BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC DO BHXH VIỆT NAM BAN HÀNH
-------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-BHXH ngày 27/6/2012 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành đến 31/12/2013 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Lưu: VT, PC.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

DANH MỤC
VĂN BẢN DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH
HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN 31/12/2013
(Kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BHXH ngày 08/01/2014 của BHXH Việt Nam)

TT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
I. Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
1
Quyết định
23/9/2003
Ban hành quy định tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT
Căn cứ pháp lý của QĐ 1176 là Nghị định số 58/1992/CP của Chính phủ đã được thay thế bằng Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005
2
Quyết định
27/9/2005
Ban hành quy định về tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT
Thực hiện theo Luật BHYT
3
Quyết định
20/4/2007
Mức đóng BHYT tự nguyện
Thực hiện theo Luật BHYT
4
Quyết định
27/7/2007
Sửa đổi, bổ sung một số điểm Quy định về tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 2559/QĐ-BHXH ngày 27/9/2005
Quyết định 2559/QĐ-BHXH ngày 27/9/2005 đã hết hiệu lực thi hành
5
Công văn
21/8/2003
Giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán BHYT
Thực hiện theo Luật BHYT
6
Công văn
17/12/2003
Về thanh toán chi phí vật tư tiêu hao y tế
Được thay thế bởi Công văn 4562/BHXH-CSYT ngày 31/12/2008
7
Công văn
23/4/2004
Thanh toán chi phí vật tư y tế tiêu hao cho bệnh nhân BHYT
Thực hiện theo Luật BHYT
8
Công văn
02/7/2004
Thanh toán dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng cho bệnh nhân điều trị nội trú
Thực hiện theo Luật BHYT
9
Công văn
18/11/2004
Thanh toán vật tư tiêu hao y tế
Thực hiện theo Luật BHYT
10
Công văn
02/02/2005
Thanh toán chi phí thủ thuật nút túi phình động mạch cho bệnh nhân có thẻ BHYT
Thực hiện theo Luật BHYT
11
Công văn
21/02/2005
Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc theo Danh mục thuốc mới
Thực hiện theo Luật BHYT
12
Công văn
03/6/2005
Hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 03/QĐ-BYT ngày 24/1/2005 của BYT
Thực hiện theo Luật BHYT
13
Công văn
09/06/2005
Hướng dẫn thực hiện KCB, thanh toán chi phí KCB thời điểm chuyển giao ngày 01/7/2005
Thực hiện theo Luật BHYT
14
Công văn
29/9/2005
Hướng dẫn thanh, quyết toán chi phí KCB theo chế độ BHYT
Thực hiện theo Luật BHYT
15
Công văn
20/12/2005
Thanh quyết toán chi phí KCB BHYT do bị tai nạn giao thông
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 39/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2011
16
Công văn
06/12/2005
Tổ chức hợp đồng KCB ngoại trú tại trạm y tế thuộc đơn vị, cơ quan xí nghiệp
Thực hiện theo Luật BHYT
17
Công văn
28/12/2005
Tổ chức thực hiện phương thức thanh toán chi phí KCB theo định suất
Thực hiện theo Luật BHYT
18
Công văn
2/10/2006
Sửa đổi quy định hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB ở nước ngoài
Thực hiện theo Luật BHYT
19
Công văn
3/10/2006
Hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí KCB cho bệnh nhân BHYT theo Thông tư liên tịch số 03
Thực hiện theo Luật BHYT
20
Công văn
06/6/2006
Thanh toán chi phí phẫu thuật cơ Delta
Thực hiện theo Luật BHYT
21
Công văn
15/6/2006
Tạm ứng và điều tiết quỹ KCB BHYT
Thực hiện theo Luật BHYT
22
Công văn
16/6/2006
Thực hiện Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
Thực hiện theo Luật BHYT
23
Công văn
03/7/2006
Ghi mã số thẻ theo QĐ 2550 trong thống kê, tổng hợp chi phí KCB
Thực hiện theo Luật BHYT
24
Công văn
07/8/2006
Thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật theo thông tư số 03
Thực hiện theo Luật BHYT
25
Công văn
26/12/2006
Tăng cường công tác kiểm tra danh mục và áp giá thuốc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Thực hiện theo Luật BHYT
26
Công văn
10/01/2007
Hướng dẫn một số vướng mắc trong thanh toán DVKT trong Thông tư liên bộ số 14/TTLT ngày 30/9/1995
Thực hiện theo Luật BHYT
27
Công văn
3/12/2007
Thanh toán chi phí KB BHYT ngày lễ, ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật
Thực hiện theo Luật BHYT
28
Công văn
15/6/2007
Vướng mắc trong KCB BHYT
Thực hiện theo Luật BHYT
29
Công văn
08/10/2007
Hướng dẫn thực hiện công văn số 4494/BYT-BH ngày 29/6/2007 của Bộ Y tế
Thực hiện theo Luật BHYT
30
Công văn
11/01/2008
Hướng dẫn tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện
Thực hiện theo Luật BHYT
31
Công văn
10/03/2008
Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc theo danh mục thuốc mới
Hướng dẫn theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 1/2/2008 của Bộ Y tế (QĐ này đã hết hiệu lực)
32
Công văn
09/5/2008
Thực hiện điểm 2.4 Quyết định số 700/QĐ-BHXH
Thực hiện theo Luật BHYT
33
Công văn
09/6/2008
Hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến xã
Thực hiện theo Luật BHYT
34
Công văn
03/7/2008
Về tổ chức quản lý cung ứng và thanh toán chi phí thuốc BHYT theo phương thức tập trung
Căn cứ pháp lý của văn bản là Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 đã hết hiệu lực
35
Công văn
03/07/2008
Hướng dẫn bổ sung và giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện danh mục thuốc mới
Căn cứ pháp lý là QĐ số 05/2008/QĐ-BYT đã hết hiệu lực
36
Công văn
17/7/2008
Thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB thuộc Sở Y tế GTVT
Thực hiện theo Luật BHYT
37
Công văn
18/7/2008
Hướng dẫn bổ sung một số điểm của Công văn số 29/BHXH-TN
Thực hiện theo Luật BHYT
38
Công văn
30/7/2008
Thanh toán chi phí VTYT tiêu hao, vật tư thay thế
Thực hiện theo Luật BHYT
39
Công văn
19/8/2008
Khó khăn vướng mắc trong thanh toán các dịch vụ kỹ thuật
Thực hiện theo Luật BHYT
40
Công văn
19/9/2008
Thanh toán chi phí DVKT thực hiện do tăng cường bác sỹ từ tuyến trên
Thực hiện theo Luật BHYT
41
Công văn
26/9/2008
Thanh toán BHYT đối với thuốc multivitamin có thành phần vitamin B5 và thuốc vitamin 3B
Căn cứ pháp lý là QĐ số 05/2008/QĐ-BYT đã hết hiệu lực
42
Công văn
07/10/2008
Giải quyết vướng mắc trong KCB BHYT tại Hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT
Thực hiện theo Luật BHYT
43
Công văn
14/10/2008
Hướng dẫn bổ sung thanh toán chi phí thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục
Thực hiện theo Luật BHYT
44
Công văn
31/12/2008
Thanh toán chi phí VTYT tiêu hao, VTYT theo chế độ KCB BHYT
Thực hiện theo Luật BHYT
45
Công văn
04/2/2009
Đảm bảo quyền lợi và thanh toán chi phí KCB BHYT cho đối tượng thân nhân quân nhân tại ngũ do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻ
Thực hiện theo Luật BHYT
46
Công văn
18/03/2009
Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Thực hiện theo Luật BHYT
47
Công văn
17/7/2009
Thanh toán trực tiếp chi phí VTYTTH, VTYTTT theo quyết định số 21
Thực hiện theo Luật BHYT
48
Công văn
10/12/2009
Về việc đăng ký KCB ban đầu và xác định nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2010
Đã hoàn thành
49
Công văn
22/3/2010
Về danh mục thuốc sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ
Thực hiện theo Luật BHYT
50
Công văn
6/4/2010
Hướng dẫn thực hiện phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất 6 tháng cuối năm 2010
Đã hoàn thành
51
Công văn
09/04/2010
Ban hành biểu mẫu thanh quyết toán chi phí KCB BHYT
Thực hiện theo Quyết định 160/QĐ-BHXH ngày 14/02/2011 (Hết hiệu lực một phần - biểu mẫu 27/BHYT , 28/BHYT )
52
Công văn
05/06/2010
Áp dụng mức lương tối thiểu trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Mức lương tối thiểu đã thay đổi
53
Công văn
26/07/2010
Về thí điểm đấu thầu và cung ứng thuốc, thanh toán chi phí thuốc theo phương thức tập trung
Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 hướng dẫn tổ chức đấu thầu thuốc đã hết hiệu lực
54
Công văn
25/1/2011
Thanh toán chi phí chụp CT scanner không sử dụng thuốc cản quang
Thực hiện theo Quyết định 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010
55
Công văn
09/05/2011
Áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Nghị định số 22/2011/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012
56
Công văn
24/5/2011
Hướng dẫn thanh toán chi phí vượt trần tuyến 2
Đã hoàn thành
57
Công văn
31/10/2011
Về việc kiểm soát giá thuốc Cefixim trúng thầu năm 2010
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012
2. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
1
Quyết định
01/12/2004
Sửa đổi bổ sung một số điều quy định kèm theo Quyết định số 1584/1999/QĐ-BHXH ngày 24/9/1999
Đã bị thay thế bởi QĐ số 815/QĐ-BHXH ngày 06/06/2007
2
Quyết định
28/02/2006
Sửa đổi bổ sung một số điều quy định kèm theo Quyết định số 1584/1999/QĐ-BHXH ngày 24/9/1999
Đã bị thay thế bởi QĐ số 815/QĐ-BHXH ngày 06/06/2007
3
Quyết định
30/6/2006
Ban hành quy định quản lý thu, chi và thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ
Thực hiện theo Luật BHXH
4
Quyết định
06/06/2007
Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH bắt buộc
Bị thay thế bởi Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010
5
Công văn
28/2/2003
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003 của Chính phủ
Đã hoàn thành
6
Công văn
01/04/2003
Về thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ
Thực hiện theo Luật BHXH
7
Công văn
25/01/2003
Thực hiện Điều 28 Điều lệ BHXH
Thực hiện theo Luật BHXH
8
Công văn
29/4/2003
Về hướng dẫn bổ sung Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003, Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 và Quyết định số 139/2002/TTg
Thực hiện theo Luật BHXH
9
Công văn
11/03/2004
Điều chỉnh lương hưu theo Nghị định số 31/2004/NĐ-CP
31/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực
10
Công văn
22/03/2004
Thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động thuộc các cơ sở giáo dục mầm non
Thực hiện theo Luật BHXH
11
Công văn
1187 BHXH/CĐCS
20/4/2004
Thực hiện chế độ BHXH
Thực hiện theo Luật BHXH
12
Công văn
19/8/04
Điều chỉnh lương hưu theo NĐ 31/2004/NĐ-CP
31/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực
13
Công văn
21/4/05
Chế độ MSLĐ đối với người đồng thời là thương binh
Đã bị thay thế bởi Công văn 4520/BHXH-CĐCS ngày 12/03/2009 (Hết hiệu lực tại mục 1,2)
14
Công văn
25/5/2005
Về thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
Căn cứ pháp lý của Công văn là Nghị định số 121/2003/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
15
Công văn
7/10/2005
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 117/2005/NĐ-CP , NĐ 118/2005/NĐ-CP
Đã hoàn thành
16
Công văn
02/06/2006
Hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp
Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 và Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012
17
Công văn
25/09/2006
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu trợ cấp BHXH theo Nghị định 93/2006/NĐ-CP và Nghị định số 94/2006/NĐ-CP
Đã hoàn thành
18
Công văn
13/10/2006
Điều chỉnh chế độ hưu trí theo Nghị định 93/2006/NĐ-CP và Nghị định số 94/2006/NĐ-CP
Đã hoàn thành
19
Công văn
31/3/2006
Về tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP và NQ số 16/2000/NQ-CP
Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực
20
Công văn
15/6/2006
Về thực hiện chế độ BHXH đối với lao động dôi dư theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP
Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực
21
Công văn
7/04/2006
Về đính chính lại Công văn số 1124/BHXH-CĐCS ngày 31/3/2006
Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực
22
Công văn
18/8/2006
Về tiếp tục thực hiện BHXH đối với lao động dôi dư theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP
Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực
23
Công văn
30/10/2006
Số hồ sơ hưởng BHXH thuộc lực lượng vũ trang và Ban Cơ yếu Chính phủ
Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010
24
Công văn
11/1/2006
Về thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 41/2002/NĐ-CP và NQ số 16/2000/NQ-CP
Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực
25
Công văn
30/7/2007
Tiếp nhận hồ sơ các chế độ BHXH do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ giải quyết chuyển đến
Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010
26
Công văn
10/10/2007
Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách BHXH theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP
Nghị định số 132/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực
27
Công văn
23/10/2007
Thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 110/2007/NĐ-CP
Nghị định số 110/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực
28
Công văn
26/11/2007
Thực hiện di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Bị thay thế bởi Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010
29
Công văn
03/10/2008
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 101/2008/NĐ-CP
Đã hoàn thành
30
Công văn
07/01/2008
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 184/2007/NĐ-CP và NĐ 166/2007/NĐ-CP
Đã hoàn thành
31
Công văn
30/7/2008
Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng
Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010
32
Công văn
19/9/2008
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ 83/2008/NĐ-CP
Đã hoàn thành
33
Công văn
22/01/2009
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo NĐ số 83/2008/NĐ-CP và Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH
Đã hoàn thành
34
Công văn
03/08/2009
Thực hiện chế độ hưu trí theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP và NĐ số 110/2007/NĐ-CP
Nghị định số 132/2007/NĐ-CP và Nghị định số 110/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực
35
Công văn
24/4/2009
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo NĐ số 134/2008/NĐ-CP và Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH
Đã hoàn thành
36
Công văn
06/07/2009
Ban hành mẫu Quyết định hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN sau giám định tái phát, tổng hợp
Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010 hủy bỏ Công văn số 2153/BHXH-CĐCS
37
Công văn
26/6/2009
Sửa đổi, bổ sung Công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp
CV số 1615/BHXH-CSXH hết hiệu lực
38
Công văn
11/5/2009
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo NĐ số 33/2009/NĐ-CP và NĐ số 34/2009/NĐ-CP
Đã hoàn thành
39
Công văn
15/1/2010
Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/9/2009 về hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp
CV số 1615/BHXH-CSXH hết hiệu lực
40
Công văn
22/02/2010
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH
Đã hoàn thành
41
Công văn
30/3/2010
Hướng dẫn bổ sung một số nội dung khi thực hiện di chuyển hồ sơ hưởng chế độ BHXH hàng tháng
Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 15/5/2010
42
Công văn
27/4/2010
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 28/2010/NĐ-CP và NĐ số 29/2010/NĐ-CP
Đã hoàn thành
43
Công văn
23/6/2010
Thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 110/2007/NĐ-CP đối với lao động thuộc Tổng Công ty bưu chính VN
Nghị định số 110/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực
44
Công văn
20/7/2010
Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH đối với BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân
Đã bị thay thế bởi Công văn số 1094/BHXH-CSXH ngày 23/3/2011
45
Công văn
1/3/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu - chi BH thất nghiệp
CV số 1615/BHXH-CSXH hết hiệu lực
46
Công văn
14/02/2011
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH
Đã hoàn thành
47
Công văn
27/4/2011
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 22/2011/NĐ-CP và NĐ số 23/2011/NĐ-CP
Đã hoàn thành
48
Công văn
19/12/2011
Về thời điểm hưởng lương hưu theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP
Nghị định số 132/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực
49
Công văn
10/01/2012
Về thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP
Nghị định số 132/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực
50
Công văn
6/3/2012
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH .
Đã hoàn thành
51
Công văn
27/4/2012
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 31/2012/NĐ-CP và NĐ số 35/2012/NĐ-CP
Đã hoàn thành
52
Công văn
18/7/2013
V/v rà soát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 1 lần
Đã bị thay thế bởi Công văn số 3683/BHXH-CSXH ngày 18/9/2013
3. Lĩnh vực thu
1
Quyết định
26/05/2003
Ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc
Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011
2
Quyết định
11/11/2005
Ban hành mẫu thẻ BHYT
Bị thay thế bởi Quyết định 653/QĐ-BHXH ngày 06/5/2009 về việc ban hành mẫu thẻ cá nhân
3
Quyết định
9/3/06
Về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của đại lý thu BHYT tự nguyện
Không còn phù hợp
4
Quyết định
12/06/2006
V/v sửa đổi, bổ sung 1 số điểm quy định tại QĐ 4459/QĐ-BHXH ngày 11/11/2005 của Tổng giám đốc BHXHVN về việc ban hành mẫu Thẻ BHYT
Hết hiệu lực cùng QĐ số 4459/QĐ-BHXH
5
Quyết định
26/6/2007
Ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc
Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH
6
Quyết định
21/2/2008
Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định 902/QĐ-BHXH
Hết hiệu lực cùng QĐ số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007
7
Công văn
02/06/2008
Hướng dẫn thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện
Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH
8
Công văn
23/5/2008
Hướng dẫn thu BHXH
Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH
9
Công văn
23/12/2008
Hướng dẫn thu BHXH, BHYT
Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH
10
Công văn
07/01/2009
Hướng dẫn tạm thời về thu BH thất nghiệp
Bị bãi bỏ bởi Công văn số 1615/BHXH-BT ; Công văn 1615 đã hết hiệu lực
11
Công văn
15/7/2009
Hướng dẫn thu BHYT đối với người làm công tác cơ yếu
Bị thay thế bởi công văn 4927/BHXH-BT
12
Công văn
14/10/2009
Hướng dẫn thu BHYT
Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH
13
Công văn
22/12/2009
Hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT
Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH
14
Công văn
14/12/2010
Chi hoa hồng đại lý thu BHYT HSSV
Bị thay thế bởi QĐ 1288/QĐ-BHXH
15
Công văn
22/4/2011
Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung 850.000đ
Đã hoàn thành
16
Công văn
13/03/2012
Về việc thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vinashin
Đã hoàn thành
4. Lĩnh vực Chi
1
Quyết định
26/09/2003
Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc
Bị thay thế bởi Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007
2
Quyết định
25/04/2006
Ban hành quy định quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM
Bị thay thế bởi Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007
3
Quyết định
18/10/2005
Quy chế chi tiêu nội bộ trong hệ thống BHXH VN
Bị thay thế bởi Quyết định số 1258/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007
4
Quyết định
08/07/2006
Ban hành chương trình hành động BHXH VN về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Bị thay thế bởi Quyết định số 295/QĐ-BHXH ngày 25/3/2013
5
Quyết định
18/6/2007
Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc
Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012
6
Quyết định
26/9/2007
Quy chế chi tiêu nội bộ trong hệ thống cơ quan BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012
7
Quyết định
26/9/2007
Quy định về việc hình thành, trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ: Khen thưởng, phúc lợi, dự phòng ổn định thu nhập và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012
8
Công văn
22/03/2004
Chi trả lương hưu cho đối tượng tại nơi tạm trú
Thực hiện theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012
9
Công văn
29/6/2009
Hướng dẫn quản lý, chi trả các chế độ BHXH tự nguyện
Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012
10
Quyết định
19/8/2005
Quy định hình thành, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi
Bị thay thế bởi Quyết định số 1259/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007
11
Quyết định
29/05/2003
Trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi
Bị thay thế bởi Quyết định số 2410/QĐ-BHXH ngày 19/8/2005
12
Công văn
5/4/2012
V/v tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Đã được quy định tại Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012
13
Công văn
14/10/2010
Hướng dẫn tạm thời chế độ chi công tác phí tổ chức hội nghị
Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012
14
Công văn
19/10/2010
Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM
Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012
15
Công văn
30/12/2010
Khấu trừ tiền lương hưu, trợ cấp MSLĐ hàng tháng của người hưởng để thi hành án dân sự
Bị thay thế bởi Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012
16
Công văn
12/06/2011
Hướng dẫn tạm thời một số quy định đối với chi quản lý bộ máy của các đơn vị thuộc hệ thống BHXHVN
Bị thay thế bởi Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012
17
Công văn
22/12/2011
Hướng dẫn tạm thời hạch toán thu, chi BHTN, BHYT
Thực hiện theo Thông tư 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 và có hiệu lực từ 1/1/2013
18
Công văn
10/6/2013
Kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp chi trả BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
Đã hoàn thành
19
Công văn
11/6/2013
Hướng dẫn quyết toán bổ sung chi phí KCB đa tuyến ngoại tỉnh năm 2012
Đã hoàn thành
5. Lĩnh vực Kế hoạch tài chính
1
Quyết định
21/12/2007
Quy trình thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng trong hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định số 242/QĐ-BHXH ngày 16/3/2011
2
Công văn
29/5/2003
Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người tham gia BHXH
Nghị định số 01/2003/NĐ-CP hết hiệu lực
3
Công văn
26/01/2005
Hướng dẫn chế độ công tác phí và chế độ chi hội nghị
Thực hiện theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012
4
Công văn
12/10/2007
Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản
Bị thay thế bởi Quyết định số 292/QĐ-BHXH ngày 25/3/2012
5
Công văn
08/6/2007
Tạm thời đề nghị xử lý vi phạm về đóng BHXH
Bị thay thế bởi Công văn 421/BHXH-KHTC
6
Công văn
26/02/2008
Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH
Bị thay thế bởi Công văn 1540/BHXH-KHTC
7
Công văn
30/5/2008
Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH
Bị thay thế bởi Công văn 275/BHXH-KHTC
8
Công văn
09/02/2009
Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH
Bị thay thế bởi Quyết định 335/QĐ-BHXH và Công văn 535/BHXH-KHTC
9
Công văn
15/7/2011
Chỉ tiêu báo cáo thống kê
Bị thay thế bởi Công văn số 3465/BHXH-KHTC ngày 05/9/2013
6. Lĩnh vực cấp sổ, thẻ
1
Quyết định
24/10/2005
Quy định mức đóng BHYT tự nguyện
Thực hiện theo Luật BHYT
2
Quyết định
09/08/2006
V/v điều chỉnh mức đóng BHYT tự nguyện
Thực hiện theo Luật BHYT
3
Quyết định
16/05/2008
Về việc ban hành mẫu và số sổ BHXH
Bị thay thế bởi QĐ 945/QĐ-BHXH ngày 19/9/2011 (Hết hiệu lực tại Mục 1 và Mục 3)
4
Quyết định
18/3/2009
Quy định về quản lý và sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT
Bị thay thế bởi Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011
5
Quyết định
13/5/2009
Quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH
Bị thay thế bởi Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011
6
Quyết định
05/06/2009
Về việc ban hành mẫu và mã thẻ BHYT hộ gia đình
Bị hủy bỏ tại Quyết định 1755/QĐ-BHXH ngày 20/12/2012
7
Quyết định
06/05/2009
Về việc ban hành mẫu thẻ BHYT cá nhân
Bị thay thế bởi Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 02/10/2013
8
Quyết định
20/12/2012
Sửa đổi bổ sung Quyết định số 653/QĐ-BHXH
Bị thay thế bởi Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 02/10/2013
9
Quyết định
25/11/2009
Quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT
Bị thay thế bởi Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011
10
Quyết định
19/9/2011
Về việc ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH
Bị thay thế bởi Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011 về việc ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH
11
Công văn
14/10/2005
V/v mức đóng và quyền lợi cho người tham gia BHYT tự nguyện
Thực hiện theo Luật BHYT
12
Công văn
19/10/2005
Hướng dẫn tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện
Thực hiện theo Luật BHYT
13
Công văn
28/6/2006
Hướng dẫn bổ sung một số điểm trong thời gian BHYT tự nguyện
Thực hiện theo Luật BHYT
14
Công văn
20/4/2007
Hướng dẫn tổ chức BHYT tự nguyện
Hết hiệu lực cùng Thông tư số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007
15
Công văn
14/6/2007
Hướng dẫn bổ sung một số điểm trong thực hiện BHYT TN
Thực hiện theo Luật BHYT
16
Công văn
07/07/2009
Về việc hướng dẫn chi tiết việc cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH
Thực hiện theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH
17
Công văn
01/09/2009
Về việc chốt thời gian đóng BHXH
Thực hiện theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH
18
Công văn
10/12/2009
Về việc thông báo mẫu thẻ BHYT mới và giải quyết một số vướng mắc trong cấp sổ, thẻ
Hết hiệu lực cùng Quyết định số 652/QĐ-BHXH ngày 5/6/2009
19
Công văn
19/10/2009
Về việc hướng dẫn việc xác nhận trên sổ BHXH
Hết hiệu lực cùng QĐ số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009
20
Công văn
11/06/2009
Về việc hướng dẫn bổ sung việc xác nhận sổ BHXH (theo QĐ số 555)
Hết hiệu lực cùng QĐ số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009
21
Công văn
24/12/2009
Về việc quản lý và sử dụng thẻ BHYT hộ gia đình
Đã hủy bỏ mẫu thẻ hộ gia đình
22
Công văn
30/12/2009
Về việc cấp thẻ BHYT
Bị thay thế bởi QĐ 1111/QĐ-BHXH
23
Công văn
03/03/2011
Về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong phát hành thẻ BHYT
Bị thay thế bởi Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011
24
Công văn
22/3/2011
Về việc in, cấp phát phôi tờ rời sổ BHXH
Đã ban hành mẫu sổ BHXH mới tại QĐ 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011
7. Lĩnh vực thi đua - khen thưởng
1
Quyết định
15/10/2004
Ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương
Bị thay thế bởi Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 28/8/2011
2
Quyết định
7/12/2006
Ban hành quy chế khen thưởng ngoài Ngành
Bị thay thế bởi Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3
Quyết định
15/10/2004
Ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH"
Bị thay thế bởi Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 28/8/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4
Quyết định
24/12/2009
Ban hành Bảng điểm thi đua
Bị thay thế bởi QĐ 1038/QĐ-BHXH ngày 10/10/2011
5
Quyết định
22/08/2011
Quy chế xét tặng kỷ niệm chương ngành BHXH
Bị thay thế bởi QĐ số 609/QĐ-BHXH ngày 04/6/2013
11. Lĩnh vực lưu trữ
1
Quyết định
21/10/2003
Ban hành quy định về công tác lưu trữ
Bị thay thế bởi Quyết định số 1433/QĐ-BHXH
2
Quyết định
1/12/2008
Ban hành bảng thời hạn bảo quản tài liệu của BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định số 1538/QĐ-BHXH
3
Công văn
14/01/2006
Hướng dẫn thực hiện một số điểm trong quy định về công tác lưu trữ
Hướng dẫn Quyết định 1515/QĐ-BHXH đã bị thay thế bởi Quyết định 1433/QĐ-BHXH
4
Quyết định
25/12/2009
Về việc ban hành Quy định về quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội
Đã ban hành Quyết định 1139/QĐ-BHXH ngày 28/10/2013 quy định về công tác lưu trữ thay thế các văn bản này
5
Quyết định
10/08/2010
Ban hành quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXHVN
6
Quyết định
11/02/2011
Sửa đổi, bổ sung một điều trong quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXHVN ban hành kèm theo Quyết định số 1433/QĐ-BHXH ngày 8/10/2010 của BHXHVN
7
Công văn
22/10/2010
Quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng hưởng BHXH 1 lần
8
Công văn
11/10/2010
Chuyển cơ sở dữ liệu vào khai thác hồ sơ hưởng BHXH
12. Lĩnh vực tổ chức cán bộ
1
Quyết định
12/03/2003
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Kiểm tra
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
2
Quyết định
19/02/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
3
Quyết định
12/03/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
4
Quyết định
12/03/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch Tài chính
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
5
Quyết định
22/5/2003
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Thu
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
6
Quyết định
12/03/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
7
Quyết định
12/03/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chi BHXH
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
8
Quyết định
12/03/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chế độ chính sách BHXH
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
9
Quyết định
12/03/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
10
Quyết định
12/03/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu BHXH
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
11
Quyết định
12/03/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quan hệ quốc tế
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
12
Quyết định
12/03/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
13
Quyết định
22/5/2003
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Trung tâm Thông tin
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
14
Quyết định
12/03/2003
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Việt Nam
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
15
Quyết định
13/03/2003
Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHYT ngành Cao su
Tổ chức đã giải thể
16
Quyết định
14/03/2003
Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHYT ngành Than
Tổ chức đã giải thể
17
Quyết định
15/03/2003
Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHYT ngành Dầu khí
Tổ chức đã giải thể
18
Quyết định
16/03/2003
Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHYT ngành Giao thông vận tải
Tổ chức đã giải thể
19
Quyết định
23/6/2003
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Báo BHXH
Căn cứ ban hành văn bản là Nghị định 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
20
Quyết định
29/10/2003
Quy định về việc phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc BHXH VN
Bị thay thế bởi Quyết định 4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008
21
Quyết định
29/10/2003
Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 4858/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008
22
Quyết định
29/10/2003
Quy định tiêu chuẩn cán bộ quản lý hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 4855/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008
23
Quyết định
12/12/2003
V/v ban hành quy chế làm việc và quản lý cơ quan BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 3568/QĐ-BHXH ngày 22/12/2006
24
Quyết định
06/11/2003
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo BHXH
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
25
Quyết định
11/06/2004
Về việc ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức thuộc hệ thống BHXH VN
Bị thay thế bởi Quyết định 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013
26
Quyết định
21/9/2004
Quy định trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức BHXH Việt Nam
Thực hiện theo Quyết định 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013
27
Quyết định
18/04/2005
Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu trữ
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
28
Quyết định
18/04/2005
Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Chế độ chính sách BHXH
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
29
Quyết định
18/04/2005
Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Chi BHXH
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
30
Quyết định
18/04/2005
Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tài chính
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
31
Quyết định
22/05/2003
Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Giám định y tế
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
32
Quyết định
22/05/2003
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Lưu trữ
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
33
Quyết định
09/08/2005
Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác và các chế độ phụ cấp của kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc hệ thống BHXH VN
Bị thay thế bởi Quyết định 4858/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008
34
Quyết định
22/09/2008
V/v sửa đổi một số điểm trong QĐ số 2364/QĐ-BHXH ngày 09/8/2008
Quyết định 2364/QĐ-BHXH ngày 09/8/2008 đã hết hiệu lực
35
Quyết định
05/06/2006
V/v sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Việt Nam
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
36
Quyết định
20/06/2006
Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
37
Quyết định
27/06/2006
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
38
Quyết định
20/06/2006
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Hợp tác quốc tế
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
39
Quyết định
30/6/2006
Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1159/QĐ-BHXH ngày 28/7/2004
Quyết định 1159/QĐ-BHXH ngày 28/7/2004 đã hết hiệu lực
40
Quyết định
3348QĐ-BHXH
10/11/2006
V/v sửa đổi một số điểm của 2364/QĐ-BHXH ngày 09/08/2005
Hết hiệu lực cùng với Quyết định 2364/QĐ-BHXH ngày 09/08/2005
41
Quyết định
18/12/2006
Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự một số phòng thuộc BHXH các tỉnh, TP trực thuộc trung ương quy định tại QĐ số 195/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
42
Quyết định
13/01/2006
Quy định nâng lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 325/QĐ-BHXH ngày 05/03/2007
43
Quyết định
3568QĐ-BHXH
22/12/2006
V/v ban hành quy chế làm việc của BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 537/QĐ-BHXH ngày 24/03/2010
44
Quyết định
325QĐ-BHXH
05/03/2007
Quy định nâng lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Thực hiện theo Quyết định 1377QĐ-BHXH ngày 16/12/2013
45
Quyết định
10/04/2007
Về việc sửa đổi, bổ sung QĐ số 698/2003/QĐ-BHXH ngày 10/4/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
46
Quyết định
18/06/2007
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm nghiên cứu khoa học BHXH
Thực hiện theo Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008
47
Công văn
17/01/2008
Bổ sung hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP
Nghị định 132/2007/NĐ-CP hết hiệu lực
48
Quyết định
10/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHXH
Bị thay thế bởi Quyết định 1285/QĐ-BHXH ngày 26/09/2012
49
Quyết định
10/11/2010
Sửa đổi, bổ sung Quyết định 4813/QĐ-BHXH ngày 10/10/2008
Bị thay thế bởi Quyết định 1285/QĐ-BHXH ngày 26/09/2012
50
Quyết định
08/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHYT
Bị thay thế bởi Quyết định 333/QĐ-BHXH ngày 05/04/2012
51
Quyết định
08/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu
Bị thay thế bởi Quyết định 718/QĐ-BHXH ngày 03/07/2012
52
Quyết định
21/10/2008
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 1400/QĐ-BHXH ngày 01/12/2009
53
Quyết định
21/10/2008
Ban hành Quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 345/QĐ-BHXH ngày 10/04/2013
54
Quyết định
21/10/2008
Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
Thực hiện theo Quyết định 139/QĐ-BHXH ngày 01/02/2010
55
Quyết định
21/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 533/QĐ-BHXH ngày 06/06/2012
56
Quyết định
12/04/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Cấp sổ, thẻ
Bị thay thế bởi Quyết định 25/QĐ-BHXH ngày 07/01/2013
57
Quyết định
08/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cấp sổ, thẻ
Bị thay thế bởi Quyết định 1228/QĐ-BHXH ngày 14/09/2012
58
Quyết định
08/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền
Bị thay thế bởi Quyết định 1221/QĐ-BHXH ngày 11/09/2012
59
Quyết định
08/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra
Bị thay thế bởi Quyết định 700/QĐ-BHXH ngày 29/06/2012
60
Quyết định
08/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ
Bị thay thế bởi Quyết định 1143/QĐ-BHXH ngày 29/10/2013
61
Quyết định
8/12/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng
Bị thay thế bởi Quyết định 275/QĐ-BHXH ngày 09/03/2012
62
Quyết định
8/12/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác Quốc tế
Bị thay thế bởi Quyết định 405/QĐ-BHXH ngày 23/04/2012
63
Quyết định
17/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin
Bị thay thế bởi Quyết định 797/QĐ-BHXH ngày 03/08/2012
64
Quyết định
04/12/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Thông tin
Bị thay thế bởi Quyết định 34/QĐ-BHXH ngày 09/1/2013
65
Quyết định
17/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ
Bị thay thế bởi Quyết định 681/QĐ-BHXH ngày 27/06/2012
66
Quyết định
17/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học BHXH
Bị thay thế bởi Quyết định 27/QĐ-BHXH ngày 07/1/2013
67
Quyết định
17/10/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH
Bị thay thế bởi Quyết định 1375/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012
68
Quyết định
20/11/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Kiểm tra
Bị thay thế bởi Quyết định 1655/QĐ-BHXH ngày 22/11/2012
69
Quyết định
20/11/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc TT Lưu trữ
Bị thay thế bởi Quyết định 1605/QĐ-BHXH ngày 22/11/2012
70
Quyết định
2/12/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng thuộc Ban Tuyên truyền
Bị thay thế bởi Quyết định 1722/QĐ-BHXH ngày 11/12/2012
71
Quyết định
08/04/2009
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chi
Bị thay thế bởi Quyết định 1644/QĐ-BHXH ngày 26/11/2012
72
Quyết định
20/3/2009
Về việc thành lập Ban QLDA "Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH"
Bị thay thế bởi Quyết định 237/QĐ-BHXH ngày 16/3/2011
73
Quyết định
01/12/2009
Về việc chuyển nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện về công tác lưu trữ trong hệ thống BHXH Việt Nam từ Văn phòng sang TT Lưu trữ
Thực hiện theo Quyết định 681/QĐ-BHXH ngày 27/06/2012
74
Quyết định
10/8/2009
Công bố bộ thủ tục hành chính của hệ thống BHXH Việt Nam
Thực hiện theo Quyết định 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012
75
Quyết định
08/04/2009
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch Tài chính
Bị thay thế bởi Quyết định 1649/QĐ-BHXH ngày 26/11/2012
76
Quyết định
09/03/2010
Thành lập phòng quản lý đầu tư quỹ thuộc BHXH VN
Đã có Quyết định 1749/QĐ-BHXH ngày 19/12/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ
77
Quyết định
24/03/2010
Ban hành quy chế làm việc của BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 1760/QĐ-BHXH ngày 21/12/2012
78
Quyết định
13/04/2010
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch Tài chính
Bị thay thế bởi Quyết định 1649/QĐ-BHXH ngày 26/11/2012
79
Quyết định
13/4/2010
Sửa đổi, bổ sung Quyết định 394/QĐ-BHXH (về chức năng nhiệm vụ của Ban Chi)
Bị thay thế bởi Quyết định 1644/QĐ-BHXH ngày 26/11/2012
80
Quyết định
19/4/2010
Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hồ sơ tổng hợp thuộc Trung tâm Lưu trữ
Bị thay thế bởi Quyết định 681/QĐ-BHXH ngày 27/06/2012
81
Quyết định
20/9/2010
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban Chi
Bị thay thế bởi Quyết định 233/QĐ-BHXH ngày 04/3/2013
82
Quyết định
13/10/2010
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 174/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013
83
Quyết định
15/12/2010
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Ban THCS BHXH
Bị thay thế bởi Quyết định 204/QĐ-BHXH ngày 21/02/2013
84
Quyết định
19/03/2010
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 33/QĐ-BHXH ngày 09/01/2013
85
Quyết định
06/05/2010
Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, công chức, viên chức của Phòng Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng sang Trung tâm Thông tin quản lý
Bị thay thế bởi Quyết định 139/QĐ-BHXH ngày 02/8/2012 V/v thành lập Phòng Công nghệ thông tin trực thuộc Văn phòng
86
Quyết định
30/6/2010
Về việc sửa đổi, bổ sung Mục III QĐ số 4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam
Quyết định số 4856/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 đã hết hiệu lực
87
Quyết định
25/6/2010
Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đầu tư quỹ
Đã có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ
88
Quyết định
13/4/2011
Về việc thành lập Phòng tổng hợp và Phòng Pháp chế - Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng
Đã có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế
89
Quyết định
10/11/2010
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4813/QĐ-BHXH ngày 08/10/2008 của TGĐ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHXH
Bị thay thế bởi Quyết định 1285/QĐ-BHXH ngày 26/09/2012
90
Quyết định
17/11/2011
Về việc chuyển nhiệm vụ "Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo BHXH các tỉnh về nghiệp vụ khởi kiện và tham gia tố tụng về BHXH, BHYT tại Tòa án" từ Ban Kiểm tra sang Ban Thu
Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 718/QĐ-BHXH ngày 03/07/2012
91
Quyết định
14/02/2011
Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, công chức, viên chức của phòng Quản lý và Biên tập thông tin website thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam sang Ban Tuyên truyền quản lý
Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1221/QĐ-BHXH ngày 09/11/2012
92
Quyết định
13/6/2011
Về việc thành lập Phòng Kiểm tra thực thi công vụ trực thuộc Ban Kiểm tra
Bị thay thế bởi Quyết định 700/QĐ-BHXH ngày 29/06/2012
93
Quyết định
24/10/2011
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của Phòng Kiểm tra thực thi công vụ thuộc Ban Kiểm tra
Bị thay thế bởi Quyết định 1655/QĐ-BHXH ngày 29/01/2012
94
Quyết định
25/02/2011
Sửa đổi, bổ sung QĐ 4845/QĐ-BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin
Bị thay thế bởi Quyết định 797/QĐ-BHXH ngày 03/08/2012
95
Quyết định
05/06/2012
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ
Bị thay thế bởi Quyết định 1749/QĐ-BHXH ngày 19/12/2012
96
Quyết định
10/02/2012
Sửa đổi, bổ sung Quyết định 394/QĐ-BHXH ngày 08/4/2009
Bị thay thế bởi Quyết định 1644/QĐ-BHXH ngày 26/11/2012
97
Quyết định
23/11/2011
Ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CC, VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 1377QĐ-BHXH ngày 16/12/2013
98
Quyết định
523QĐ-BHXH
01/6/2012
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011
Bị thay thế bởi Quyết định 1377QĐ-BHXH ngày 16/12/2013
99
Công văn
13/12/2011
Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức
Bị thay thế bởi Công văn 5174/BHXH-TCCB ngày 20/12/2013
100
Công văn
27/03/2006
Hướng dẫn nâng lương trước thời hạn
Hết hiệu lực vùng với Quyết định 87/QĐ-BHXH ngày 13/1/2006
101
Công văn
19/07/2007
Hướng dẫn công tác quản lý hồ sơ CBCC
Bị thay thế bởi Quyết định 1237/QĐ-BHXH ngày 18/09/2012
102
Công văn
07/11/2007
Hướng dẫn thực hiện NĐ số 132/2007/NĐ-CP
132/21007/NĐ-CP hết hiệu lực
103
Công văn
28/12/2007
Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức
Bị thay thế bởi Công văn 4568/BHXH-TCCB ngày 27/10/2010
104
Công văn
30/12/2010
Về việc quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
Thực hiện theo Quyết định 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013
105
Quyết định
25/11/2010
Về việc thành lập Phòng Giám định và Thanh toán đa tuyến, Phòng Nghiệp vụ giám định 1, Phòng Nghiệp vụ giám định 2 trực thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh
Đã sáp nhập về TTGĐ BHYT và TTĐT
106
Quyết định
06/08/2010
Về việc thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tại khu hành chính mới quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Bị thay thế bởi Quyết định 899/QĐ-BHXH ngày 06/09/2011
107
Quyết định
17/8/2010
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các khoa, phòng trực thuộc Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH
Thực hiện theo Quyết định 797/QĐ-BHXH ngày 03/08/2012
108
Quyết định
24/8/2010
Về việc sáp nhập Phòng Công nghệ thông tin vào Phòng Mạng và thiết bị công nghệ thông tin thuộc TT thông tin
Bị thay thế bởi Quyết định 398/QĐ-BHXH ngày 02/05/2013
109
Quyết định
22/10/2010
Về việc thành lập Phòng Giám định và Thanh toán đa tuyến, Phòng Nghiệp vụ giám định 1, Phòng Nghiệp vụ giám định 2 trực thuộc BHXH thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực do đã sáp nhập về TTGĐ BHYT và TTĐT
110
Quyết định
07/11/2001
Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí BHXH
Bị thay thế bởi Quyết định 5120/QĐ-BHXH ngày 08/12/2008
13. Văn phòng
1
Quyết định
26/11/2004
Quy định chế độ báo cáo trong hệ thống BHXH VN
Bị thay thế bởi Quyết định 1456/QĐ-BHXH ngày 25/10/2012
2
Quyết định
28/7/2004
Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác văn thư trong hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 1099/QĐ-BHXH ngày 30/7/2010
3
Quyết định
16/5/2005
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
Bị thay thế bởi Quyết định 612/QĐ-BHXH ngày 5/6/2013
4
Quyết định
21/11/2005
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác văn thư trong hệ thống BHXH VN ban hành kèm theo Quyết định 1159/QĐ-BHXH
Hết hiệu lực cùng QĐ số 1159 ngày 28/7/2004
5
Quyết định
30/6/2006
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác văn thư trong hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1159/QĐ-BHXH ngày 28/7/2004 của BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi Quyết định 1099/QĐ-BHXH ngày 30/7/2010
6
Quyết định
30/10/2007
Quản lý chi tiêu nội bộ tại cơ quan BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi QĐ số 1268/QĐ-BHXH ngày 28/11/2013
7
Quyết định
30/7/2010
Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi QĐ số 790/QĐ-BHXH ngày 17/8/2011
8
Quyết định
22/02/2011
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 1099/QĐ-BHXH ngày 30/7/2010
Bị thay thế bởi QĐ số 790/QĐ-BHXH ngày 17/8/2011
9
Quyết định
17/8/2011
Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
Bị thay thế bởi QĐ số 888/QĐ-BHXH ngày 8/8/2013
10
Công văn
08/06/2004
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
Bị thay thế bởi Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011
11
Công văn
31/5/2011
Về việc thực hiện một số điểm tại Quyết định 162/QĐ-BHXH
Bị thay thế bởi QĐ số 790/QĐ-BHXH 17/8/2011
14. Kiểm tra
1
Quyết định
27/10/2003
Ban hành quy định về công tác kiểm tra của BHXHVN
Bị thay thế bởi QĐ 3592/QĐ-BHXH ngày 27/12/2006
2
Quyết định
27/03/2003
Ban hành quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXHVN
Bị thay thế bởi QĐ 3591/QĐ-BHXH ngày 27/12/2006
3
Quyết định
27/12/2006
Ban hành quy định công tác kiểm tra của BHXHVN
Bị thay thế bởi QĐ 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011
4
Quyết định
27/12/2006
Ban hành quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXHVN
Bị thay thế bởi QĐ số 1788/QĐ-BHXH ngày 28/12/2012
5
Công văn
10/8/2007
Đính chính mẫu báo cáo số 08/BC-KT ban hành kèm theo Quyết định số 3591/QĐ-BHXH ngày 27/12/2006
Quyết định số 3591/QĐ-BHXH ngày 27/12/2006 đã hết hiệu lực
15. Tuyên truyền
1
Công văn
28/04/2008
Về việc hướng dẫn thủ tục mở website
Đã hoàn thành

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?