BỘ XÂY DỰNG
CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25/QĐ-HĐXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THÍ ĐIỂM PHỤC VỤ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VÀ PHẦN MỀM SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-BXD ngày 07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm thí điểm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (sau đây viết là bộ câu hỏi trắc nghiệm) và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kèm theo Quyết định này.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm là cơ sở để tạo lập đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (câu hỏi trong đề sát hạch được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạng của chứng chỉ hành nghề). Bộ câu hỏi trắc nghiệm và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành ngh hoạt động xây dựng được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn.

Điều 2. Thời gian áp dụng thực hiện thí điểm bộ câu hỏi trắc nghiệm đến hết ngày 31/10/2016 trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Triển khai thực hiện thí điểm:

1. Thực hiện Quyết định số 894/QĐ-BXD ngày 07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong thời gian thực hiện thí điểm, các Sở Xây dựng căn cứ bộ câu hỏi trắc nghiệm và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo quyết định này để hướng dẫn cá nhân có nhu cầu sát hạch cấp chng chỉ hành nghề tại địa phương và tổ chức thực hiện sát hạch thí điểm.

2. Văn phòng Cục là đầu mối tổ chức, phối hợp với các Sở Xây dựng và Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng (CCRC) triển khai sát hạch thí điểm cho các cá nhân có nhu cầu.

3. Cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm và thực hiện thí điểm sát hạch thông qua Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

4. Văn phòng Cục có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến phản hồi, góp ý về bộ câu hỏi trắc nghiệm và Phần mềm sát hạch cấp chng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các Sở Xây dựng và cá nhân gửi về đến hết ngày 10/11/2016.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điu 5. Chánh Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 5;ưởng (để b/c); (để ph/hp)
- Cục GĐNN về CLCTXD (để ph/hp);g tin (để ph/hp);
(để ph/hp);
- CCRC (để th/hiện);.

CỤC TRƯỞNG
Bùi Trung Dung

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 25/QĐ-HĐXD công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 2016