ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

“Về việc bán dầu lửa trên địa bàn tỉnh”

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ vông văn số 171/VGCP – TLSX, ngày 28/12/1992 của Ban vật giá Chính phủ về giá bán lẻ dầu hoả;

Xét đề nghị số 70/TC-VG ngày 14/01/1993 của Sở tài chính - vật giá,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Quy định giá bán lẻ dầu hoả thống nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai: 2.800đ/lít (Hai ngàn tám).

Ngân sách tỉnh cấp bù cho Công ty thương nghiệp – du lịch tính với mức 100đ/lít (một trăm) đối với lượng dầu bán ra trong tiêu chí kế hoạch.

Điều 2. - Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Giám đốc Sở tài chính - vật giá, Giám dốc Sở thương mại - du lịch, Công ty thương nghiệp du lịch và các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm