HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, PHƯỜNG, CỦA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN THUỘC TỈNH BẮC THÁI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Bắc Thái như sau:

1. Giải thể xã Túc Duyên để thành lập phường Túc Duyên.

2. Giải thể xã Quang Vinh để thành lập phường Quang Vinh.

3. Chia phường Tân Thịnh thành hai phường lấy tên là phường Tân Thịnh và phường Tân Lập:

a) Phường Tân Thịnh có 10.260 nhân khẩu.

Địa giới phường Tân Thịnh ở phía đông giáp các phường Đồng Quang và Tân Lập; phía tây và phía bắc giáp xã Thịnh Đán; phía nam giáp xã Thịnh Đức.

b) Phường Tân Lập có 7.038 nhân khẩu.

Địa giới phường Tân Lập ở phía đông giáp các phường Gia Sàng và Phú Xá; phía tây giáp phường Tân Thịnh; phía nam giáp các xã Thịnh Đán và Tích Lương; phía bắc giáp phường Đồng Quang.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)