NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/QĐ-NH13

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ LIÊN NGÂN HÀNG

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố tại lệnh số 37/HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1991 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Chủ tịch thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Công nhận các tổ chức tín dụng có tên trong danh sách kèm theo là thành viên của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 203/QĐ - NH13 ngày 20/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

Điều 2

Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên được thực hiện theo qui chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng, ban hành theo quyết định số 203/QĐ - NH13 ngày 20/9/1994.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4

Các ông Chủ tịch thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng, Chánh Văn phòng Thống đốc, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị ở NHNNTW, Giám đốc chi nhánh NHNN Tỉnh, Thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng tham gia Thị trường Ngoại tệ liên Ngân hàng thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Chu Văn Nguyễn

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ LIÊN NGÂN HÀNG

Số thứ tự Tên Ngân hàng

I/ Ngân hàng quốc doanh:

1 Ngân hàng Nông nghiệp VN

2 NH Đầu tư và PT VN

3 NH Công thương VN

4 Ngân hàng Ngoại thương VN

II/ Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài:

5 THAI MILITARY BANK

6 ANZ Bank

7 Credit Lyonnais Ha noi

8 Standard Chartered Bank HN

9 Banque Nationale de Paris

10 Banque Francaise du Commerce Exterieur

11 Cathay Investment & Trust Co., Ltd Bangkok Bank

III/ NH Liên doanh với nước ngoài

12 Indovina Bank ., Ltd

13 Firstvina Bank

IV/ NH Thương mại cổ phần

14 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN

15 Sài gòn Công thương Ngân hàng

16 Ngân hàng TMCP Hàng Hải

17 NH TMCP Phương Nam

18 NH TMCP Đại Nam

19 NH TMCP Nam á

20 NH TMCP các DN ngoài QD VN

21 NH TMCP Viễn Đông

22 NH TMCP Việt Hoa