BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2501/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAIĐOẠN 2010 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giaiđoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xâydựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựngnông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phốiChương trình) để giúp Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời giúp Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thườngtrực Chương trình.

Văn phòng điều phốiChương trình đặt tại Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, có con dấuriêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định củapháp luật.

Kinh phí hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo Trung ương và Văn phòng điều phối Chương trình bố trí trong kếhoạch ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều2. Nhiệm vụ của Văn phòng điều phối Chương trình

1. Xây dựng chươngtrình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương; chuẩn bị nội dung, chươngtrình của hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉđạo Trung ương.

2. Xây dựng kế hoạchthực hiện chương trình; kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cáccơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình.

3. Nghiên cứu, đềxuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện cóhiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020.

4. Nghiên cứu, đềxuất trình Bộ trưởng báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương giải quyết những vấn đề quantrọng, liên ngành và thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức hoạt động của Ban Chỉđạo Trung ương.

5. Tổng hợp báo cáokết quả thực hiện Chương trình và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh.

6. Lập nhu cầu kinhphí phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo Trung ương, Văn phòng điều phối Chương trìnhtrình Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt và thực hiện.

7. Bảo quản hồ sơ,tài liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý kinh phí,cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Văn phòng điều phối Chương trìnhtheo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện cácnhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn giao.

Điều3. Nhân sự Văn phòng điều phối Chương trình

1. Nhân sự Văn phòngđiều phối Chương trình gồm: các cán bộ do các Bộ, ngành có liên quan cử đến;một số cán bộ từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cử làm việc kiêm nhiệm và cán bộ,công chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

2. Chánh Văn phòngVăn phòng điều phối Chương trình (sau đây gọi tắt là Chánh Văn phòng) là Cụctrưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Chánh Văn phòng chịutrách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương, trước Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vănphòng điều phối Chương trình.

Chánh Văn phòng chịutrách nhiệm điều phối hoạt động của các thành viên là cán bộ do các Bộ, ngànhvà các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cử làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng điều phốiChương trình.

3. Giúp việc ChánhVăn phòng có từ một đến hai Phó Chánh Văn phòng, trong đó, có một Phó Chánh Vănphòng chuyên trách do Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nôngthôn đảm nhiệm. Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trướcpháp luật về nhiệm vụ được giao.

4. Cục trưởng CụcKinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn bố trí một số cán bộ, công chức trongchỉ tiêu biên chế được giao của Cục làm việc theo chế độ chuyên trách tại Vănphòng điều phối Chương trình. Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nôngthôn được ký hợp đồng lao động có thời hạn làm việc tại Văn phòng điều phốiChương trình theo quy định của pháp luật.

Điều4. Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Chánh Văn phòng)trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng điều phối Chươngtrình.

Điều 5. Quyếtđịnh này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 6. ChánhVăn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Pháttriển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Trưởng ban BCĐ CT (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ Chương trình;
- Cục KTHT & PTNT;
- Các: Cục, Vụ, VP Bộ, TTr Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (45b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát