HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 25-HĐBT NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ CỦ CHI THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Tách 390 hécta đất thuộc xã Tân An Hội để thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Củ Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Địa giới thị trấn huyện lỵ Củ Chi ở phía đông giáp xã Phước Vĩnh An; phía tây giáp xã Tân An Hội; phía nam giáp xã Tân Thông Hội; phía bắc giáp xã Tân An Hội.

Điều 2- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)