ỦY BAN NHÂN DÂNTNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/ 2015/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 03 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

v vic y quyn thông báo thu hi đt; quyt đnh thu hi đt; đính chÍnh, cp giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt trên đa bàn tnh Qung Tr

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư s 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môitrường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đt,quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2421/STNMT- QLĐĐngày 23 tháng 10 năm 2015; Báo cáo thẩm định văn bản quy phạm pháp luật số 305/BC-STP ngày 07/10/2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Về ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thuhồi đất

1. Ủy quyền UBND các huyện, thị xã,thành phố ban hành thông báo thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất quyđịnh tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai 2013 đểthực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thuộc địa giới hành chính đang quản lý.

2. Ủy quyền cho UBND các huyện, thịxã, thành phquyết định thu hồi đất đối với trường hợpkhu vực thu hồi đất có cả đối tượng thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnhvà thẩm quyền UBND cấp huyện theo quy đnh tại khoản 3Điều 66 của Luật Đất đai 2013, trong các trường hợp sau đây:

a) Để thực hiện các dự án theo quyđịnh tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai năm 2013;

b) Các dự án không phải trình cơ quannhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng đã được UBND tỉnhđồng ý, quyết định chủ trương đầu tư, thống nhất về quy môvà vị trí phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm đãđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. y quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

y quyền cho Sở Tài nguyên và Môitrường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyn sử dụngđất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) đốivới các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, bao gồm:

1. Cấp giấy chứng nhận cho các tổchức trong nước gồm: Cơ quan nhà nước, tchức chính trị,tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghnghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệpcông lập; Tổ chức kinh tế trong nước, Doanh nghiệp có vu tư nước ngoài sau khi đã có Quyết định thuê đất củaUBND tỉnh.

2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lin với đất đối với các trường hợp cấp giy chứngnhận lần đầu và cấp bổ sung quyền sở hữu tài sản gn lin với đất cho các tổ chức mà thửa đất đó đã được cấp có thẩm quyền cấpgiấy chng nhận.

3. Ủy quyền SởTài nguyên và Môi trường thực hiện việc đính chính Giấychứng nhận, Giấy chứng nhn quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứngnhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với các trường hợp quy định tại Điều86 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chínhphủ mà thuộc thm quyn của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết đnh số 35/2014/QĐ-UBND ngày11/9/2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Quảng Trị. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trin khai thực hin, hướng dẫn và theo dõi việc thihành Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Cục KTVBQPPL;
-
TTTU; TTHĐND tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các S: TP, TC, XD;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- VPĐKQSD đất Q.Trị;
- Lưu: VT, TN.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ
TỊCH
Nguyễn Đức Chính