BỘ NI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 250/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU12 QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀMVIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH KÈM THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 1205/QĐ-BNV NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổnhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 12 Quychế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viênchức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việctại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1205/QĐ-BNV ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thểnhư sau:

“4. Theo yêu cầu nhiệm vụ, Ban Cán sự đảng Bộ quyếtđịnh việc điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quảnlý từ vị trí này sang vị trí khác tương đương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Lưu VT, HS, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình