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyệnvà Sở Tài chính;

- Trường hợp đối với tài sản cần giữ lại để phục vụcho dự án, không giao cho các hộ dân tận thu thì Tổ chức làm công tác bồi thường,giải phóng mặt bằng đề xuất mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể và tham mưu cho Ủyban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức bồi thường, hỗtrợ cho từng dự án.

3. Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểmthu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thựctế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển thì được hỗ trợ chi phídi chuyển và thiệt hại do quá trình di chuyển gây ra; trường hợp tại thời điểmthu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không được bồi thường, hỗ trợ.

4. Đối với vật nuôi là gia súc, gia cầm và các vậtnuôi trên cạn khác thì không tính bồi thường; trường hợp phải di chuyển thì đượchỗ trợ chi phí di chuyển và thiệt hại do quá trình di chuyển gây ra.

5. Đối với cây lấy gỗ có quy định đường kính,nguyên tắc để tính giá trị bồi thường là đo từ gốc lên 1,3 mét để tính đườngkính cây. Đối với các loại cây kiểng khi tính giá trị bồi thường là đo đườngkính từ gốc.

Điều 3. Điều kiện bồi thường,hỗ trợ

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắnliền với đất của hộ gia đình và cá nhân:

a) Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có giấy tờ hợppháp, hợp lệ:

Nhà ở, các công trình được phép xây dựng trên đấtcó Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quyđịnh của pháp luật và đã xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì bồi thường100% theo đơn giá xây dựng được quy định;

b) Nhà ở, các công trình phục vụ sinh hoạt không đủđiều kiện được bồi thường về đất nhưng xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004và tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp cóthẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khôngvi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, được hỗ trợ bằng 80%theo đơn giá xây dựng được quy định;

c) Nhà ở, các công trình phục vụ sinh hoạt không đượcphép xây dựng nhưng đã xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường và xây dựng từngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau; nhà ở, các công trình xây dựng được xây dựngtrước ngày 01 tháng 7 năm 2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường màkhi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố và cắm mốchoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc, thì không bồi thườngmà chỉ được xem xét hỗ trợ tiền công tháo dỡ nhưng không quá 30% giá trị cănnhà theo đơn giá xây dựng được quy định. Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp huyện(Hội đồng bồi thường, hỗ trợ) đề xuất.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền vớiđất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điềunày, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo giá trị hiện có của nhà,công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường tối đa khôngquá 100% và mức tối thiểu không dưới 40% theo đơn giá xây dựng của nhà, côngtrình do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương vớinhà, công trình bị thiệt hại.

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại đượcxác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đónhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuậttương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

3. Nhà, công trình chỉ tháo dỡ một phần:

a) Nếu phần diện tích còn lại không còn sử dụng đượcnữa thì được bồi thường cho toàn bộ công trình theo quy định;

b) Nếu phần diện tích còn lại sử dụng được thì đượctính bồi thường phần công trình bị phá dỡ theo quy định và được trợ cấp sửa chữathêm 20% giá trị công trình đã bị tháo dỡ.

4. Đối với nhà và công trình có thể tháo rời, dichuyển đến chỗ ở mới để lắp đặt thì Tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thựchiện công việc sau đây:

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị để xác định khốilượng tài sản di dời;

- Phối hợp với chủ dự án (chủ đầu tư) thuê đơn vịtư vấn để xác định chi phí di dời tài sản;

- Báo cáo và đề xuất mức hỗ trợ cụ thể để Ủy bannhân dân cấp huyện có văn bản gửi Sở chuyên ngành thẩm định kết quả xác định củađơn vị tư vấn, cụ thể: đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, hệthống điện chiếu sáng gửi Sở Công Thương; đối với tài sản là nhà ở, công trìnhvà vật kiến trúc gửi Sở Xây dựng; hệ thống cấu kiện giao thông gửi Sở Giaothông Vận tải; hệ thống đường cáp viễn thông gửi Sở Thông tin và Truyền thông;hệ thống máy móc thiết bị gửi Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Tài chính thẩm địnhgiá trị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời tài sản.

5. Nhà, công trình thuộc sở hữu Nhà nước: khi thu hồiđược hỗ trợ 60% giá trị nhà đang thuê; đối với phần chi phí tự cải tạo, sửa chữa,nâng cấp được cấp có thẩm quyền cho phép thì được hỗ trợ 100% theo đơn giá quyđịnh.

Điều 4. Xử lý trường hợp trồngxen canh

1. Cây ngắn ngày trồng xen trong vườn cây lâu năm:Vườn cây lâu năm trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (cây mới trồng hoặc đang trongthời kỳ chưa đến tuổi thu hoạch) có trồng xen cây ngắn ngày được tính bồi thườngcây ngắn ngày trồng xen, diện tích cây trồng xen được tính bồi thường không vượtquá 60% diện tích vườn cây lâu năm.

2. Vườn cây lâu năm trồng xen; vườn cây lâu năm hỗntạp: Được tính bồi thường, hỗ trợ số cây thực tế kiểm kê trong cùng thời kỳ đốivới vườn cây trồng xen. Áp dụng phương pháp tính toán bồi thường, hỗ trợ nhưsau:

a) Xác định cây trồng chính trong vườn là cây có sốlượng cao nhất hoặc cây cho tổng giá trị sản lượng hay hiệu quả cao nhất;

b) Căn cứ vào mật độ tối đa quy định đối với cây trồngchính để tính ra diện tích đất dành cho số cây trồng chính thực tế kiểm kê;

c) Căn cứ số diện tích còn lại và mật độ tối đa(quy định đối với từng loại cây trồng phụ) để xác định số cây trồng phụ đượctính bồi thường;

d) Trường hợp số cây trồng thực tế kiểm kê vượt quámật độ tối đa thì số cây vượt quá mật độ được tính hỗ trợ với mức giá tối đa bằng20% đơn giá bồi thường quy định đối với cây trồng đó.

Điều 5. Các hình thức nuôi (vậtnuôi là thủy sản)

1. Nuôi bán thâm canh (nuôi bán công nghiệp):

Là hình thức nuôi trong đùng, ao có hình dạng thốngnhất; bờ bao, kênh mương được đào đắp cẩn thận, có cống cấp thoát nước riêng biệt;giống được thả nuôi; sử dụng thức ăn tự nhiên và hàng ngày bổ sung thức ăn từngoài.

2. Nuôi thâm canh (nuôi công nghiệp):

Là hình thức nuôi dựa trên nền tảng của hình thứcnuôi bán thâm canh nhưng mức độ đầu tư cao hơn. Có hệ thống bờ bao, kênh mươngcấp thoát nước và nền đáy được xây dựng hoàn chỉnh; trang bị đầy đủ các trangthiết bị phục vụ nuôi; thức ăn cung cấp hoàn toàn từ ngoài, giống được thả vớimật độ cao theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chương II

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở,NHÀ XƯỞNG, CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ VÀ VẬT KIẾN TRÚC

Điều 6. Đơn giá bồi thường nhà ở

1. Nhà biệt thự

TT

Danh mục

ĐVT

(Đồng/m2)

Đơn giá

1

Khung, sàn, mái bê tông cốt thép (BTCT); tường xây gạch; có 04 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn; từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm)

8.720.000

2

Khung, sàn, mái BTCT; tường xây gạch; có 03 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn; từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm)

8.150.000

3

Khung, sàn, mái BTCT; tường xây gạch; có 02 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn; từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm)

7.500.000

4

Khung, sàn, mái BTCT; tường xây gạch; có 02 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn (biệt thự song lập); từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm)

6.400.000

2. Nhà phố, nhà liên kế, nhà riêng lẻ(không phải nhà biệt thự)

TT

Danh mục

ĐVT

(Đồng/m2)

Đơn giá

1

Nhà 1 tầng; khung BTCT; mái BTCT hoặc lợp ngói; tường xây gạch; có trần

4.100.000

2

Nhà 1 tầng; khung BTCT; mái lợp tôn; tường xây gạch; có trần

3.500.000

3

Nhà 1 tầng; cột gạch; tường xây gạch; có trần; mái ngói, mái tôn

2.910.000

4

Nhà 1 tầng; cột gạch; tường xây gạch; không có trần; mái tôn, mái ngói

2.350.000

5

Nhà 2-3 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; lợp ngói; có trần; tường xây gạch

5.000.000

6

Nhà 2-3 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; có trần; tường xây gạch

4.650.000

7

Nhà 2-3 tầng; khung, sàn BTCT; mái lợp ngói hoặc tôn; tường xây gạch và các loại nhà 2-3 tầng khác

4.420.000

8

Nhà từ 4-5 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; lợp ngói; móng gia cố bằng cọc BTCT

7.320.000

9

Nhà từ 4-5 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp ngói; không gia cố móng bằng cọc BTCT

7.000.000

10

Nhà từ 4-5 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp tôn; không gia cố móng bằng cọc BTCT

6.740.000

11

Nhà từ 6-8 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; lợp ngói; móng gia cố bằng cọc BTCT

7.550.000

12

Nhà từ 6-8 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp ngói; không gia cố móng bằng cọc BTCT

7.210.000

13

Nhà từ 6-8 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp tôn; không gia cố móng bằng cọc BTCT

7.000.000

Ghi chú:

- Trường hợp nhà ở không có khu vệ sinh trong nhàáp dụng mức giá trên nhân với hệ số 0,95.

- Trường hợp nhà có gia cố móng bằng cừ tràm thì đượctính thêm 555.000 đồng/m2 móng.

3. Nhà tạm

a) Loại tạm A: Nhà mái ngói, tôn, fibro xi măng, cộtgỗ hoặc xây gạch, vách ván hoặc xây lửng, nền gạch tàu hoặc xi măng: 1.050.000đồng/m2 sàn xây dựng;

b) Loại tạm B: Nhà mái ngói âm dương, tôn, fibro ximăng, cột gỗ tạp, vách ván hoặc cót nền đất: 710.000 đồng/m2 sàn xâydựng;

c) Loại tạm C: Nhà mái lá, giấy dầu, tấm nhựa, cộtgỗ, tre, nền đất, vách tạm: 420.000 đồng/m2 sàn xây dựng.

Điều 7. Đơn giá bồi thường nhàxưởng và các chi phí di dời

1. Đơn giá bồi thường nhà xưởng

TT

Danh mục

ĐVT

(Đồng/m2)

Đơn giá

1

Móng BTCT; cột kèo thép; mái lợp tôn; tường gạch + tole; nền bê tông kiên cố

2.360.000

2

Móng BTCT; cột kèo thép; mái lợp tôn; nền bê tông kiên cố; không xây bao che

1.850.000

3

Cột, kèo BTCT hoặc sắt; mái lợp tôn; tường gạch + tole; nền gạch hoặc xi măng

1.310.000

4

Cột, kèo BTCT hoặc sắt; mái lợp tôn; không xây bao che, nền đất

790.000

2. Chi phí di dời máy móc thiết bịcông trình điện, cấp thoát nước được tính theo thực tế xây dựng và lắp đặt, cộng(+) tỷ lệ hao hụt và trừ (-) khấu hao theo quy định hiện hành.

3. Chi phí di dời đối với trang thiếtbị, cơ sở vật chất gắn với văn phòng, trụ sở làm việc và nguyên vật liệu, sảnphẩm tồn kho được tính theo số lượng thực tế.

Điều 8. Đơn giá bồithường vật kiến trúc

TT

Danh mục

ĐVT

Đơn giá

1

Sân (đường đi) các loại

Đồng/m2

1.1

Sân bê tông nhựa nóng dày 3cm

410.000

1.2

Sân láng nhựa

285.000

1.3

Sân bê tông xi măng, bê tông đan, sân lót gạch bông, gạch men, gạch ceramic, gạch con sâu

215.000

1.4

Sân gạch tàu hoặc láng xi măng

120.000

1.5

Sân đá kẹp đất

85.000

2

Hàng rào các loại

Đồng/m2

2.1

Hàng rào xây gạch kiên cố hoặc tường xây gạch (cả móng và cột) + song sắt có tô trát 2 mặt

580.000

- Nếu có cừ tràm đóng móng thì tính thêm 440.000 đồng/m2 đối với phần móng.

- Nếu chưa tô trát thì giảm 30% đơn giá quy định.

2.2

Hàng rào kiên cố, trên xây gạch gắn khung lưới B40 có tô trát 2 mặt

445.000

2.3

Hàng rào lưới B40 móng xây đá, gạch

345.000

2.4

Hàng rào lưới B40, trụ cây tạp khoảng cách 3m/trụ

125.000

2.5

Hàng rào lưới B40, trụ BTCT(0,12m x 0,12m) hoặc trụ sắt khoảng cách 3m/trụ

180.000

2.6

Hàng rào kẽm gai bán kiên cố

61.000

2.7

Hàng rào kẽm gai kiên cố

91.000

2.8

Hỗ trợ chi phí di dời cổng sắt hàng rào

101.000

2.9

Hỗ trợ chi phí di dời bóng đèn trụ cổng

Đồng/cái

96.000

2.10

Hàng rào cây xanh (hoặc các hình thức tương đương)

Đồng/m

- Có cắt tỉa

91.000

- Không cắt tỉa

41.000

3

Trụ cổng, bờ kè và các tài sản khác có kết cấu

Đồng/m3

- Bằng bê tông không có cốt thép

1.620.000

- Bằng BTCT

3.185.000

- Bằng gạch (đá) xây tô

1.270.000

- Kè đá hộc

760.000

- Tấm đan BTCT

3.080.000

4

Cầu BTCT

Đồng/m2

1.050.000

5

Cầu gỗ (hỗ trợ tháo dỡ)

Đồng/m2

125.000

6

Tranh vẽ sơn dầu, sơn nước

Đồng/m2

360.000

7

Mồ mả các loại

Đồng/mộ

7.1

Mộ đất

3.050.000

12

Mộ xây kiên cố có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 6 m2

6.100.000

7.3

Mộ xây kiên cố có diện tích lớn hơn 6 m2

12.150.000

7.4

Mộ mới chôn dưới 03 năm được hỗ trợ thêm 3.550.000 đồng/mộ

7.5

Những trường hợp mộ xây dựng lớn, cầu kỳ sẽ do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tính toán đề xuất mức giá cụ thể và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét

8

Một số loại kết cấu khác

8.1

Ống nhựa

Đồng/m

- Cấp nước đường kính 27 mm đến 34 mm

16.000

- Thoát nước đường kính 60 mm - 90 mm

53.000

- Thoát nước đường kính 100 mm trở lên

155.000

8.2

Ống sành thoát nước đường kính 100 mm đến 200 mm

Đồng/ống

40.000

8.3

Ống bê tông cốt thép đúc ly tâm dài 1.000 mm

Đồng/ống

- Ống đường kính 200 mm

190.000

- Ống đường kính 300 mm

300.000

- Ống đường kính 400 mm

365.000

- Ống đường kính 600 mm

550.000

- Ống đường kính 800 mm

900.000

- Ống đường kính 1.000 mm

1.300.000

8.4

Bàn thiên

Đồng/cái

- Xây gạch, chiều cao nhỏ hơn 1,5 m (xây độc lập)

400.000

- Xây gạch, chiều cao nhỏ hơn 1,5 m (xây độc lập) có ốp gạch men, gạch ceramic

500.000

- Bàn thiên khác

200.000

8.5

Mái che các loại

Đồng/m2

- Mái che tole nền gạch bông + nền gạch tàu

490.000

- Mái che tole nền láng vữa xi măng

380.000

- Mái che tole, nền đất

300.000

- Mái lá, giấy dầu và các loại khác tương tự

150.000

8.6

Di dời trụ điện

Đồng/trụ

- Trụ BTCT cao dưới 06 m

400.000

- Trụ BTCT cao hơn hoặc bằng 06 m

500.000

- Trụ điện khác

200.000

8.7

Di dời trụ cờ kiên cố

100.000

8.8

Di dời cổng vật liệu tre, gỗ trang trí

Đồng/m2

100.000

8.9

Hố ga bằng BTCT

Đồng/cái

530.000

8.10

Kết cấu BTCT

Đồng/m3

3.200.000

8.11

Di dời bồn nước, có chân bằng sắt, thép hình, chiều cao thấp hơn 10 m

Đồng/cái

600.000

9

Chi phí đào ao, hồ

Đồng/m3

75.000

Một số vật liệu kiến trúc, kết cấuxây dựng khác không có trong đơn giá thì Tổ chức bồi thường sẽ tính toán theogiá trị tại thời điểm bồi thường, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (hoặcHội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

Điều 9. Đơn giá bồithường các công trình phụ

1. Bể nước: 710.000 đồng/m3(xây độc lập) nếu có ốp gạch men tính thêm 170.000 đồng/m2.

2. Nhà tắm biệt lập: 410.000 đồng/m2,nếu có lát gạch tàu hoặc xi măng được tính thêm 110.000 đồng/m2.

3. Gác gỗ, sắt: 410.000 đồng/m2.

4. Chuồng heo: Xây gạch nền xi măng,mái tole hoặc ngói, cột xây: 820.000 đồng/m2. Các loại khác còn lại530.000 đồng/m2.

5. Chuồng trại chăn nuôi gia súckhác: Cột kèo gỗ, mái tranh, nền đất 360.000 đồng/m2.

6. Giếng đào: đường kính 150 cm:2.500.000 đồng/cái (nếu có đặt cống BT được tính thêm 260.000 đồng/cống),

7. Giếng khoan dân dụng: 4.600.000 đồng/cái.

8. Điện kế chính: 1.500.000 đồng/cáiđối với hộ giải tỏa trắng, đối với hộ giải tỏa một phần hỗ trợ 500.000 đồng/cái.

9. Điện kế phụ: 500.000 đồng/cái đối vớihộ giải tỏa trắng, đối với hộ di dời thì hỗ trợ 200.000 đồng/cái.

10. Điện thoại: 500.000 đồng/cái đốivới hộ giải tỏa trắng, đối với hộ di dời thì hỗ trợ 100.000 đồng/cái.

11. Đồng hồ nước: 200.000 đồng/cái đốivới hộ giải tỏa trắng, đối với hộ di dời thì hỗ trợ 100.000 đồng/cái.

Chương III

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢ HOA MÀU, CÂY TRÁI VÀ VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN

Điều 10. Đơn giábồi thường hoa màu

TT

Loại cây trồng

ĐVT

(Đồng/m2)

Đơn giá

I

Cây ngắn ngày

1

Lúa chưa đến kỳ thu hoạch

5.000

2

Mía

- Vụ 1

9.000

- Vụ 2

8.000

- Vụ 3

7.000

3

Bắp

- Bắp ăn trái (Bắp tẻ)

5.000

- Bắp thức ăn gia súc (Bắp cao sản)

4.000

4

Mì, khoai củ các loại

3.500

5

Rau thơm các loại

8.500

6

Sả

8.500

7

Ớt

9.000

8

Rau cải hoa màu các loại

7.000

9

Đậu xanh, đậu nành, đậu phộng và các loại tương tự

6.000

10

Cây thuốc nam

9.000

11

Cỏ trồng (có liếp dùng cho chăn nuôi gia súc hộ gia đình)

8.000

II

Hoa, kiểng ngắn ngày

1

Cây bông huệ chưa đến kỳ thu hoạch

15.000

2

Cây phát tài, huyết dụ

10.000

3

Hoa sen, hoa súng

10.000

4

Cỏ lá gừng

20.000

5

Cỏ lông heo, cỏ nhung

50.000

6

Môn kiểng các loại

10.000

7

Phong lan trồng dưới đất

10.000

Điều 11. Đơn giábồi thường cây trồng lâu năm

TT

Loại cây trồng

ĐVT

Đơn giá

I

Nhóm cây công nghiệp

1

Cây cao su (mật độ tối đa 555 cây/hecta)

Đồng/cây

- Dưới 01 năm tuổi

100.000

- Từ 01 năm đến 02 năm tuổi

150.000

- Trên 02 năm đến 05 năm tuổi

250.000

- Trên 05 năm đến 10 năm tuổi

350.000

- Trên 10 năm đến 20 năm tuổi

420.000

- Trên 20 năm tuổi

250.000

2

Cây điều (mật độ tối đa 277 cây/hecta)

Đồng/cây

- Dưới 01 năm tuổi

55.000

- Từ 01 năm đến 02 năm tuổi

80.000

- Trên 02 năm đến 04 năm tuổi

140.000

- Trên 04 năm đến 06 năm tuổi

210.000

- Trên 06 năm đến 20 năm tuổi

280.000

- Trên 20 năm tuổi

190.000

3

Tiêu (mật độ tối đa 2.200 nọc/hecta)

Đồng/nọc

- Dưới 01 năm tuổi

50.000

- Từ 01 năm đến 02 năm tuổi

90.000

- Trên 02 năm đến 05 năm tuổi

200.000

- Trên 05 năm đến 15 năm tuổi

350.000

- Trên 15 năm tuổi

170.000

Nọc tiêu xây bằng gạch được hỗ trợ thêm 180.000 đồng/nọc, nọc tiêu bằng bê tông cốt thép được hỗ trợ thêm 90.000 đồng/nọc.

4

Cây cà phê

Đồng/cây

- Dưới 01 năm tuổi

50.000

- Từ 01 năm đến 02 năm tuổi

70.000

- Trên 02 năm đến 05 năm tuổi

135.000

- Trên 05 năm đến 15 năm tuổi

180.000

- Trên 15 năm tuổi

135.000

5

Cây lài, trà

Đồng/cây

- Từ 01 năm đến 03 năm tuổi

10.000

- Trên 03 năm đến 08 năm tuổi

22.000

- Trên 08 năm tuổi

45.000

II

Nhóm cây ăn trái

Đồng/cây

1

Cây măng cụt (mật độ 156 cây/ha)

- Từ 01 đến 03 năm tuổi

330.000

- Trên 03 năm đến 05 năm tuổi

670.000

- Trên 05 năm đến 08 năm tuổi

1.300.000

- Trên 08 năm đến 10 năm tuổi

3.000.000

- Trên 10 năm đến 15 năm tuổi

7.000.000

- Trên 15 năm tuổi

10.000.000

2

Cây sầu riêng (mật độ 156 cây/ha)

- Từ 01 đến 03 năm tuổi

250.000

- Trên 03 năm đến 05 năm tuổi

580.000

- Trên 05 năm đến 08 năm tuổi

1.000.000

- Trên 08 năm đến 10 năm tuổi

1.680.000

- Trên 10 năm đến 15 năm tuổi

3.350.000

- Trên 15 năm tuổi

5.000.000

3

Cây mít, dừa, chôm chôm, nhãn, cam, bưởi, dâu, bòn bon, bơ, xoài, vú sữa

- Từ 01 đến 03 năm tuổi

170.000

- Trên 03 năm đến 05 năm tuổi

330.000

- Trên 05 năm đến 08 năm tuổi

500.000

- Trên 08 năm tuổi

840.000

4

Táo, mãng cầu, mận, chanh, tắc, ổi, quýt, hồng quân, thanh long, sabôchê, ô môi, sa kê

- Từ 01 đến 02 năm tuổi

85.000

- Trên 02 năm đến 06 năm tuổi

160.000

- Trên 06 năm tuổi

330.000

5

Khế, me, sấu, cau, chùm ruột, sơ ri, cóc, xi rô

- Từ 01 đến 02 năm tuổi

55.000

- Trên 02 năm đến 05 năm tuổi

140.000

- Trên 05 năm tuổi

250.000

6

Đu đủ, chuối (mật độ tối đa 2.000 cây/hecta)

- Mới trồng

4.500

- Chưa thu hoạch

11.000

- Đang thu hoạch

42.000

7

Gấc

Đồng/gốc

- Chưa có trái

10.000

- Đang có trái

35.000

8

Thơm (mật độ tối đa 40.000 cây(bụi)/hecta)

- Mới trồng

Đồng/cây

1.500

- Chưa thu hoạch

Đồng/bụi

4.500

- Đang thu hoạch

Đồng/bụi

7.000

9

Mù u, liễu, trâm, sung, bình bát, đủng đỉnh, trứng cá, trứng gà, vông và một số loại cây không có trong đơn giá

Đồng/cây

- Mới trồng

15.000

- Từ 01 đến 03 năm tuổi

45.000

- Trên 03 năm đến 05 năm tuổi

60.000

- Trên 05 năm tuổi

100.000

III

Cây lấy gỗ

Đồng/cây

1

Tre

- Dưới 01 năm tuổi

8.000

- Từ 01 năm đến 02 năm tuổi

20.000

- Trên 02 năm tuổi

25.000

2

Lồ ô, tầm vông

- Dưới 01 năm tuổi

8.000

- Từ 01 năm đến 2 năm tuổi

12.000

- Trên 02 năm tuổi

18.000

3

Trúc

- Dưới 01 năm tuổi

4.000

- Từ 01 năm đến 02 năm tuổi

6.000

- Trên 02 năm tuổi

8.000

4

Bạch đàn, tràm, lồng mức (mật độ tối đa 2.000 cây/ha); ngành ngạnh, cò ke, xoan, so đũa, trường

- Dưới 01 năm tuổi

8.000

- Từ 01 năm tuổi và có đường kính nhỏ hơn (<) 10 cm, chiều cao từ 1,3 m đến 1,5 m

25.000

- Có đường kính từ 10 cm đến 20 cm

70.000

- Có đường kính lớn hơn 20 cm đến 30 cm

150.000

- Có đường kính lớn hơn 30 cm

200.000

5

Xà cừ (mật độ tối đa 400 cây/ha)

- Loại trồng dưới 01 năm

12.000

- Từ 01 năm tuổi và có đường kính nhỏ hơn (<) 10 cm, chiều cao từ 1,3 m đến 1,5 m

40.000

- Có đường kính từ 10 cm đến 20 cm

130.000

- Có đường kính lớn hơn 20 cm

320.000

6

Cầy, cám, dâu đất, gió bầu

- Loại trồng từ 01 đến 03 năm

200.000

- Loại trồng từ trên 03 năm đến 05 năm

400.000

- Loại trồng có đường kính từ 10-20 cm, chiều cao từ 1,3 m đến 1,5 m

700.000

- Loại trồng có đường kính từ trên 20-30 cm

1.200.000

- Loại trồng có đường kính trên 30 cm

2.500.000

7

Sao, dầu, bằng lăng

- Loại trồng từ 01 đến 03 năm

280.000

- Loại trồng từ trên 03 năm đến 05 năm

600.000

- Loại trồng có đường kính từ 10-20 cm, chiều cao từ 1,3 m đến 1,5 m

1.050.000

- Loại trồng có đường kính từ trên 20-30 cm

1.900.000

- Loại trồng có đường kính trên 30 cm

3.500.000

8

Gõ đỏ, gõ mật, giáng hương

- Loại trồng từ 01 đến 03 năm

350.000

- Loại trồng từ trên 03 năm đến 05 năm

700.000

- Loại trồng có đường kính từ 10-20 cm, chiều cao từ 1,3 m đến 1,5 m

1.100.000

- Loại trồng có đường kính từ trên 20-30 cm

2.200.000

- Loại trồng có đường kính trên 30 cm

4.000.000

IV

Cây cảnh trang trí

1

Bông giấy, bông trang, bông bụp, nguyệt quế, cây xanh, cây hoàng ngọc, cây ngà voi, cây sứ, hà tiên cô, hoa anh đào, họ cây mai, thiên tuế, trúc kiểng, cây cần thăng, chùm nụm, đinh lăng,...

Đồng/cây

- Cây nhỏ đường kính đến 10 cm

30.000

- Đường kính trên 10 cm đến 20 cm

45.000

- Đường kính từ trên 20 cm đến 30 cm

75.000

- Đường kính từ trên 30 cm đến 50 cm

120.000

- Cây cảnh trang trí loại cổ thụ đường kính > 50 cm hoặc > 30 năm

400.000

2

Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), bằng sành, bằng xi măng

Đồng/chậu

- Nhỏ hơn (< 20) cm

6.000

- Từ 20 cm đến 50 cm

15.000

- Lớn hơn (>) 50 cm

25.000

3

Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đan bằng tre...

Đồng/chậu

2.500

4

Các loại cây kiểng cổ, cầu kỳ sẽ hỗ trợ di dời theo chi phí thực tế

V

Các loại cây khác

Đồng/cây

Bàng, phượng, si và một số loại cây không có trong đơn giá

- Mới trồng

15.000

- Từ 01 đến 03 năm tuổi

45.000

- Trên 03 năm đến 05 năm tuổi

60.000

- Trên 05 năm tuổi

100.000

Điều 12. Đơn giá hỗ trợ di dời vậtnuôi là thủy sản

TT

Loại vật nuôi là thủy sản (vật nuôi trên đất có mặt nước)

Đơn giá

(Đồng/m2)

Ghi chú

Thời kỳ ươm thả

Thời kỳ phát triển

1

Tôm nuôi ở ruộng, ao, hồ

700

5.000

2

Cá nuôi ở ruộng, ao, hồ

- Nuôi bán thâm canh

1.500

3.000

- Nuôi thâm canh

4.500

7.000

3

Các loại vật nuôi là thủy sản khác khi Nhà nước thu hồi đất nếu bị thiệt hại sẽ xem xét hỗ trợ từng trường hợp cụ thể

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 13. Tráchnhiệm thi hành

1. Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, CôngThương, Giao thông - Vận tải, Thông Tin và Truyền thông, Khoa học và Công Nghệ;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiệnQuy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thànhphố có trách nhiệm báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tàichính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.