UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trợ giá giống cây trồng vụ Đông Xuân 2009-2010 khắc phục hậu quả bão lụt

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Công văn số 125/HĐND-THKT ngày 10 tháng 11 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1415/TC-NNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2009 và của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2876/CV-STC ngày 06 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh từ nguồn hỗ trợ khắc phục lũ lụt của Trung ương 6.636.000.000 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn) để thực hiện chính sách trợ giá giống cây trồng cho nông dân vụ Đông Xuân 2009-2010 trên địa bàn tỉnh theo chi tiết đính kèm. Sau khi đã trừ phần trợ giá, giá bán lẻ tối đa cho nông dân được quy định như sau:

1. Giống lúa xác nhận:

a) Nhóm giống dài ngày (NN 4B, 13/2, X21, Xi23), trung ngày (IR38) và chất lượng cao (HT1, IRi352):

- Các huyện Nam Đông và A Lưới: 5.000đồng/kg

- Các huyện còn lại và thành phố Huế: 6.500đồng/kg

b) Nhóm giống ngắn ngày (Khang dân, T92-1, TH5,…):

- Các huyện Nam Đông và A Lưới: 4.500đồng/kg

- Các huyện còn lại và thành phố Huế: 6.000đồng/kg

2. Giống lạc cao sản (L14, L18): 24.000đồng/kg

3. Giống ngô (ngô nù, ngô lai): 20.000đồng/kg

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

1. Giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục cấp kinh phí nêu tại Điều 1 cho Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện chính sách trợ giá giống cây trồng theo quy định.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT :

- Hợp đồng với Doanh nghiệp có đủ năng lực để cung ứng các loại giống cây trồng được trợ giá cho nông dân; đảm bảo giống phải đạt chất lượng cao, phù hợp với cơ cấu giống, mùa vụ và điều kiện tự nhiên của địa phương;

- Phối hợp với Sở Tài chính điều chỉnh chỉ tiêu giống cây trồng được trợ giá như đã ghi tại điều 1 của Quyết định này giữa các huyện và thành phố Huế cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không được vượt quá số lượng và kinh phí đã quy định;

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách trợ giá theo đúng qui định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng mục đích, theo quy định tài chính hiện hành.

c) Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế:

- Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn công khai chính sách này để Nhân dân biết;

- Căn cứ nhu cầu các loại giống cây trồng được trợ giá của từng xã, phường, thị trấn và chỉ tiêu được UBND tỉnh giao để phân bổ về cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện